Archive for júl, 2019

Výzva generálnemu riaditeľovi ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V Bratislava, dňa 19.07.2019

VEC
Výzva na rešpektovanie záväzku plynúceho z Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020 v znení jej dodatku

Vážený pán generálny riaditeľ,

Čítajte ďalej »

Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019 – 2020
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), zastúpené Ing. Jurajom Tkáčom,generálnym riaditeľom ŽSR
a
Odborové združenie železničiarov (ďalej len „OZŽ“), so sídlom Vajnorská 1, 815 70 Bratislava IČO: 30844371, zastúpené predsedom podnikového výboru OZŽ Ing. Darinou Fabuľovou,
uzatvárajú v zmysle článku 92. Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019-2020 a v zmyslezákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2020 (ďalej len „KZ ŽSR“)

Čítajte ďalej »