Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR INFO

INFO o KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR.
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŽSR 2019 -2020.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD a zamestnanci ŽSR.
Včera bol dohodnutý termín 1.kola kolektívneho vyjednávania o novej KZ ŽSR pre roky 2019 – 2020 zo zamestnávateľom, ŽSR a 11-mi odborovými organizáciami, ktoré predložili v úplnej zhode spoločný návrh KZ.
Termín je určený na deň 19.11.2018 o 11:00 hodine a miesto je GR ŽSR – Klemensova 8.
Už teraz vieme s určitosťou povedať, že to bude jedno z najťažších kolektívnych vyjednávaní v histórii kolektívnych vyjednávaní. Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR pristúpili s plnou vážnosťou a maximálnou zodpovednosťou k príprave návrhu novej KZ a aj k samotnému procesu kolektívneho vyjednávania s jediným cieľom, vyjednať a vydobyť čo najviac pre všetkých zamestnancov ŽSR.
Všetci vieme aká je celospoločenská klíma vo vzťahu k železničnej doprave ako celku a aký je aj postoj štátnych orgánov v zastúpení vlády Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy SR , Ministerstva financií SR a neposlednom rade aj politikov, či už koaličných alebo opozičných. A preto to bude o to ťažšie… Čítajte ďalej »

INFO

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD a zamestnanci ŽSR.
V piatok 26.10.2018 si náš zamestnávateľ splnil zákonnú povinnosť danú zákonom č. 2/1991 Z.z. o kolektívnom vyjednávaní a odborovým organizáciam, ktoré dňa 1.10.2018 podali spoločný návrh novej KZ ŽSR 2019 – 2020 zaslal svoje Stanovisko. Čítajte ďalej »

Návrh OC na novú KZ podaný

Dnes deň „D“.
Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR predložili návrh KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY ŽSR NA ROKY 2019-2020 a jej príloh, ktorá by sa mala uzatvoriť medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľom Železnice Slovenskej republiky. Čítajte ďalej »

INFO z RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:
Dňa 11.9.2018 sa v ŽILINE uskutočnilo ďalšie zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD a určovať smerovanie OAVD. Dovolím si zo súhlasom členov RR uviesť niektoré informácie z rokovania RR, tak ako sú uvedené v Zápisnici z rokovania. Čítajte ďalej »

INFO

JE ČAS POVEDAŤ SI ČO SA NÁM UŽ PODARILO A ČO NÁS EŠTE ČAKÁ !

V predchádzajúcom mesiaci – august, ktorý má prívlastok „ dovolenkový“ sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. . OAVD sa zúčastnilo prerokovania na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR.
Vyhodnotenie plnenie KZ ŽSR 2017 – 2018 za 1. polrok na úrovni GR ŽSR bude 26.9.2018. Hodnotiteľské expertné pracovné skupiny veľmi precízne a odborne vyhodnotia plnenie KZ a budú trvať na odstránení nedostatkov v plnení platnej KZ ŽSR za 1.polrok 2018. V novom mesiaci september sme začali z ostra. Dňa 5.9.2018 pokračovalo zasadnutie pracovnej skupiny pre rekondičné pobyty. Bolo to už tretie v poradí a v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OC a na tomto zasadnutí už došlo k predbežnej dohode ako chceme pokračovať pri zmene prílohy č.1, predpisu Ok 4. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny bude 4.10.2018, kde je predpoklad, že dospejeme k dohode. Ďalej 5.9.2018 sa následne uskutočnilo zasadnutie pracovnej expertnej skupiny pre „ Jednotný prémiový poriadok a riešenie Seniority“. Za stranu zamestnávateľa viedol zasadnutie námestník GR ĽZ pán Pavol Hudák MSc., a poverená riaditeľka O 510, pani JUDr. Gabriela Gajdošová zo svojím odborným tímom. Za OC sa zúčastnili zástupcovia OC – OAVD, OZŽ, NKOS-Ž, SSŽ. Toto rokovanie bolo konštruktívne, dohodla sa základná „kostra“ jednotného prémiového poriadku, jeho prílohy. Je tam ešte veľa vecí a anomálii, ktoré je potrebné ešte doladiť aby výsledkom bol moderný, motivačný a objektívny JEDNOTNÝ PRÉMIOVÝ PORIADOK. Najbližšie zasadnutie bude tak isto 4.10.2018 a na tomto by sa mali už dohadovať konkrétne náležitosti, aby sa potom už mohol kreovať návrh. Čítajte ďalej »

INFO pokračovanie

Info o „ pokračujúcej uhorkovej sezóne“ .
V tomto týždni sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. OAVD sa zúčastnilo vyhodnotenia na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR. Čítajte ďalej »

INFO OAVD

Dovolíme si krátke info a zhrnutie „ uhorkovej sezóny“, t.j. mesiac júl a neukončený august. Ani doba prázdnin a dovoleniek nie je dobou kľudu.
Začiatkom mesiaca júl sme začali intenzívne pracovať na príprave návrhu KZ ŽSR pre nasledujúce obdobie. Tomu predchádzalo niekoľko stretnutí s relevantnými partnerskými odborovými centrálami kde sme hľadali podporu k našim návrhom a aj spoločne ich cizelovali tak aby to boli fakt spoločné návrhy. Čítajte ďalej »

Ako ďalej

Výkonový príplatok pre výpravcov – quo vadis?

Za posledné obdobie prišlo a prichádza k nám stále viac otázok : Čo s výkonovým príplatkom, kedy bude zavedený? Pokúsime sa v skratke zhrnúť čo sa udialo a čo sa deje a možno dať aj návrh na riešenie. Čítajte ďalej »

INFO Z KV 24.7.2018

Kolektívne vyjednávanie dňa 24.7.2018

Dňa 24.7.2018 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania k návrhu Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Na predchádzajúcom kole KV zástupca zamestnávateľa deklaroval, že na toto kolo predloží nový návrh úpravy Smernice pre odmeňovanie, ktorý bude odkonzultovaný aj po právnej stránke. Čítajte ďalej »