Archive for máj, 2019

Alkohol na pracovisku sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny §§§§

Vážení zamestnanci !

V praxi sa bohužiaľ čoraz častejšie stretávame so situáciami, keď sa na pracovisku začína vo výraznejšej miere objavovať alkohol. Pravidelnými sú prípady, keď zamestnanec prichádza do práce už pod vplyvom alkoholu alebo dochádza k jeho požívaniu priamo v priestoroch zamestnávateľa. Pracovnoprávne sankcie, ktoré je možné uložiť zamestnancovi vyplývajú predovšetkým z ustanovení Zákonníka práce. Takéto konanie zamestnanca (zamestnanec sa nachádza pod vplyvom alkoholu) môže zamestnávateľ hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68 Zákonníka práce. 

V súlade s § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec povinný „nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce“.

Čítajte ďalej »

INFO z KV

Súhrnná informácia

z 5. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

          Dňa 27.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už piatym kolom.

          Na toto vyjednávanie predložil zamestnávateľ návrh a princípy uplatňované pri aplikácií systému odmeňovania na zaradenie zamestnancov, ktorí neboli zaradení do nových tarifných tried, ale  aj zamestnancov, ktorí boli nesprávne zaradení do nových tarifných tried v roku 2018.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  náklady na zavedenie nových tarifných tried a finančné náklady v súvislosti zo zavedením NTT v snahe presvedčiť, že tento  návrh, zohľadňuje všetky nároky moderného a spravodlivého systému ku, ktorému sa  zamestnávateľ  zaviazal a táto zmena, spolu s garantovanou prémiovou bude dostatočným ohodnotením zamestnancov. 

Čítajte ďalej »

INFO z KV

Súhrnná informácia

zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

        Dňa 17.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už štvrtým kolom.

         Na tomto vyjednávaní zamestnávateľ napriek prísľubu z posledného KV nepredložil ucelený návrh nového systému odmeňovania a vyzval odbory k predloženiu ich nového návrhu mzdového nárastu. 

Odborári  upozornili zamestnávateľa, že nepredloženie návrhu nového systému odmeňovania považujú za nesplnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, zamestnávateľ tvrdil, že nový systém odmeňovania stále nemá skompletizovaný a  nevidí dôvod nepokračovať vo vyjednávaní o mzdovom náraste.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  ekonomické čísla v súvislosti so štátnym rozpočtom v snahe presvedčiť odborárov, že zamestnávateľ viac prostriedkov na mzdy nemá a zotrváva na svojom návrhu z posledného kola KV, čo znamená 25 eur do tarify od 1.7.2019 a navýšenie objemu prémií o 10% s garanciou minimálnej 6%-nej prémie pre každého zamestnanca z jeho TT.

Čítajte ďalej »