OAVD na Cargo

Sprievodný sociálny program
Kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie o Návrhu podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO na rok 2011.

V dňoch 8.11.2010, 16.11.2010, 3.12.2010 a 13.12.2010 sa uskutočnili v Bratislave kolektívne vyjednávania o novej podnikovej kolektívnej zmluve ZSSK CARGO pre rok 2011,na ktorých sa za OAVD zúčastnili prezident OAVD Jozef Chovanec a Ondrej Marko ( zástupca OAVD pre Cargo). Po vzájomných predstavách o novej kolektívnej zmluve na rok 2011 , ktoré predniesli zástupcovia zamestnávateľa a odborových organizácií sa začal maratón rokovaní o novej KZ , v ktorom sa cieľ a súhlasné stanoviská obidvoch strán len ťažko približovali resp. akceptovali návrhy jednej alebo druhej strany. K dohode došlo zatiaľ iba v tom, že sa bude vychádzať z KZ pre rok 2010, Sociálnom programe IV , ( ktorý spočíva vo zvýšení limitu súbehu všetkých požitkov, na ktoré vznikne zamestnancovi nárok pri skončení pracovného pomeru podľa tohto programu a to z 5000 € na 6 000 €) a návrhu zamestnávateľa na predĺženie platnosti dohody k prekážkam v práci na strane zamestnávateľa do 30.6.2011. Ďalšie kolo rokovania o novej KZ je dňa 11.1.2011.