Archive for november, 2021

Voľby do SR ŽSR

Volebný poriadok do SR ŽSR

INFO Z KV

VOĽBY DO SR ŽSR

ZÁKON 258/1993 o ŽELEZNICIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( znenie § 4, § 5 a § 6)§ 4O r g á n y ž e l e z n í c(1) Orgánmi železníc sú správna rada a generálny riaditeľ.(2) Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady.§ 5S p r á v n a r a d a(1) Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov. Štyria členovia správnej rady súodborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberovéhokonania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskejrepubliky (ďalej len „minister“) a jeden je volený zástupca zamestnancov železníc.(2) Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister; z nich jedného vymenúva a odvoláva nazáklade návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov. Spôsob apodmienky voľby a odvolania ustanovuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje kolektív zamestnancov.(3) Predsedu správnej rady z členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister.(4) Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, končí sa však až vymenovaním novýchčlenov. Vymenovanie sa musí vykonať do 30 dní od uplynutia funkčného obdobia. Opakovanévymenovanie člena je možné, najviac však na dve po sebe idúce funkčné obdobia.(5) Uvoľnené miesto sa doplní novým členom správnej rady do 30 dní odo dňa, keď doterajší členoznámil, že sa vzdáva členstva, bol odvolaný alebo nastali iné skutočnosti, pre ktoré nemôže tútofunkciu vykonávať.(6) Vymenovaním nevzniká členom správnej rady pracovný pomer. Členstvo v správnej rade jeverejnou funkciou a za jej výkon prislúcha členom správnej rady primeraná odmena, ktorej výškustanoví vláda. Vzťah medzi železnicami a členmi správnej rady sa primerane spravujeustanoveniami osobitného zákona, ak z dohôd uzatvorených medzi železnicami a členmi správnejrady alebo zo zákona nevyplývajú iné práva a povinnosti.(7) Členovia správnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich saobchodných záujmov železníc. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva. Zbaviť povinnostimlčanlivosti môže členov správnej rady na účely konania pred súdom a orgánom činným vtrestnom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky (ďalejlen „ministerstvo“) na žiadosť oprávneného orgánu, Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sanevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činuorgánom činným v trestnom konaní.(? Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých členov.(9) Podrobnosti o zvolávaní a organizácii zasadnutí, právach a povinnostiach jednotlivých členov,spôsobe rokovania a rozhodovania a o hlasovaní určí rokovací poriadok správnej rady.(10) Prvé zasadnutie správnej rady zvolá minister.§ 6Pôsobnosť správnej rady(1) Správna rada schvaľujea) stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizáciea organizácie železníc,b) ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaníhospodárskeho výsledku,c) výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskejčinnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,d) financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, pokiaľ túto právomoc nepostúpigenerálnemu riaditeľovi,e) tvorbu a spôsob použitia rezervného fondu, prípadne ďalších fondov,f) organizačný poriadok železníc,g) zriaďovanie vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,h) vnútorné predpisy upravujúce zásadné technologické postupy týkajúce sa základnéhopredmetu činnosti železníc okrem tých, ktoré sa vydávajú podľa osobitných predpisov,i) koncepciu hospodárenia s majetkom štátu v správe železníc vrátane plánu ich postupnéhooddĺženia a plánu vysporiadania nevysporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívanýchželeznicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu zaťažené vecným bremenom.(2) Správna rada predkladá ministerstvua) návrh ceny za používanie dopravnej cesty,b) návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,c) návrh štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady,d) výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskejčinnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,e) správu o zriadení vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.f) ročnú správu o plnení plánu vysporiadania nevysporiadaného vlastníctva nehnuteľnostíužívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu zaťažené vecným bremenom.(3) Správna rada dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosťželezníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladova záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti