Archích kategórie Uncategorized

Výhľadové zameranie a programové zameranie OAVD na obdobie rokov 2022-2027

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období života zohráva kľúčovú úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu, ale aj pre osobnosť zamestnanca v celkovej sociálnej identite spoločnosti. Neprináša iba materiálne, hmotné a finančné statky, ale formuje aj postavenie a životné hodnoty zamestnancov.  Slovenská republika  musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých  vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života  občanov, zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok, spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďalšiemu napredovaniu.

Program OAVD na roky 2022 – 2027 schválený VIII. snemom OAVD dňa 05.10.2022 je rozpracovaný do programových cieľov  a z nich vychádzajú aj hlavné úlohy na roky 2022 – 2027: 

I. Zamestnanosť, dôstojná práca

II. Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie

III. Pracovné vzťahy, BOZP

IV. Sociálna ochrana, kvalita života. 

V. Vnútro odborová činnosť, vzájomná komunikácia.

VI. Medzinárodná spolupráca a solidarita

I. ZAMESTNANOSŤ A DOSTOJNÁ PRÁCA

Hlavné úlohy:

 1. V spolupráci so zamestnávateľmi podieľať sa na ochrane vytvorených  pracovných miest a presadzovať tvorbu nových pracovných miest ako hlavnú metódu rastu a udržania zamestnanosti.

2. Z dôvodu vysokého rastu inflácie na Slovensku, enormného rastu životných nákladov, rastu cien energií, dôsledne žiadať kompetentných (zamestnávateľa, štátne orgány, akcionára- MDV), aby sa zamestnancom kompenzovali mzdy. Nedovolíme prepad reálnych miezd pod úroveň miezd národného hospodárstva. Aby k tomu nedošlo, OAVD využije všetky možné  prostriedky, až krajné riešenia.

 3. V spolupráci s partnerskými odborovými organizáciami presadzovať legislatívne úpravy, vrátane úprav v oblasti odmeňovania zamestnancov.

4. Zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania  a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy, pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti, v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby, odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov v prevádzkových profesiách.

5. Presadzovať elimináciu rozdielov v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty žien a mužov a zosúladenie profesijného a rodinného života.

6. OAVD bude presadzovať rovnováhu uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.7. Pravidelne  sledovať vývoj miezd, životných nákladov a vývoj zamestnanosti a prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívneho vývoja sledovaných parametrov. To isté zabezpečiť aj na úrovni odvetvovej tripartity v súčinnosti s MDV SR.8. Nedovolíme určovať potrebu počtu zamestnancov inými ako merateľnými (exaktnými) metódami. Všetky iné spôsoby budeme považovať za ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

II. SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Hlavné úlohy :1. Využívať sociálny dialóg na všetkých stupňoch ako rozhodujúci nástroj pre presadzovanie záujmov  a uplatňovanie oprávnených nárokov členov.2. Presadzovať rozhodujúci  význam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní nárokov členov OAVD nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a udržanie benefitov pre členov OAVD dosiahnutých v platných kolektívnych zmluvách.3. Zabezpečiť vzdelávanie kolektívnych vyjednávačov ustanovených pre kolektívne vyjednávanie, uzatvorenie a kontrolu plnenia uzatvorenej KZ. Vzdelávanie KV cielene orientovať na oblasť mzdovú, zamestnanosť, sociálnu spravodlivosť a finančnú analýzu.4. Dôsledne využívať odborové právo na kolektívne vyjednávanie a presadzovanie cieľov a stratégie kolektívneho vyjednávania, ako najvýhodnejšej formy dohody medzi zamestnancami a zamestnávateľom.5. Sledovať, vyhodnocovať a dôsledne kontrolovať plnenie všetkých ustanovení platnej Kolektívnej zmluvy ako aj ostatných pracovnoprávnych predpisov ŽSR.

III. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A BOZP

Hlavné úlohy : 1. Aktívne sa podieľať na legislatívnom procese v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä zákonníka práce, kolektívneho vyjednávania a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a právomoci zamestnancov.

2. V súčinnosti so zamestnávateľom presadíme a vymenujeme odborových inšpektorov OAVD s osvedčením BT pre výkon kontroly podľa § 149 zákona 311/2011 Z. z., v zmysle novely zákona 124/2066 Z. z., zabezpečíme pre BT v prechodnom období novely  v spolupráci  s Národným inšpektorátom práce štátne osvedčenie BT.  

3. V súčinnosti s partnerskými OC vyvinúť maximálne úsilie s využitím zákonom stanovených možností na zabránenie presadenia legislatívnych zmien, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov, odbory a predstavovali by zhoršenie platnej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, obmedzenie funkčnosti  a pôsobenia odborov na pracoviskách u zamestnávateľa. Aktívne sa podieľať na zvyšovaní vplyvučlenov OAVD a OC OAVD u zamestnávateľov .4. Členom a funkcionárom OAVD poskytovať bezplatne právne poradenstvo a ochranu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane zastupovania pred súdmi podľa  Smernice poskytovania právnej pomoci OAVD. Ďalej poskytovať ochranu a právnu pomoc prostredníctvom  osobných, písomných a telefonických rokovaní s príslušnými zástupcamizamestnávateľa a tým zlepšiť pracovné podmienky a zákonné nároky zamestnancov.5. Z úrovne najvyšších orgánov OAVD poskytovať odbornú, metodickú a poradenskú činnosť nižším orgánom OAVD, členom odborových orgánov, zástupcom zamestnancov pre BOZP menovaných na návrh OAVD prostredníctvom web stránky: e-správ, písomných stanovísk, vydávaných metodických materiálov.6. Využívať legislatívne právo odborov v oblasti BOZP, vyžadovať od zamestnávateľa dodržiavanie predpisov v tejto oblasti, vytváranie bezpečných pracovných podmienok a dodržiavanie plnenia dohodnutých podmienok v platnej KZ. Za týmto účelom pravidelne vykonávať kontrolu nad stavom BOZP.7. Venovať maximálnu pozornosť vyšetrovaniu oznámených podnetov, sťažností, nahlásených pracovných úrazov či chorôb z povolania a dohliadať na ich spravodlivé vyriešenie.8. Presadzovať z úrovne OAVD, aby zamestnávateľ zlepšoval podmienky na regeneráciu pracovnej sily  zo svojich nákladov, požadovať rozšíriť okruh zamestnancov s nárokom na rekondičné pobyty po odpracovaní 20 a viac rokov vo funkciu – Dispečer a ďalších funkcií v rámci Správy riadenia dopravy.

IV. SOCIÁLNA OCHRANA A KVALITA ŽIVOTA

Hlavné úlohy : 1. Presadzovať tvorbu dôchodkového systému na jasne definovaných, vyvážených zásadách solidarity, zásluhovosti, zodpovednosti a spravodlivosti.2. Každoročne z úrovne OAVD zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo “Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca vo výške 2% v pôsobnostiOAVD “ v čo najväčšom počte.  Cieľom využitia je najmä podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci členom a na ochranu a podporu zdravia a športu detí členov OAVD.3. Starostlivosť o vlastných členov v sociálnej oblasti realizovať aj prostredníctvom vlastných sociálno-podporných aktivít a fondov.4. Podporovať aktivity v presadzovaní zmien súvisiacich s oslobodením príjmov poskytovaných zamestnancom v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zo sociálneho fondu od dane z príjmu a platenia príspevkov do poistných fondov.5. V záujme skvalitnenia starostlivosti o členov OAVD z úrovne najvyšších orgánov OAVD možnosti (benefity) s dôrazom na oblasť poistenia, zdravia, zodpovednosti atď.

