Archive for február, 2011

Čo myslíte, nešlo by to aj u nás?

ČD se z miliardové ztráty loni přehouply do zisku 9 milionů korun
České dráhy se loni poprvé od oddělení nákladní dopravy před třemi lety přehouply do zisku. Za rok 2010 vykázaly zisk devět milionů korun, v roce 2009 přitom měly miliardovou ztrátu. Letos firma počítá se ziskem asi 320 milionů.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ceske-drahy-se-loni-dostaly-z-miliardove-ztraty-do-mirneho-zisku-phi-/ekoakcie.aspx?c=A110224_124129_ekoakcie_spi

Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)

Bývalé vedenie štátnej spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) malo svojim plytvaním pripraviť štát o státisíce eur.
Načo sú nám takéto zbytočné firmy, ktoré nás vyciciavajú. Počul z vás niekedy niekdo o takejto firme?
http://www.transport.sk/spravy/zeleznicna-doprava/3510-byvale-vedenie-statnej-firmy-tooz-pripravilo-stat-o-statisice-eur

OAVD na CARGO

22. februára 2011 pokračovalo rokovanie na CARGU.

Za účasti zástupcov zamestnávateľa, podpredsedu Predstavenstva Ing. Mgr. Martina Štochmaľa PhD, a OC, boli prerokované nasledovné okruhy: Čítajte ďalej »

INFO prezidenta OAVD

Info prezidenta OAVD z 10.2.2011

Dňa 10.02.2011 sa zástupcovia OAVD zúčastnili na Kolektívnom vyjednávaní. Po otvorení prvého bodu č. 23 – poskytnutie odstupného, námestník generálneho riaditeľa Ján Žačko zopakoval návrh zamestnávateľa a to zníženie aktuálneho 6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na 5-násobok, odvolávajúc sa pri tom na zákon č. 552 a Zákonník práce, ktorý hovorí o 2 a 3-násobku. Diskusiu začali členovia OZŽ, p. Ľudevít Mikloš navrhol prerušenie KV z dôvodu neukončeného plánu revitalizácie, ktorý by mal byť predložený do konca februára. Preto ďalšie KV bolo dohodnuté na deň 10.3.2011.

Tento deň sa o 15.00 hod. na ministerstve dopravy konalo rokovanie zástupcov všetkých odborových centrál s vedením všetkých troch spoločností CARGO, ZSSK, ŽSR a zástupcami MDVRR SR o budúcnosti železničného sektora. Čítajte ďalej »

