Archive for február, 2019

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR

OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. 

Súhrnná informácia z podpisu KZ ŽSR 2019-2020

dňa 6. 2. 2019

Po ukončení kolektívneho vyjednávania o Kolektívnu zmluvu ŽSR 2019-2020 dňa  31.1.2019 a vzájomnej dohode zmluvných strán, zamestnávateľa a  všetkých odborových organizácií vrátane OZ GINN sa zišli kolektívni vyjednávači v stredu 6. 2. 2019, aby podpísali novú kolektívnu zmluvu platnú na dva roky. 

OZ GINN pod vedením Martina Daňa však odmietol kolektívnu zmluvu podpísať s jemu typickým teatrálnym vystúpením a s tvrdením, že 99 % jeho členov (vraj má podľa jeho slov na ŽSR niekoľko sto členov) a ostatných zamestnancov sa cez sociálne siete vyjadrili, aby nepodpísal KZ. Týmto činom zmaril štvormesačnú prácu a úsilie kolektívnych vyjednávačov schovávajúc sa za tvrdenie, že iba on požaduje naďalej 100 € do miezd a my ostatní nie a s dohodnutou KZ súhlasíme iba preto, aby sme si naplnili svoje žalúdky a nová KZ je jeden veľký podvod.  Odborové organizácie sa dištancujú od takýchto nehoráznych a populistických tvrdení.

Po zmarenom podpise kolektívnej zmluvy sme sa rozhodovali, čo ďalej. Všetci sme sa zhodli, že nemôžeme pristúpiť na takúto hru OZ GINN a vystaviť 13 600 zamestnancov svojvôli jednej tzv. odborovej organizácii. Po rozhodnutí zamestnávateľa, že chce využiť  zákonnú možnosť  v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní a podpísať KZ s najväčšou odborovou organizáciou sme po dohode a s mandátom ostatných 10 odborových centrál sme pristúpili k tomuto kroku, ktorý v tom čase bol jediným možným riešením. Najväčšou odborovou organizáciou u ŽSR je Odborové združenie železničiarov s niekoľko tisícovou členskou základňou. Ostatné odborové organizácie jej dali svoj mandát na podpis KZ. 

Odborové združenie železničiarov pristúpilo k uzatvoreniu KZ s plnou vážnosťou a zodpovednosťou voči zamestnancom ŽSR uvedomujúc si dopad nepodpísania kolektívnej zmluvy na ďalšie mesiace. K novej kolektívnej zmluve je mzdový rast riešený iba dočasne, nakoľko sa o ňom bude naďalej vyjednávať. Tento bod zatiaľ nie je uzatvorený. 

OZ GINN sa svojím rozhodnutím nepodpísať KZ sám dištancoval od ďalšieho     vyjednávania.

OZŽ aj v mene ostatných odborových organizácií podpísalo so ŽSR dňa 7.2. 2019 Kolektívnu zmluvu na roky 2019 – 2020.

Je na zvážení každého zamestnanca posúdiť, čo je lepšie. Mať platnú kolektívnu zmluvu s možnosťou od 1. februára čerpať benefity a sociálny fond, dostávať do času uzatvorenia mzdového rastu aspoň 45 €, alebo nemať ďalších niekoľko mesiacov nič.

Máme za sebou jednu náročnú etapu vyjednávania, ale pred sebou ešte náročnejšiu, a to dojednať primeraný mzdový nárast pre rok 2019 a 2020.Vyhlásená štrajková pohotovosť na ŽSR zo dňa 11.01.2019 naďalej trvá, a Centrálny štrajkový výbor v prípade negatívneho vývoja KV o bode 48 – MZDY, je pripravený ohlásiť a realizovať nátlakové akcie.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách bude pokračovať v marci 2019.

V Bratislave dňa 08. 02. 2019

                                                      Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

​​

KZ podpísaná

Kolektívna zmluva ŽSR je podpísaná, mzdy sa navýšia už za január

Dnes bola podpísaná Kolektívna zmluva na Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR). ŽSR ju podpísali s najväčšou odborovou organizáciou, Odborovým združením železničiarov (OZŽ). Postupovali v zmysle zákona, reagujúc na vzniknutú situáciu, keď jedna z odborových organizácií – GINN, odmietla kolektívnu zmluvu podpísať. Zástupca OZ GINN Martin Daňo tým porušil dohodu zo 7. kola vyjednávania o kolektívnej zmluve, ktorej záverom bola zhoda medzi ŽSR a odbormi. 

V zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní má zamestnávateľ právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov. ŽSR a OZŽ tak urobili preto, aby mohli zamestnanci čím skôr čerpať výhody, ktoré sa im premietnu už v januárových výplatách. 

