Archive for november, 2010

Info OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne!

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR Ing. Vladimírovi Ľuptákovi zaslaný spoločný návrh odborových centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , v ktorom sme žiadali zmenu Bodu 45 v tomto znení :

„ŽSR v roku 2011 zabezpečia : a) rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške minimálne 9,0% oproti dosiahnutej
priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov
z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do
priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku, pri
významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady,
b) zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c) dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ
d)…, e)…, f)…

Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie , ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli kolektívni vyjednávači za odborové centrály a zamestnávateľa zastupovali : Ing. Ján Žačko, nám. gen. riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad. odb. riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí vysvetlili každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, tomu ešte bude predchádzať stretnutie zástupcov odborových centrál dňa 6.12.2010, aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

Z návrhu zamestnávateľa na KZ 2011 sa nás najviac dotýkajú tieto zmeny :
Bod 32.1 – vynechať , znamená to zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa,
Bod 44 – upraviť : „V Smernici upraviť mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu
zo 60% na 35%“
Bod 45 – zachovanie momentálneho stavu

V predchádzajúcom „ INFE prezidenta“ sme Vás informovali o tom, že z „ Protokolu Kolektívneho vyjednávania KZ 2010“ má zamestnávateľ pripraviť zmenu do „ Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR“, vrátane zrušenia bodového hodnotenia. Na prvom spoločnom stretnutí KV (23.10.2010) nám námestník gen. riad. ing. Ján Žačko oznámil, že do ďalšieho termínu KV ( 8.12.2010) nám bude predložený návrh na túto zmenu. Budem sa snažiť Vás o všetkom čo najskôr informovať. Čítajte ďalej »

Kolektívne vyjednávanie KZ ŽSR 2011

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR zaslaný spoločný návrh odb. centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , s navrhovanou zmenou Bodu 45 v tomto znení: „ŽSR v roku 2011 zabezpečia: a)rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške 9,0% oproti dosiahnutej priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku , pri významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady, b)zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c)dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ, d),e),f)…“ Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov v KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli zástupcovia odborových organizácií a za zamestnávateľa : Ing. Ján Žačko, nám.gen.riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad.odb.riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí odprezentovali každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, ktorému bude predchádzať stretnutie odb.centrál dňa 6.12.2010,aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

Návrh zamestnávateľa na zmenu KZ

Najdôležitejšie zmeny,ktoré sa nás bezprostredne dotknú sú: Bod 32.1-vynechať (zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa), Bod 44-upravenie mzdového výhodnenia za nadčasovú prácu zo 60% na 35% a Bod 45-rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške plánovanej priemernej mzdy za rok 2010,kalkulovaný na plánovaný prepočet zamestnancov v roku 2011 (k tomuto komentár asi nie je potrebný,hádam iba toľko,že pri „naložení na chrbát“ od terajšej vlády,budeme mať hlbšie do vrecka ako tento rok!)

Režinky

Návrh Tarify cestovného na rok 2011
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s §36 zákona č. 504/2009 Z. z. o doprave na dráhach, určuje Tarifu cestovného (ďalej len „Tarifa“).
Tarifa platí vo vlakoch verejnej osobnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na tratiach Železníc Slovenskej republiky v roku 2011 na území Slovenskej republiky takto :

§ 1
Oprávnené osoby a určenie výšky cestovného

1. Zamestnanci
a) Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK),
b) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) Sekcie železničnej dopravy a dráh,
c) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určení vnútorným aktom riadenia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií,
d) a funkcionári vyšších odborových orgánov železníc
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 35,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (40,00 €)
e) Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 31.12.2010
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
f) Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR (ÚVZ)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)
g) Žilinskej univerzity, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 30.9.1994, počas trvania pracovného pomeru v tejto organizácii,
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)

2. Členovia Dozornej rady ZSSK, ZSSK CARGO a členovia Správnej rady ŽSR – počas výkonu funkcie
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (34,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (50,00 €)

3. Rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. a), b), c), d)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
b) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. e),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
c) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. f), g)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 55,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 70,00 € (40,00 €)

4. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, s ktorými bol skončený pracovný pomer v období od 1.1.1993 do 31.12.2000 v súlade s § 46, ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
b) ŽSR, u ktorých došlo v období od 1.1.2000 do 31.12.2000 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov v zmysle § 251 b) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
c) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2001 do 31.12.2005 skončený pracovný pomer v súlade s § 46, ods.1 písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 63, ods. 1. písm. a) a b) Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 20 rokov v týchto organizáciách.
d) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2006 do
31.12.2007 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) a b)
Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
e) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

5. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, u ktorých došlo v období od 1.1.2001 do 31.12.2006 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov podľa § 251 Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 28, resp. § 31, ods.3 Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v nástupníckych organizáciách.
b) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO a bývalého Štátneho dráhového úradu, ktorí boli od 1.11.2005 zaradení do novovzniknutého Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD), ak ku dňu zaradenia boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne ku dňu preradenia odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v ÚRŽD.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

