Archive for november, 2016

Chovanec Jozef leták 2016

VOĽBY DO SPRÁVNEJ RADY ŽSR 2016
Kandidát na zástupcu zamestnancov

Mgr. Jozef Chovanec

Na ŽSR pracujem od roku 1985. Naposledy ako výpravca v ŽST Šaľa. V roku 2009 som bol zvolený za prezidenta OAVD a pôsobím v tejto funkcii dodnes.
Svojou dlhoročnou prácou na ŽSR ako aj v odborovej organizácii som získal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
Dokonale poznám našu firmu – ŽSR. Som odborne zdatný, mám manažérske schopnosti, ktoré chcem využiť ako člen správnej rady v prospech rozvoja ŽSR ako aj všetkých zamestnancov.
Chcem reprezentovať Vás všetkých, hájiť a rozvíjať sociálny program na ŽSR.
Som spoločným kandidátom odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

http://www.nozodbory.sk/index.php/casopis

SPOLU TO DOKÁŽEME !!!

Chovanec-jozef-kandidat-charakteristika

Náš kandidát do Správnej rady ŽSR!
Pán Mgr. Chovanec Jozef má dobré organizačné a komunikačné schopnosti získané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii prezidenta OAVD a v ostatných odborárskych funkciách.Menovaný dokonale pozná spoločnosť, je odborne zdatný, má odborné znalosti a manažérske skúsenosti. Jeho schopnosť reprezentovať spoločnosť navonok, schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach,vzťah k napĺňaniu sociálneho programu pre zamestnancov a veľmi dôležitá schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, to sú predpoklady, ktoré rozhodli o jeho kandidatúre.
Spoločný kandidát odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

Voľby zástupcu zamestnancov do Správnej rady ŽSR

Oznam – Volby SR ŽSR 2016

Vážené dámy, vážení páni, zamestnanci
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Opäť je tu čas volieb členov Správnej rady Železníc slovenskej republiky a Vy všetci sa môžete svojím rozhodnutím podieľať na jej zložení pri výbere člena voleného zamestnancami. V súlade s platným znením zákona o Železniciach SR ( č. 258/1993 Z.z.) môžu toto právo využiť všetci zamestnanci ŽSR v hlavnom pracovnom pomere. Zamestnanci ŽSR v dikcii zákona č. 258/1993 Z.z. volia jedného člena Správnej rady ŽSR. Aby ste si mohli vybrať z kandidátov tých pravých, musíte vedieť čo bude jeho poslaním a čo treba od neho očakávať.
Orgánmi železníc sú generálny riaditeľ a správna rada. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom železníc, ktorý riadi ich činnosť a je za ňu a za jej výsledky správnej rade. Generálneho riaditeľa na návrh správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy. Správna rada ŽSR je najvyšší orgán železníc, dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosť železníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú všetci jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti. K naplneniu tohto poslania poskytuje generálny riaditeľ správnej rade potrebnú súčinnosť, informuje ju o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu vážne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku zamestnávateľa, najmä jej likviditu. Ďalej informuje správnu radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia, ale aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, zamestnanosti, financií a výnosov železníc. Člen správnej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný a prichádza do styku s dôvernými informáciami, za ktorých ochranu zodpovedá. Sú určené výhradne jemu, aby mohol zaujať správne stanovisko. Členom SR voleným zamestnancami je p. ing. Darina Fabulová, ktorej končí mandát a preto sa uskutočňujú nové voľby.
Vážené zamestnankyne, vážení zamestnanci, dúfam, že ste si vytvorili predstavu o požiadavkách a kritériách na osobnostný profil člena Správnej rady. Tým, že sa zapojíte do volieb, využijete svoje právo podieľať sa na riadení našej firmy. Predpokladám, že si nenecháte túto šancu ujsť a volieb sa všetci zúčastníte. Svojím rozhodnutím zároveň máte možnosť prejaviť svoj postoj k firme, v ktorej pracujete. Veríme, že náš kandidát, Vami zvolený za člena SR ŽSR bude prínosom pri plnení náročných úloh ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY v budúcnosti.
Predseda rady OAVD Bc. Ladislav Bóna