V. VNÚTRO ODBOROVÁ ČINNOSŤ A VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Hlavné úlohy : 

1. OAVD bude aktívnejšie informovať a prezentovať výsledky svojej práce a odborov vo všeobecnosti. Bude sprostredkovávať informácie o výsledkoch práce odborov a všetkých pozitívnych zmenách s cieľom zatraktívniť členstvo v odboroch a posilniť verejnú a zamestnaneckú mienku o dôležitosti odborov v štáte a v spoločnosti na to všetkými dostupnými formami.

2. OAVD bude pravidelnejšie informovať svojich členov a svoje odborové orgány o činnosti a výsledkoch práce vrcholových orgánov OAVD, o cieľoch, postojoch, stanoviskách a zámeroch. OAVD vytvorí flexibilný systém propagácie činnosti OAVD. K tomu bude využívať elektronický časopis, web stránku, e- správy, a tieto zasielať funkcionárom OAVD a postupne čo najväčšiemu počtu členov OAVD.

3. Neustálu pozornosť venovať uspokojovaniu potrieb súčasných členov a ich stabilizácii,  ďalšiemu rozširovaniu členskej základne OAVD získavaním nových členov s cieľom pritiahnuť k odborárskej práci predovšetkým mladých a začínajúcich zamestnancov a ich postupnej prípravy na prácu v orgánoch OAVD.

4. Vytvárať  podmienky pre vznik “ regionálnych uzlov”. Pri vzniku uzla v lehote do jedného mesiaca uskutočniť metodickú návštevu zástupcu Republikovej rady OAVD.

5. Každoročne v orgánoch OAVD prerokovať správu o stave členskej základne s prijatím opatrení pre budúce obdobie.

6. Každoročne realizovať vzdelávanie členov orgánov OAVD s prihliadnutím na špecifické potreby ich funkcií, vrátane prihliadnutia na obsahové zameranie ich potrieb, osobitne v sociálnom dialógu.

VIMEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SOLIDARITA

Hlavné úlohy :

 1. Prehlbovať súčasné kontakty s profesijnými odborovými organizáciami v rámci Európy a tým prispievať k riešeniu otázok príjmovej nerovnosti v rámci Európskej únie, podieľať sa  na riešení prehlbujúcej sa nerovnováhy odmeňovania v jednotlivých štátoch EÚ v železničnom sektore.

2. Nadväzovať nové kontakty a spoluprácu s odborovými organizáciami v rámci V4, a zvlášť udržiavať kontakty s profesijnými OO v Českej republike.

3. Aktívne sa podieľať na činnosti ZOOvŽD, a byť platným členom ZOOvŽD.

V Diakovciach dňa 5.10.2022                     Schválené delegátmi VIII. Snemu 

INFO

Snem OAVD

​       Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby sme Vás touto cestou informovali o výsledkoch volieb na Sneme odborovej       organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 5.10. až 6. 10. 2022 v Diakovciach.

 Na základe rozhodnutia Republikovej rady OAVD, zo dňa 14.06.2022 sa v dňoch  05.10. až 6.10. 2022 konal VIII. Snem OAVD.

Delegáti Snemu OAVD v tajnej voľbe zvolili vedenie OAVD na ďalšie funkčné obdobie. 

 Do funkcie prezidenta OAVD na volebné obdobie 2022 – 2027 bol zvolený :              
Mgr. Jozef Chovanec

Do funkcie predsedu Republikovej rady OAVD na volebné obdobie bol zvolený : 

  František Demko

  Delegáti Snemu OAVD schválili dokument : 

     „ Výhľadové zameranie a programové ciele OAVD 2022 – 2027“

​Následne na rokovaní I. Republikovej rady, po VIII. Sneme OAVD bol zvolený do funkcie podpredsedu Republikovej rady OAVD :

 Matej Ferencei

                                                                                   Republiková rada OAVD

INFO

Na základe prvotnej iniciatívy a podnetu OAVD, na spoločnom stretnutí OC, dnes 4.8.2022 došlo k zhode pri návrhu k bodu 49 KZ ŽSR. ( Kompenzácia rastu životných nákladov – inflácia).
V krátkom čase bude spracovaný písomný návrh, urýchlene odovzdaný zamestnávateľovi ( ŽSR), aby začala plynúť zákonná 30 dňová na odpoveď zo strany zamestnávateľa.
Podrobnosti a čísla budú zverejnené po doručení druhej zmluvnej strane KZ – zamestnávateľovi ( ŽSR).

