Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk
Sent: Tuesday, April 7, 2020 12:55 PM
Subject: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

?

VEC: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

Informácia Krízového štábu ŽSR:

Oznamujeme všetkým zamestnancom, ktorí v čase od 8. apríla 2020 od 0.00 hod do 13. apríla 2020 do 23.59 hod budú realizovať cestu do a zo zamestnania, že Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, ktorým sa vyhlasuje zákaz vychádzania, sa na ich pohyb nevzťahuje. Zamestnanci sa pri kontrole svojho pohybu preukážu služobným preukazom, občianskym preukazom a poskytnú požadované informácie o svojom pohybe do alebo zo zamestnania.

Zároveň upozorňujeme, že zamestnanci nemôžu svoj pohyb pre iné účely neoprávnene preukazovať alebo zdôvodňovať výkonom pracovnej činnosti. V prípade zneužitia sa bude konanie zamestnanca považovať za porušenie pokynu zamestnávateľa a zamestnanec môže byť sankcionovaný štátnymi orgánmi správnou pokutou.

COVID-19

Výzva

VEC : Požiadavka na vydanie zákazu vstupu do dopravnej kancelárie bez ochranného rúška.


           V súvislosti s nepriaznivým vývojom ohľadne šírenia ochorenia COVID-19, žiadame zamestnávateľa o okamžite označenie miestností v ktorých sa vykonáva  dopravná služba o označenie „  ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHHRANNÉHO RÚŠKA“ .  Tento zákaz uplatňovať pre všetkých zamestnancov, dopravcov a ostatné osoby pre ktoré je vstup do priestorov povolený a nevyhnutný. V prípade porušenia tohto zákazu, osoby ktoré nerešpektujú tento príkaz,  oznámiť ich vedúcim zamestnancom, resp. príslušníkom železničnej polície PZ SR.

Toto opatrenie požadujeme nariadiť bezodkladne.

S pozdravom                                                        František Demko

                                                                             Predseda Republikovej rady.

      

CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH

VYHLÁSENIE a  preventívne odporúčania proti šíreniu „koronavírusu“ pre zamestnancov z pohľadu odborov.

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení „koronavírusu“ ( COVID-19), ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy a aj Slovenska. Do rizikovej skupiny, kde je vysoké riziko ohrozenia zdravia a života samotných zamestnancov a ich rodín patrí aj železničný sektor, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. 

Z tohto dôvodu Odborová asociácia výpravcov dispečerov v snahe podporiť prevenciu a znížiť pravdepodobnosť prenosu  ochorenia prináša prehľad zákonných  povinností zamestnávateľa a práv a povinnosti samotných zamestnancov v oblasti zaistenia BOZP pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia.

Čítajte ďalej »

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii, alebo

nechcem byť členom žiadnej odborovej organizácie.

Milý spolupracovník, vystúpil si z odborov ? Alebo si ani nikdy nebol ich členom ?

Teraz nech si robia čo chcú, ja už s nimi nemám nič spoločné ?

Je to však skutočne tak ? Nie !!! Iba si prestal platiť členské príspevky. A vieš čo je to bianko účet ? Že nie ? Ako to, že nie ? Veď práve to si urobil – dal si svoj hlas, svoje ja na čistý list, nech si s ním odbory disponujú ale ty už do toho nemôžeš povedať absolútne nič ! Áno, presne to si urobil. Ako to ?

Čítajte ďalej »

Prečo sa stať členom odborov?

https://www.ioz.sk/pre-novych-clenov/preco-byt-v-odboroch/

VYHLÁSENIE OZŽ, FS SR a OAVD


Vážení členovia odborových organizácií a zamestnanci železničných podnikov,
na sociálnych sieťach sa objavili falošné stránky – profily Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov SR a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Na týchto profiloch pre nás zatiaľ neznámy tvorca hrubo, klamlivo a nevyberaným spôsobom očierňuje a dehonestuje prácu všetkých členov a funkcionárov odborových organizácií. Zneužíva oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach a webových stránkach odborových organizácií. Následne ich obsahovo pozmení a vydáva ich za oficiálne.
OZŽ, FS SR a OAVD podnikajú všetky právne kroky na zistenie a odhalenie tejto osoby, ktorá takýmto spôsobom znevažuje prácu všetkých odborárov. Od zverejneného obsahu na týchto falošných schránkach sa dištancujeme.
Zároveň prosíme všetkých, aby si v prípade akýchkoľvek nejasností overili publikované informácie u kompetentných funkcionárov uvedených odborových organizácií.
OZŽ – Mgr. František Zaparanik, v. r. FS SR – Dušan Kaša, v. r.
OAVD – Mgr. Jozef Chovanec, v. r.

Výzva generálnemu riaditeľovi ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V Bratislava, dňa 19.07.2019

VEC
Výzva na rešpektovanie záväzku plynúceho z Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020 v znení jej dodatku

Vážený pán generálny riaditeľ,

Čítajte ďalej »

Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019 – 2020
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), zastúpené Ing. Jurajom Tkáčom,generálnym riaditeľom ŽSR
a
Odborové združenie železničiarov (ďalej len „OZŽ“), so sídlom Vajnorská 1, 815 70 Bratislava IČO: 30844371, zastúpené predsedom podnikového výboru OZŽ Ing. Darinou Fabuľovou,
uzatvárajú v zmysle článku 92. Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019-2020 a v zmyslezákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2020 (ďalej len „KZ ŽSR“)

Čítajte ďalej »