Archive for jún, 2022

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS OTVORENÉ HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽSR A OTVORENÉ ICH RIEŠIŤ!
QUO VADIS alebo AKO ĎALEJ.
INFORMÁCIA z rokovania pracovnej skupiny pre JPP zo dňa 18.5.2022 a 20.6. 2022.

 1. Stretnutie pracovnej skupiny pre JPP 18.5.2022 sa konalo za účasti zástupcov OO – OAVD, OZŽ a NKOS Ž a riaditeľov OR Trnava, Košice, Žilina, Zvolen a ostatných zástupcov zamestnávateľa a na rokovaní 20.6.2022 sa zúčastnili zástupcovia OAVD, OZŽ, FPP a zástupcovia zamestnávateľa z odboru riadenia ĽZ.
  ?
  ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE:
  -vysvetlili, že vzhľadom na nízke
  objemy prémií zamestnancov v prevádzke požadujú zastabilizovanie objemov prémií, spoločné pravidlá pre ich poskytovanie, ako aj určenie minimálnej a maximálnej prémie.
 • požadujú prideľovať objem prémií pre OR podľa počtu zamestnancov v príslušnej TT a rozpracovanie ZÁSAD, ktoré budú dohodnuté v pracovnej skupine a následne v prémiových poriadkoch OR.
 • nesúhlasia s tvrdením zamestnávateľa, že prémia je nenárokovateľná zložka mzdy, ak prémia má byť motivačným faktorom, tak musí byť súčasťou mzdy.
 • vysvetlili, že zámerom určenia minimálnej prémie je ohodnotenie každého jedného zamestnanca.
 • súhlasia s tým, že zamestnanec môže dostať aj prémiu 0 EUR, ak si nesplnil pracovné povinnosti. Na druhej strane rázne odmietajú tvrdenie zamestnávateľa, že aj 0 % je pridelená prémia. ( NULA je po latinsky NULLUS – žiadny).
  Páni riaditelia jednohlasne tvrdili, že terajší systém prémií je dobrý a nie sú potrebné žiadne zmeny, iba je potrebné navýšiť objem prémií. Potvrdili, že sú si vedomí, že prideľovanie prémií je vždy subjektívne, ale je to úloha a zodpovednosť vedúcich zamestnancov. S týmto sa zástupcovia pracovnej skupiny OC nikdy nestotožnia, nakoľko máme skúsenosti z prevádzky, ako sú rozdelené prémie a absentuje tam akákoľvek miera objektivity a akékoľvek pravidlá a zásady, ktoré by boli jasné a zrozumiteľné aj pre prevádzkových zamestnancov.

Ďalšie rokovanie bude začiatkom júla, požiadali sme zamestnávateľa o poskytnutie analýzy – prémie a výpočet objemu financií, pre naše navrhované rozpätia.
Záverom – podľa všetkého, zamestnávateľ nechce nič meniť na doterajšom spôsobe poskytovania prémií, je pre neho nadmieru vyhovujúce, že prémiami môže dorovnať mzdy v určitých prípadoch, že pre 20 % zamestnancov ŽSR sa prerozdeľuje 80 % objemu prémií.
Počkáme si ešte na najbližšie rokovanie, a potom sa bude musieť prijať rozhodnutie – QUO VADIS, AKO ĎALEJ !

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!
(Počiatočné kroky boli urobené, pokračujeme ďalej…)

Informácia z pracovného stretnutia k aktuálnym témam v železničnom sektore – 6.6.2022

