Archích kategórie Činnosť v regióne Zvolen

Info ZV

Info OAVD

Dňa 16.10.2013 sa uskutoční v zasadačke OR Žilina snem OAVD . Hlavným programom bude určiť ďalšie smerovanie našej odborovej organizácie , voľba prezidenta a predsedu rady OAVD. Pozývam všetkých našich členov , ktorý majú zodpovednosť a záujem podieľať sa na dianí v radoch výpravcov a dispečerov . Prostredníctvom našich odborov vstupujeme do diania na ŽSR a snažíme sa ovplyvňovať prostredie a podmienky v ktorých pracujeme. Preto Vás srdečne pozývam . Čítajte ďalej »

INFO OAVD regiónu Zvolen

INFO 1-2013

INFO OAVD regiónu Zvolen

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 14.2.2013 sa konala K O N F E R E N C I A Regionálnej rady OAVD Zvolen,kde bola zvolená nová Regionálna rada v tomto zložení:

Viceprezident : K R Á L Slavomír
Tajomník : B A K O Š O V Á Anna
Hospodár : K O C K A Valér
Revízna komisia: H O R Ň A N S K Á Monika
K O V Á Č O V Á Martina Čítajte ďalej »

Načo sú výpravcom nové uniformy ?

Načo sú výpravcom nové uniformy

Vážení páni , vážené dámy a všetci , ktorých sa akokoľvek týka dobré fungovanie a rozvoj „Železníc Slovenskej Republiky“ !!! Čítajte ďalej »

ZÁPISNICA Regionálnej rady Zvolen

Z Á P I S N I C A

Po uvítaní prezidenta OAVD Jozefa Chovanca, neskôr aj predsedu Rady OAVD Ladislava Bónu, oboznámila abdikujúca viceprezidentka prítomných o dôvodoch tohto rozhodnutia, ktoré najviac pramenili z odvolania štrajku a nespokojnosti so stavom, v akom sa OAVD momentálne nachádza. Čítajte ďalej »

I N F O r e g i ó n u Z v o l e n

Info OAVD ZV

Milí kolegovia a kolegyne !

Ako už všetci dobre viete, po vyhlásení hodinového výstražného štrajku dňa 24.5.2011 zamestnávateľ ponúkol prezidentovi OAVD stretnutie zástupcov zamestnávateľa so štrajkovým výborom na deň 25.5.2011 o 10.00 hod. v Žiline, ktoré prezident prijal. Po šesťhodinovom jednaní a prejavenej ústretovosti od zástupcov zamestnávateľa, bol vyslovený konečný verdikt OAVD, že od štrajku ustupuje. Týmto rozhodnutím sa zmenila celá moja trojročná snaha v pozícii viceprezidentky zjednotiť ľudí a ukázať spoločnú silu „bojovať“ za lepšiu budúcnosť nás – ľudí v prevádzke. Preto som sa zo záverom nezmierila a na druhý deň ráno 26.5.2011 som podala „ABDIKÁCIU na funkciu viceprezidentky OAVD regiónu Zvolen“. Zmenu vo vedení oznámime po najbližšej Regionálnej rade. Väčšina mojich kolegov zo štrajkového výboru si myslí, že to bolo dobré riešenie a že nám otvorili dvere na ďalšie jednania, už dňa 3.6.2011 sme pozvaní ku generálnemu riaditeľovi, s prísľubom spolupráce. Iba čas ukáže, či rozhodnutie bolo správne a držím kolegom palce, aby ich nádej nebola sklamaním. Moje vedomosti a skúsenosti odovzdám nástupcovi a naďalej budem pomáhať tým, ktorí to budú potrebovať.

Vo Zvolene dňa 1.6.2011 Elena Liptáková

Kolektívne vyjednávanie 2011

Info o KV z 10.03.2011

Dňa 10.3.2011 vo štvrtok sa uskutočnilo posledné kolo vyjednávania odborových centrál so zamestnávateľom o podmienkach a znení Kolektívnej zmluvy platnej pre rok 2011 . Aké bolo musíte posúdiť aj vy . Zvážte okolnosti v ktorých sme stáli a východiská pre ktoré sme sa museli rozhodnúť .
V úvode kolektívneho vyjednávania boli OC informované o stave a pláne ,,Revitalizácie,, nákladov ( úspora osobných nákladov – názov pre prepúšťanie zamestnancov ŽSR!). Revitalizačný (ozdravný) proces je v štádiu schvaľovania , v prípade , že bude schválený začne sa rokovanie o prepúšťaní .Kto s nádejou očakáva , že výsledkom rokovania našej vlády bude udržať zamestnanosť za každú cenu – toho nádej je márna . Čítajte ďalej »

INFO regiónu Zvolen

Info regiónu Zvolen

O päť minút dvanásť !!!

Takže priatelia, bez zbytočných fráz poďme na to, čo nás trápi : strach, neistota, devastovanie železníc SR, zlé hospodárenie s ich majetkom, vrátane pochybného konania jeho vedenia, s nespravodlivým rozdelením prostriedkov na ich fungovanie! Čítajte ďalej »

INFO regiónu Zvolen

Info OAVD Zvolen

Milí kolegovia a kolegyne !

Na tretej strane Vám prinášam sľúbené informácie z kolektívneho vyjednávania(na stránke OAVD čítaj info z KV), ďalšie sa uskutoční dňa 13.1.2011, presunuli sa tam všetky body, čo sa týkajú financií a bude to určite veľmi ťažké. Ohľadom sľúbenej „Smernice pre odmeňovanie“, tá sa bude so súhlasom odborových centrál preberať ako samostatná časť. Čítajte ďalej »

Info OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne!

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR Ing. Vladimírovi Ľuptákovi zaslaný spoločný návrh odborových centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , v ktorom sme žiadali zmenu Bodu 45 v tomto znení :

„ŽSR v roku 2011 zabezpečia : a) rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške minimálne 9,0% oproti dosiahnutej
priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov
z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do
priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku, pri
významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady,
b) zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c) dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ
d)…, e)…, f)…

Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie , ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli kolektívni vyjednávači za odborové centrály a zamestnávateľa zastupovali : Ing. Ján Žačko, nám. gen. riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad. odb. riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí vysvetlili každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, tomu ešte bude predchádzať stretnutie zástupcov odborových centrál dňa 6.12.2010, aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

Z návrhu zamestnávateľa na KZ 2011 sa nás najviac dotýkajú tieto zmeny :
Bod 32.1 – vynechať , znamená to zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa,
Bod 44 – upraviť : „V Smernici upraviť mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu
zo 60% na 35%“
Bod 45 – zachovanie momentálneho stavu

V predchádzajúcom „ INFE prezidenta“ sme Vás informovali o tom, že z „ Protokolu Kolektívneho vyjednávania KZ 2010“ má zamestnávateľ pripraviť zmenu do „ Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR“, vrátane zrušenia bodového hodnotenia. Na prvom spoločnom stretnutí KV (23.10.2010) nám námestník gen. riad. ing. Ján Žačko oznámil, že do ďalšieho termínu KV ( 8.12.2010) nám bude predložený návrh na túto zmenu. Budem sa snažiť Vás o všetkom čo najskôr informovať. Čítajte ďalej »

Info regiónu Zvolen

Info OAVD,Eurostat_Table_tsieb090FlagDesc