6. Zamestnanci ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO, s ktorými bude od 1.1.2011 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách (bez rodinných príslušníkov).
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

7. Dôchodcovia ( bez rodinných príslušníkov ) po dovŕšení 70 rokov veku –
poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1, písm. a), b),d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 15,00 € (7,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (7,00 €)

8. Dôchodcovia do dovŕšenia 70 rokov veku – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)

9. Rodinní príslušníci dôchodcov uvedených v ods. 7, 8 – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)

10. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci Železničného vojska Žilina, ktorí odišli do starobného dôchodku v období od 1.1.1999 do 31.12.2001, za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v rezorte železničnej dopravy
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

11. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci
a) Žilinskej univerzity, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007,
b) Železničnej polície, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007
za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

12. Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa) – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

13. Vdovy, vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

14. Ekonomicky činné vdovy a vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
v ods. 1, písm. a), b), d), e), f) a v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

15. Siroty po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

16. Dieťa ekonomicky činných vdov a vdovcov po zamestnancoch (zamestnankyniach) a dôchodcoch (dôchodkyniach) uvedených
a) v ods. 13, písm. a),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 13, písm. b)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

§ 2
Rozsah výhod

1. Splnomocňujem ZSSK poskytovať oprávneným osobám uvedeným v § 1 tejto Tarify výhody podľa predpisu „Zamestnanecké cestovné výhody poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.“ (predpis Ok 10) a podľa podmienok určených MDPT SR v tomto rozsahu:
a) železničné preukazy – poplatok za vydanie železničného preukazu 6,00 € (5,50 €) zaplatí zamestnanec
b) voľné cestovné lístky na 1.vozňovú triedu (0735 2 491400) – poplatok za vydanie 15,00 € (3,30 €), zaplatí zamestnanec, a 10,00 € zaplatí dôchodca
c) voľné cestovné lístky na 1 cestu (0735 2 492100) pre ŽSR, ZSSK CARGO za úhradu 500,00 € (250,00 €) za jeden blok (t.j. 50 ks lístkov)
d) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) pre ŽSR a ZSSK CARGO za úhradu 300,00 € za jeden blok ( t.j. 50 ks lístkov )
e) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) – poplatok za vydanie 10,00 € (3,30) zaplatí zamestnanec
f) voľné cestovné lístky na súkromné cesty do zahraničia.

2. Zaplatenie cestovného sa podľa tejto Tarify preukazuje dopravcovi platným železničným preukazom, ktorý oprávňuje jej držiteľa na prepravu vo vlakoch osobnej dopravy ZSSK na tratiach:
a) Železníc Slovenskej republiky
b) Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ)
c) Tatranských elektrických železníc (TEŽ)
d) Ozubnicovej železnice (OŽ).

3. Cestovné výhody uvedené v § 2 tejto Tarify neoprávňujú držiteľa na bezplatný výdaj miestenky, lôžkového alebo ležadlového lístka.

4. Použitie vlakov vyššej kategórie EuroCity, InterCity, SuperCity vo vnútroštátnej verejnej osobnej železničnej doprave je bez príplatku, len ak táto možnosť bude zapracovaná v Dohode s objednávateľom dopravy. Do povinne miestenkových vlakov vyššej kategórie je potrebné zakúpiť si miestenku

§ 3
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Splnomocňujem ZSSK, aby predpisom Ok 10, v súlade s podmienkami určenými MDPT SR, bližšie upravila spôsob poskytovania cestovných výhod pre všetky organizácie uvedené v § 1 tejto Tarify, najmä
a) formu cestovných dokladov a náležitostí
b) spôsob a podmienky vydávania cestovných dokladov
c) evidenciu cestovných výhod
d) určenie sankcií za zneužitie cestovných výhod.

2. V prípadoch, kedy je vozba vlakov osobnej dopravy zabezpečovaná iným dopravcom než ZSSK alebo manažér infraštruktúry je iný, ako ŽSR alebo pre túto dopravu nie je uzatvorená Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme medzi MDPT SR , resp. regiónom a dopravcom, môže byť právo používania cestovných výhod podľa tejto Tarify obmedzené alebo neuplatňované podľa podmienok určených MDPT SR.

3.

4.
Cestovné výhody v 1.vozňovej triede sa pri odchode do dôchodku, prípadne rozviazaní pracovného pomeru podľa § 63, ods. 1, písm. a ) až c) Zákonníka práce ponechávajú iba zamestnancom ( bez rodinných príslušníkov ) za podmienky, že zamestnanec bol 5 rokov nepertržite držiteľom železničného preukazu v 1. vozňovej triede pred ukončením pracovného pomeru.

Poskytovanie cestovných výhod osobám, ktoré nie sú uvedené v § 1 tejto Tarify, zaniká dňom 31.12.2010.

5. Tarifa cestovného nadobúda účinnosť od 1.1.2011.