TO EŠTE NIE JE VŠETKO

Návrh novely ZP vítajú zamestnávatelia ale odbory a zamestnanci prejavujú obavy, prevláda názor,že poškodí všetkých ale najviac tých slabších t.j.zamestnancov.Hlavným motívom ZP musí byť právna úprava vyváženosti vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Vládne návrhy novely ZP sú v podstatných otázkach ústretové voči zamestnávateľom a naopak nevýhodné voči zamestnancom a narušujú tak vytvorenú akú-takú rovnováhu vzťahov.Nie je to však nič neočakávané.Je to pravicová vláda a tej je cudzia sociálna politika,sociálny dialóg a sociálne partnerstvo.Europa 21.storočia chce byť iná,ako je predstava terajšej pravicovej garnitúry v strede Európy na Slovensku. V rámci europeizácie sa tvorí nový „EUROPSKÝ SOCIÁLNY PORIADOK“.Predkladateľom týchto návrhov pravdepodobne nie sú známe európske dokumenty ako : -Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21.storočia. –Flexiistota-rozmer vnútornej flexibility-kolektívne vyjednávanie a úloha sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce.(dokument 52007AEO99 EUR-LEX,2007/C 256/20/. Nové tézy novely poškodzujú zamestnancov skoro vo všetkých oblastiach novely ZP a znižujú autoritu odborov a ochranu zamestnancov.Ruší sa súbeh odstupného a výpovednej lehoty,umožňuje sa tzv.reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú.Je evidentné ,že takémuto zamestnancovi neposkytne žiadna finančná inštitúcia napr. úver s dlhodobou lehotou splatnosti.Predlžuje sa skúšobňa doba,dáva sa právo zamestnávateľovi prepustiť zamestnanca zo dňa na deň bez uvedenia dôvodu a bez odstupného.Z dostupných informácii je známe, že inšpiráciu k terajším zmenám v ZP predsedníčka vlády hľadala aj v manažmente firiem z Ďalekého východu pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu. Navrhovatelia novely ZP by si mali uvedomiť, že v domovských krajinách týchto manažérov ,skorumpovaných politikov a manažérov firiem za korupciu, bezdôvodne obohacovanie a zlé manažovanie podnikov čakajú vysoké tresty odňatia slobody ba až trest smrti. Rezortný návrh novely potláča európske a medzinárodné uznané právo odborov z dohadovania podmienok práce a bezpečnosti pri práci zo zamestnávateľmi a dáva to právo zamestnancovi.Ten je však vystavený na nemilosť zamestnávateľovi .On diktuje pracovné podmienky a odmenu za prácu s vedomím širokého výberu vzhľadom na veľký počet nezamestnaných, ochotných pracovať za podmienok ponižujúcich ľudskú dôstojnosť. Vládny návrh vychádza v ústrety zamestnancom iba zdanlivo .Ich ústretovosť k rodine,rodinným hodnotám je farizejská,alebo zvýhodňujúca iba niektoré vrstvy spoločnosti.Ktoré sú to je evidentné.Súčasná vláda podľahla tlaku zamestnávateľom,nadnárodných korporácii a silnej ekonomickej loby bažiacej iba po zisku a číslach, ľudský tvor sa v ich ponímaní stáva výrobný prostriedok bez duše a primeraných sociálnych potrieb.Sme členmi EÚ a treba mať na pamäti,že únia presadzuje „privilegované postavenie“ a v sociálnom partnerstve sa prejavuje princíp prospech všetkých zúčastnených „sociálne partnerstvo nemá víťazov ani porazených“ tzv.“win-win situations“ dofo =============================================================================== V dimenziách tohto príspevku sa ponuka otázka,kde sa postavia naše odbory,,naše OAVD a aj ZOOvŽD.Spustila sa petičná akcia proti novele ZP,proti okliešťovaniu práv odborov a hlavne zamestnancov.Je potrebné zadefinovaťnáš postoj,čím skôr tým lepšie.Môže sa nájsť niekto zneužije momentálnu situáciu na vlastné ciele k svojmu osobnému prospechu.Historia a nedávna minulosť nás o tom jasne presvedčila.Nedovoľme aby sa niekto neoprávnené pasoval za ochrancu našich práv a pri tom skutočnosť je celkom iná.Udalosti posledných dní nás mnohých o tom jasne presvedčili.

INFO OAVD

Info z 4.2.2011

Vážení kolegovia, vážené kolegyne.
Dňa 13.01.2011 sa zástupcovia OAVD zúčastnili na Kolektívnom vyjednávaní, ktoré začalo Informáciou od zamestnávateľa o zamýšľaných postupových krokoch na ŽSR. Tieto kroky znamenajú, ako už všetci dobre viete, prepúšťanie zamestnancov na ŽSR. Samozrejme ako to už na Slovensku chodí, zase sa to týka hlavne prevádzkových zamestnancov. Čítajte ďalej »

PODPORME KOLEGU

PODPORME KOLEGU
Prešlo takmer 10 mesiacov čo Slovenskom otriasla nehoda na železničnej stanici v SNV. Dňa 1. 4 .2010 došlo k zrážke rušňa s osobným vlakom, pri ktorom zahynuli 3 ľudia, 1 sa vážne
a asi 18 ľahko zranilo. Každá takáto tragická udalosť znamená neopísateľné straty pre pozostalých obetí, nakoľko materiálne škody sú nahraditeľné, ale ľudský život sa nedá ničím nahradiť. Mnohým z nás, nevynímajúc pozostalých obetí pri spomienke na túto tragédiu prebehnú zimomriavky po chrbte i dnes. Čítajte ďalej »

INFORMÁCIA z 28.01.2011

ZOOvŽD_28_01_2011

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Dňa 28. 01. 2011 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), za prítomnosti pani premiérky, prvého podpredsedu vlády a ministra MDVRR, ministra MPSVR, štátneho tajomníka MF, zástupcu VUC, generálnych riaditeľov ŽSR, ZSSK CARGO, ZSSK SLOVENSKO, bol zvolaný okrúhly stôl s témou Návrh programu revitalizácie železničných spoločností. Čítajte ďalej »