AKO POSTUPOVAŤ PRI VZNIKU MU, NU.

Pri výkone povolania v železničnej prevádzke môže prísť k mimoriadnym udalostiam a nehodovým udalostiam. ( MU,NU). Za účelom ochrany práv členov a sympatizantov Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov ( OAVD) doporučujeme v prípade MU,NU postupovať podľa nasledujúcich pokynov. w
Ak ste účastníkom MU, NU kontaktujte svojho zástupcu z príslušnej regionálnej rady OAVD, prípadne priamo štatutárov OAVD a bude Vám poskytnutá základná pomoc a návrh ďalšieho postupu.
Právo člena – zamestnanca :
V  prípade MU, NU nie je nikto povinný vypovedať bezprostredne po vzniku MU, NU, priamo na mieste, alebo hneď po ukončení zmeny, až sa subjektívne necítite byť schopný takej výpovede.
Pri vzniku MU,NU zvyčajne prichádza k šoku, čo je prirodzená reakcia ľudského organizmu. Účastník MU,NU by mal vypovedať až po odznení tohto stavu. Tento stav môže trvať aj niekoľko dní. Nikto nie je oprávnený vás nútiť a vy nie ste poviní vypovedať hneď!
Zamestnanec, ktorý je bezprostredne zainteresovaný na MU, NU sa môže nechať vystriedať v zmene.
Ste povinní vždy sa podrobiť skúške na zistenie alkoholu alebo inej návykovej látky oprávneným osobám.
Skôr ako budete vypovedať je vhodné sa poradiť zo  zástupcom OAVD a v prípade nutnosti vedúceho zamestnanca upozorniť na ustanovenia KZ ŽSR a to body 10, 11 a 56.
Za odopretie výpovede nemôžete byť nikdy postihovaný! Vždy musíte byť poučení ako vypovedáte ( svedok, podozrivý, obvinený) a vyšetrujúci vás musí poučiť o vašich právach a oznámiť o skutku, ku ktorému budete vypovedať. Až ste v pozícii obvineného alebo aj podozrivého je nutné vypovedať za prítomnosti zástupcu OC OAVD alebo advokáta.
Vždy venujte zvýšenú pozornosť otázkam, ktoré sú vám kladené a na ktoré máte odpovedať. Máte právo si svoje odpovede rozmyslieť.
Vždy máte právo si výpoveď prečítať a zo zákonom stanovených podmienok konzultovať zo zástupcom OAVD resp. advokátom. Pokiaľ obsah výpovede nesúhlasí s tým čo ste uviedli do zápisu, máte právo na opravu a doplnenie textu. Bez takej úpravy nikdy výpoveď nepodpisujte.
Bez konzultácie zo zástupcom OAVD, resp. právnikom nikdy nepodpisujte najmä dohody o zmene pracovnej zmluvy, uznanie záväzku k náhrade škody, dohodu o splátkach prípadne inú dohodu alebo zmluvu.
Pri výpovedi u zamestnávateľa máte vždy právo žiadať a aj dostať kópiu svojej podpísanej výpovede. Pri výpovedi pred orgánmi činnými v trestnom konaní ( polícia, prokuratúra, súdy) má toto právo Váš právny zástupca, resp, advokát.
V PRÍPADE VZNIKU MU, NU VÁM DOPORUČUJEME ZACHOVAŤ TENTO POSTUP RIADIŤ SA HOREUVEDENÝMI POKYNMI, KTORÉ VÁM IBA UĽAHČIA VAŠU SITUÁCIU.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC.

Comments are closed.