Viac na FB OAVD HYDE PARK

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS OTVORENÉ HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽSR A OTVORENÉ ICH RIEŠIŤ!
QUO VADIS alebo AKO ĎALEJ.
INFORMÁCIA z rokovania pracovnej skupiny pre JPP zo dňa 18.5.2022 a 20.6. 2022.

 1. Stretnutie pracovnej skupiny pre JPP 18.5.2022 sa konalo za účasti zástupcov OO – OAVD, OZŽ a NKOS Ž a riaditeľov OR Trnava, Košice, Žilina, Zvolen a ostatných zástupcov zamestnávateľa a na rokovaní 20.6.2022 sa zúčastnili zástupcovia OAVD, OZŽ, FPP a zástupcovia zamestnávateľa z odboru riadenia ĽZ.
  ?
  ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE:
  -vysvetlili, že vzhľadom na nízke
  objemy prémií zamestnancov v prevádzke požadujú zastabilizovanie objemov prémií, spoločné pravidlá pre ich poskytovanie, ako aj určenie minimálnej a maximálnej prémie.
 • požadujú prideľovať objem prémií pre OR podľa počtu zamestnancov v príslušnej TT a rozpracovanie ZÁSAD, ktoré budú dohodnuté v pracovnej skupine a následne v prémiových poriadkoch OR.
 • nesúhlasia s tvrdením zamestnávateľa, že prémia je nenárokovateľná zložka mzdy, ak prémia má byť motivačným faktorom, tak musí byť súčasťou mzdy.
 • vysvetlili, že zámerom určenia minimálnej prémie je ohodnotenie každého jedného zamestnanca.
 • súhlasia s tým, že zamestnanec môže dostať aj prémiu 0 EUR, ak si nesplnil pracovné povinnosti. Na druhej strane rázne odmietajú tvrdenie zamestnávateľa, že aj 0 % je pridelená prémia. ( NULA je po latinsky NULLUS – žiadny).
  Páni riaditelia jednohlasne tvrdili, že terajší systém prémií je dobrý a nie sú potrebné žiadne zmeny, iba je potrebné navýšiť objem prémií. Potvrdili, že sú si vedomí, že prideľovanie prémií je vždy subjektívne, ale je to úloha a zodpovednosť vedúcich zamestnancov. S týmto sa zástupcovia pracovnej skupiny OC nikdy nestotožnia, nakoľko máme skúsenosti z prevádzky, ako sú rozdelené prémie a absentuje tam akákoľvek miera objektivity a akékoľvek pravidlá a zásady, ktoré by boli jasné a zrozumiteľné aj pre prevádzkových zamestnancov.

Ďalšie rokovanie bude začiatkom júla, požiadali sme zamestnávateľa o poskytnutie analýzy – prémie a výpočet objemu financií, pre naše navrhované rozpätia.
Záverom – podľa všetkého, zamestnávateľ nechce nič meniť na doterajšom spôsobe poskytovania prémií, je pre neho nadmieru vyhovujúce, že prémiami môže dorovnať mzdy v určitých prípadoch, že pre 20 % zamestnancov ŽSR sa prerozdeľuje 80 % objemu prémií.
Počkáme si ešte na najbližšie rokovanie, a potom sa bude musieť prijať rozhodnutie – QUO VADIS, AKO ĎALEJ !