„Teším sa, že sa našlo riešenie prospešné pre zamestnancov. Zamestnanci sú pre mňa na prvom mieste, preto som ochotný využiť všetky zákonné, i keď nie obvyklé postupy,”zhodnotil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Darina Fabuľová, hlavný kolektívny vyjednávač za odbory a podpredsedníčka OZŽ dodala, že Odborové združenie železničiarov pristúpilo k podpisu kolektívnej zmluvy s plnou vážnosťou. „Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a dopad nepodpísania kolektívnej zmluvy pre zamestnancov. Nemôžeme dopustiť, aby OZ GINN urobilo z 13 600 zamestnancov ŽSR svojich rukojemníkov. OZŽ má podporu všetkých ostatných odborových organizácií pri ŽSR.”

Kolektívna zmluva garantuje zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce a umožní čerpať sociálny fond. Platí do 31. 12. 2020.

INFO

INFO

Informácia z KV
Po 7. kole a 9 hodinovom maratóne rokovania KZ ŽSR 2019-2020 dohodnutá. Po 18 hodine bola dohodnutá KZ, ktorá garantuje v plnom rozsahu pre zamestnancov všetko čo je v nej dohodnuté. To najpodstatnejšie :

  1. Už za mesiac január vyplatenie garantovanej prémie v sume 45 euro na novom mzdovom znaku.
  2. Do 15.3. 2019 zamestnávateľ predloží návrh nového systému odmeňovania, ktorý bude predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania.
  3. Hodnota stravného lístka od 1.2., bude 4,0 eura a príspevok zo SF bude v sume 0.28 centov.
  4. Platenie príplatku za prácu vo sviatok sa vráti do stavu ako pred 1.5. 2018, t.j. zamestnanci dostanú príplatok za skutočne odpracované hodiny.
  5. Sociálny fond – plnenie bude v plnom rozsahu, tak ako je zadefinované v prílohe KZ – Sociálny fond.
  6. Motivačná zložka mzdy – prémie, bude musieť byť na úrovni VOJ dohodnuté, tak ako to stanovuje Zákonník práce $ 119, bod 3.
    V pondelok sa overia všetky zápisy z jednotlivých rokovaní, prípravy sa textácia KZ a po odsúhlasení bude pripravená na podpis. František Demko Predseda Republikovej rady OAVD

INFO o KV

Info OAVD ku Kolektívnemu vyjednávaniu z 31.01.2019
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Som si vedomý Vašich emócií pretože v prvom rade reagujete na informáciu ako Vás všetkých odborári svojím rozhodnutím oklamali. Emócie opadnú a príde denná realita. Treba zaplatiť účet za plyn, elektriku a všetko ostatné. Budem mať aspoň niečo alebo to budem platiť z doterajšieho zárobku? Ja viem, že suma ktorú sme k 01.02.2019 dohodli nekorešponduje s tým čo sme prezentovali, ale je to viac ako nič, ako by to bolo bez platnej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY. Skúste porozmýšľať bez emócií čo ste dnes získali rozhodnutím Odborových centrál keď prijali návrh aký prijali. Je na každom osobne, či je ochotný podporiť návrh kolektívnej zmluvy, alebo iba na soc. sieti kritizovať.
Nie som hrdý na to , že som prijal toto rozhodnutie, ale zamestnanci ŽSR dnes majú sociálne istoty ktoré skončili platnosťou Kolektívnej zmluvy 31.12.2018.
Je na rozhodnutí každého jedného zamestnanca, ako prijme toto naše rozhodnutie. Ja osobne som pripravený za svoje rozhodnutie niesť všetky dôsledky. Moje rozhodnutie bude hodnotiť Republiková rada OAVD ako najvyšší orgán a ja prijmem jej rozhodnutie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia kolektívne vyjednávanie o mzdách zamestnancov ŽSR bude pokračovať tak ako bolo dohodnuté. Zamestnávateľ predloží návrh nového mzdového ohodnotenia na základe zodpovednosti, náročnosti práce a skúšok, ktoré zamestnanec potrebuje k výkonu práce
a funkcie ktorú vykonáva.
Nik ani my odborári sme dnešným rozhodnutím a dohodou nezobrali zamestnancom možnosť ŠTRAJKOVAŤ za svoje oprávnené požiadavky.
Zabudnime na hnev a emociálne reakcie nato čo sa udialo. Poďme do reality všedných dní
a zamerajme sa na dosiahnutie čo najväčšieho mzdového nárastu pre prevádzkových zamestnancov a na napravenie krívd ktoré vznikli v minulosti.
Je to vysvetlenie prečo sme sa tak rozhodli a za svoje rozhodnutie som ochotný niesť vlastnú zodpovednosť. Je na členoch OAVD ako sa rozhodnú, ja budem ich rozhodnutie rešpektovať, presne tak ako som s poctou rešpektoval moje zvolenie do funkcie prezidenta OAVD.
Je na členoch OAVD prípadne ich zástupcoch v Republikovej rade čo bude ďalej a kto bude viesť v ďalšom období OAVD. Kto Vás bude zastupovať je na Vašom rozhodnutí.

Mgr. Jozef Chovanec

Prezident OAVD