Info OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne!

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR Ing. Vladimírovi Ľuptákovi zaslaný spoločný návrh odborových centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , v ktorom sme žiadali zmenu Bodu 45 v tomto znení :

„ŽSR v roku 2011 zabezpečia : a) rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške minimálne 9,0% oproti dosiahnutej
priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov
z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do
priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku, pri
významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady,
b) zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c) dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ
d)…, e)…, f)…

Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie , ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli kolektívni vyjednávači za odborové centrály a zamestnávateľa zastupovali : Ing. Ján Žačko, nám. gen. riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad. odb. riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí vysvetlili každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, tomu ešte bude predchádzať stretnutie zástupcov odborových centrál dňa 6.12.2010, aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

Z návrhu zamestnávateľa na KZ 2011 sa nás najviac dotýkajú tieto zmeny :
Bod 32.1 – vynechať , znamená to zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa,
Bod 44 – upraviť : „V Smernici upraviť mzdové zvýhodnenie za nadčasovú prácu
zo 60% na 35%“
Bod 45 – zachovanie momentálneho stavu

V predchádzajúcom „ INFE prezidenta“ sme Vás informovali o tom, že z „ Protokolu Kolektívneho vyjednávania KZ 2010“ má zamestnávateľ pripraviť zmenu do „ Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR“, vrátane zrušenia bodového hodnotenia. Na prvom spoločnom stretnutí KV (23.10.2010) nám námestník gen. riad. ing. Ján Žačko oznámil, že do ďalšieho termínu KV ( 8.12.2010) nám bude predložený návrh na túto zmenu. Budem sa snažiť Vás o všetkom čo najskôr informovať.
Na záver by som ešte chcela vyjadriť súcit s Vašimi predstavami na lepšie životné a pracovné podmienky, ale zároveň triezve zhodnotenie momentálnej situácie a možností ktoré máme, vzhľadom na podporu našej členskej základne a úžasných „Zákonov SR“, pretože na webovej stránke OAVD sa v „Diskusnom fóre“ objavujú
nereálne požiadavky, niektorí si myslia, že nemáme viacej preto, že o to nežiadame, ale opak je pravdou . Mňa tiež trápi, že také profesie ako : dispečeri, elektrodispečeri a výpravcovia sú napriek vysokým požiadavkám na zmyslový, zdravotný a vedomostný stav tak málo ohodnotení. Neberiem zodpovednosť ani iným funkciám, ale porovnajte si platy so svojimi podriadenými, ktorí čakajú na vaše rozhodnutia a príkazy, je to veľmi smutné a pri neurobení nápravy zo strany zamestnávateľa si bude musieť za pár rokov urobiť železnicu na diaľkové ovládanie, pretože mladá generácia sa pri takýchto podmienkach sem hrnúť nebude! No ale čo „MY“ ? Mladosť v ťahu a do dôchodku ďaleko!!! Preto sa snažíme aj na úkor svojho zdravia „za NÁS“ bojovať. Ešte som nespomenula našich členov, ktorí sa s nami spoločne zúčastňujú na vlakovej ceste a to signalistov, dozorcov výhybiek a závorárov, obhajujeme aj ich záujmy, na požiadanie zastupujeme, alebo pomáhame riešiť vzniknuté problémy. Veľa z nich prešlo nedávno výpravcovským kurzom a onedlho zistili, že im pribudlo oveľa viac povinností a zodpovednosti, ale na plate to veľmi nezbadali. Takže vyhliadky a inšpirácia sú slabé.
Želám Vám všetko dobré a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Vo Zvolene dňa 26.11.2010 Elena Liptáková
Viceprezidentka OAVD reg. Zvolen

Comments are closed.