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!
(Počiatočné kroky boli urobené, pokračujeme ďalej…)

Informácia z pracovného stretnutia k aktuálnym témam v železničnom sektore – 6.6.2022

Z iniciatívy zástupcov zamestnancov, ktorí sú združení v odborových organizáciách pôsobiacich v železničnom sektore, ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČAROV (OZŽ), FEDERÁCIE STROJVODCOV (FS) a ODBOROVÁ ASOCIÁCIE VÝPRAVCOV A DISPEČEROV (OAVD), sa konalo pracovné stretnutie k aktuálnym témam v železničnom sektore. Podnetom bola ostatná odvetvová tripartita MDV SR, kde zostalo mnoho nezodpovedaných otázok zo strany Ministerstva financií SR a ÚHP. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 6.6.2022 za účasti:
MDV SR: minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a štátny tajomník Jaroslav Kmeť;
MF SR: štátny tajomník Marcel Klimek a vedúci oddelenia dopravných projektov Rastislav Farkaš;
ZSSK CARGO: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Gono a člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV Ľubomír Kuťka;
ZSSK: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Koreň a podpredseda predstavenstva a riaditeľ Úseku prevádzky Ján Lukáč;
ŽSR: námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Milan Kubíček a námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Peter Bagin;
OZŽ: predseda František Zaparanik, 1. podpredseda Peter Hoffman a podpredseda Ľubomír Kopka;
FS: prezident Dušan Kaša;
OAVD: prezident Jozef Chovanec a predseda Republikovej rady František Demko;
Organizačno-technické zabezpečenie: Anna Poliaková OZŽ.
Prítomní diskutovali o súčasnom stave v železničnom sektore. Zástupcovia MF SR deklarovali nedostatok finančných prostriedkov. Problém vidia v Zákone o štátnom rozpočte a v rozpočtových pravidlách.
Zástupcovia železničných podnikov upozornili na objemovo rovnakú dotáciu už mnoho rokov a vo výhľade budúcnosti klesajúci trend týchto dotácií. Informovali, že využívajú všetky možnosti zabezpečenia prevádzky.
Napriek tomu ZSSK eviduje rozdiel v hospodárení 24 mil. Eur v rámci uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2022. Pri jej nedofinancovaní hrozí v druhom polroku 2022 rušenie veľkého počtu vlakov. Okrem toho, rastúce náklady (energia, nafta a pod.) spôsobujú ďalšie prehlbovanie nekrytých prostriedkov.
ŽSR potrebuje na dofinancovanie bežnej prevádzky 35 mil. Eur, na dofinancovanie odloženej údržby je potrebných ďalších minimálne 30 mil. Eur a na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia je potrebných 72 mil. Eur. Problémom je aj zvyšovanie cien, napríklad ročný rozdiel oproti plánovaným nákladom na elektrickú energiu a plyn je odhadovaný cca vo výške 60 mil. Eur v roku 2022.
ZSSK CARGO vidí problém v úhrade za dopravnú cestu, kde zvyšovanie znamená stratu tržieb a trás prepravy, nakoľko externí prepravcovia využijú lacnejšie a lepšie podmienky v okolitých štátoch.
Minister dopravy, v rámci diskusie, preukázal podrobnú znalosť problematiky a uistil prítomných, že hľadá zdroje či už na úrovni MDV SR alebo aj MF SR. K návrhu nového GVD ubezpečil prítomných, že nový GVD podpíše len v prípade, keď bude podložený všetkými reálnymi podkladmi, budú odstránené všetky chyby, ktoré obsahuje a zároveň bude vyhodnotený ako prospešný.
Zástupca MF SR uviedol, že všetky podnety na zlepšenie súčasnej situácie v železničnom sektore prednesie ministrovi financií.
Odborové centrály požadujú v termíne do 15.6.2022 informáciu o spôsobe riešenia prerokovaných tém. V prípade absencie takejto informácie sa odborové centrály obrátia na predsedov koaličných strán, kde ich budú informovať o súčasnom stave v železničnom sektore a požadovať urýchlenie riešenia v stabilizácii a rozvoji železničných podnikov.