Z iniciatívy zástupcov zamestnancov, ktorí sú združení v odborových organizáciách pôsobiacich v železničnom sektore, ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČAROV (OZŽ), FEDERÁCIE STROJVODCOV (FS) a ODBOROVÁ ASOCIÁCIE VÝPRAVCOV A DISPEČEROV (OAVD), sa konalo pracovné stretnutie k aktuálnym témam v železničnom sektore. Podnetom bola ostatná odvetvová tripartita MDV SR, kde zostalo mnoho nezodpovedaných otázok zo strany Ministerstva financií SR a ÚHP. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 6.6.2022 za účasti:
MDV SR: minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a štátny tajomník Jaroslav Kmeť;
MF SR: štátny tajomník Marcel Klimek a vedúci oddelenia dopravných projektov Rastislav Farkaš;
ZSSK CARGO: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Gono a člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV Ľubomír Kuťka;
ZSSK: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Koreň a podpredseda predstavenstva a riaditeľ Úseku prevádzky Ján Lukáč;
ŽSR: námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Milan Kubíček a námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Peter Bagin;
OZŽ: predseda František Zaparanik, 1. podpredseda Peter Hoffman a podpredseda Ľubomír Kopka;
FS: prezident Dušan Kaša;
OAVD: prezident Jozef Chovanec a predseda Republikovej rady František Demko;
Organizačno-technické zabezpečenie: Anna Poliaková OZŽ.
Prítomní diskutovali o súčasnom stave v železničnom sektore. Zástupcovia MF SR deklarovali nedostatok finančných prostriedkov. Problém vidia v Zákone o štátnom rozpočte a v rozpočtových pravidlách.
Zástupcovia železničných podnikov upozornili na objemovo rovnakú dotáciu už mnoho rokov a vo výhľade budúcnosti klesajúci trend týchto dotácií. Informovali, že využívajú všetky možnosti zabezpečenia prevádzky.
Napriek tomu ZSSK eviduje rozdiel v hospodárení 24 mil. Eur v rámci uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2022. Pri jej nedofinancovaní hrozí v druhom polroku 2022 rušenie veľkého počtu vlakov. Okrem toho, rastúce náklady (energia, nafta a pod.) spôsobujú ďalšie prehlbovanie nekrytých prostriedkov.
ŽSR potrebuje na dofinancovanie bežnej prevádzky 35 mil. Eur, na dofinancovanie odloženej údržby je potrebných ďalších minimálne 30 mil. Eur a na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia je potrebných 72 mil. Eur. Problémom je aj zvyšovanie cien, napríklad ročný rozdiel oproti plánovaným nákladom na elektrickú energiu a plyn je odhadovaný cca vo výške 60 mil. Eur v roku 2022.
ZSSK CARGO vidí problém v úhrade za dopravnú cestu, kde zvyšovanie znamená stratu tržieb a trás prepravy, nakoľko externí prepravcovia využijú lacnejšie a lepšie podmienky v okolitých štátoch.
Minister dopravy, v rámci diskusie, preukázal podrobnú znalosť problematiky a uistil prítomných, že hľadá zdroje či už na úrovni MDV SR alebo aj MF SR. K návrhu nového GVD ubezpečil prítomných, že nový GVD podpíše len v prípade, keď bude podložený všetkými reálnymi podkladmi, budú odstránené všetky chyby, ktoré obsahuje a zároveň bude vyhodnotený ako prospešný.
Zástupca MF SR uviedol, že všetky podnety na zlepšenie súčasnej situácie v železničnom sektore prednesie ministrovi financií.
Odborové centrály požadujú v termíne do 15.6.2022 informáciu o spôsobe riešenia prerokovaných tém. V prípade absencie takejto informácie sa odborové centrály obrátia na predsedov koaličných strán, kde ich budú informovať o súčasnom stave v železničnom sektore a požadovať urýchlenie riešenia v stabilizácii a rozvoji železničných podnikov.

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

Po poslednej odvetvovej Tripartite MDV, ktorá sa konala 29.4.2022 ostalo nezodpovedaných mnoho otázok a veľa otáznikov ohľadom financovania resp. dofinancovania železničného sektora SR.
Tieto témy sa už v posledných dňoch preniesli aj do celoslovenskej diskusie.
Na podnet a z iniciatívy OAVD, FS a následnej súčinnosti OZŽ sme žiadali kompetentných o spoločné pracovné stretnutie, kde by sme tieto témy otvorili na diskusiu od kompetentných a následne chceme počuť riešenia a byť nápomocný pri hľadaní východísk.
???️?️??
To sú témy, ktoré rezonujú už celospoločenský, ale v prvom rade sú to problémy železničného sektora na Slovensku a prirodzene aj zamestnancov sektora.
?
Naše žiadosti boli nakoniec vypočuté a zajtra, t.j. 6.6.2022 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách PRACOVNÉ STRETNUTIE na ktorom sa zúčastnia zástupcovia MF SR, ÚHP, MDV, železničných podnikov pod gesciou MDV a zástupcovia zamestnancov troch najväčších OO pôsobiacich v železničnom sektore SR.
JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

O výsledkoch pracovného stretnutia budeme informovať.