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

Po poslednej odvetvovej Tripartite MDV, ktorá sa konala 29.4.2022 ostalo nezodpovedaných mnoho otázok a veľa otáznikov ohľadom financovania resp. dofinancovania železničného sektora SR.
Tieto témy sa už v posledných dňoch preniesli aj do celoslovenskej diskusie.
Na podnet a z iniciatívy OAVD, FS a následnej súčinnosti OZŽ sme žiadali kompetentných o spoločné pracovné stretnutie, kde by sme tieto témy otvorili na diskusiu od kompetentných a následne chceme počuť riešenia a byť nápomocný pri hľadaní východísk.
???️?️??
To sú témy, ktoré rezonujú už celospoločenský, ale v prvom rade sú to problémy železničného sektora na Slovensku a prirodzene aj zamestnancov sektora.
?
Naše žiadosti boli nakoniec vypočuté a zajtra, t.j. 6.6.2022 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách PRACOVNÉ STRETNUTIE na ktorom sa zúčastnia zástupcovia MF SR, ÚHP, MDV, železničných podnikov pod gesciou MDV a zástupcovia zamestnancov troch najväčších OO pôsobiacich v železničnom sektore SR.
JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

O výsledkoch pracovného stretnutia budeme informovať.

INFO

Pre všetkých, ktorí prejavia záujem pomôcť…..( Podrobnejšie informácie u vedúcich zamestnancov).
???️

HROMADNÝ MAIL ŽSR

Odoslané: 24. marca 2022 11:05
Predmet: Databáza dobrovoľníkov

VEC: Databáza dobrovoľníkov

Zamestnanci Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) od prvých dní vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine nepretržite zabezpečujú organizáciu dopravy vojnových utečencov zo štátnych hraníc ďalej na územie Slovenskej republiky a zároveň im sprostredkúvajú ubytovanie. Tieto činnosti je potrebné zabezpečovať v nepretržitej trojzmennej prevádzke a preto sa na nás ministerstvo obrátilo s výzvou o posilnenie dobrovoľníckych tímov v Sobranciach, Michalovciach a Humennom aj z radov zamestnancov ŽSR, a to predovšetkým na týchto pozíciách:

* manažér logistiky
* dispečer, koordinátor dopravy
* koordinátor/sprostredkovateľ ubytovania.

Opisy týchto činností a miesta výkonu práce sú uvedené v prílohe.

MDV má pre dobrovoľníkov rezervované ubytovanie. Zamestnanec počas dobrovoľníckej činnosti bude odmeňovaný podľa pracovnej zmluvy v typovej pozícii ako pri výkone práce na ŽSR. Náklady na ubytovanie, dopravu do miesta určenia a stravné si bude účtovať ako cestovné náhrady pri pracovnej ceste.

MDV žiada zamestnancov, ktorí sú ochotní pomôcť a majú záujem o uvedené dobrovoľnícke činnosti, aby sa prihlásili. Zamestnanec dobrovoľník sa prihlási vyplnením priloženej tabuľky. Prihlášku potvrdí zamestnanec svojim podpisom. Vedúci výkonného pracoviska svojim podpisom vyjadrí súhlas s uvoľnením zamestnanca na dobrovoľnícku činnosť. Sken vyplnenej prihlášky pošle vedúci zamestnanec na mailovú adresu gro510@zsr.sk<mailto:gro510@zsr.sk> najneskôr 28.03.2022 do 18:00 hod.
Bližšie informácie budú prihláseným zamestnancom oznámené dodatočne po zaradení do databázy dobrovoľníkov a upresnení podmienok vyslania zo strany MDV.

Odbor riadenia ľudských zdrojov