Archích kategórie Uncategorized

I N F O

List

INFO

                                                                                                      Vážený pán 

                                                                                                      Ing. Miroslav Havrila

                                                                                                      generálny riaditeľ  

                                                                                                      Železnice Slovenskej republiky                               

Vec: Žiadosť o osobné stretnutie.

Vážený pán generálny riaditeľ, 

Zástupcovia hore vymenovaných odborových organizácií Vás týmto žiadajú o osobné stretnutie, vyjasniť otázky súvisiace s postupom v procese kolektívneho vyjednávania u zamestnávateľa ŽSR. Budeme akceptovať  termín stretnutia Vami určený mimo 21.3.2023.

S pozdravom

V Bratislave 16.3.2023

            OAVD                                          FS                                          OZZŽ

Mgr. Jozef Chovanec, v.r.              Dušan Kaša, v.r.                  Ing. Peter Tomašovič, v.r.

MNOŽ​​​    Naše železnice                                FPP

JUDr. Milan Španír, v.r.​​   Ing. Viktor Pokojný, v.r.             Mikuláš Hrivnák, v.r

           SSŽ                                             O ŽSR                                       OZ VSP

      Sabina Hricisinová, v.r               Marian Polák, v.r                    Ing. Bartolomej Kun, v.r

         OZZ GR

 Ing. Marian Pipíš, v.r

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci ŽSR.

Dňa 14.3.2023 v Žiline  sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie  v súvislosti so stavom spolupráce medzi odborovými organizáciami pôsobiacich u zamestnávateľa ŽSR. Pracovné stretnutie bolo zvolané na základe dohody OC so zámerom obnovenia spolupráce s OZŽ a vypracovania nového spoločného návrhu KZ ŽSR od roku 2024. Spoločného stretnutia sa zúčastnili  zástupcovia FS SR, FPP, NKOS-Ž, MNOŽ, NŽ, OZZ GR, OZZŽ,OAVD a OZŽ. OZ VSP a SSŽ. 

Hlavnou témou stretnutia bolo to, že OZŽ podalo:

„Návrh dodatku č. 8  k KZ ŽSR 2021-2023“, kde OZŽ navrhuje predĺženie Kolektívnej zmluvy do roku 2026.  Je jediný signatár KZ ŽSR 2021-2023 na základe rozhodnutia rozhodcu  a o koho ambíciách teraz hovoríme ak sa chcú všetkých ostatných zbaviť a rozhodovať sami o všetkých zamestnancoch ŽSR? Podľa informácie od OZŽ dodatok č.8 rieši len predĺženie platnosti KZ ŽSR do roku 2026 bez navýšenia miezd.

Podaním „Návrhu dodatku č.8 k KZ ŽSR 2021 – 2023“ bez vedomia a dohody všetkých „Odborových organizácií“ pôsobiacich na ŽSR došlo k porušeniu „Zákona o kolektívnom vyjednávaní“ kde v §3a je stanovené nasledovné: „Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak“. 

Telefonátom dňa 16.03.2023 od zástupcu OZŽ nám bolo oznámené, že OZŽ zamieta všetky naše návrhy prezentované    na spoločnom stretnutí a zamieta ďalšiu spoluprácu s ostatnými Odborovými organizáciami a v procese kolektívneho vyjednávania ide samostatne a trvá na dodatku číslo 8.   

OO  iniciovali predtým minimálne tri stretnutia na úrovni štatutárov OC a OZŽ. Trikrát nás Ing. Peter Hoffman, pán predseda Podnikového výboru pri ŽSR zámerne oklamal alebo obišiel. Od polovice augusta do dnešného dňa OZŽ nebolo schopné sa vyjadriť k novej „Dohode o vzájomnej spolupráci odborových organizácií na pôde zamestnávateľa – ŽSR pri procese kolektívneho vyjednávania a realizácií kompetencií spolurozhodovania a prerokovania“ nakoľko predchádzajúca bola neplatná. Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti v októbri minulého roka aj napriek urgenciám zo strany ostatných OO nebol  zostavený štrajkový výbor z dôvodu nečinnosti OZŽ. Nie ostatné OO nepochopili zákonitosti kolektívneho vyjednávania ale OZŽ svojím konaním odstavilo všetkých, rozhodovalo a naďalej chce o všetkom rozhodovať  iba OZŽ. Nie je pravda, že niektoré OO dobrovoľne odišli z kolektívneho vyjednávania pre rok 2023. Dotlačilo nás do toho kroku nové vedenie OZŽ svojou činnosťou (nečinnosťou), klamaním, zavádzaním a nepozývaním na kolektívne vyjednávanie, a utajovaním informácií o procese KV u zamestnávateľa  ŽSR.

Ďalej je pre nás všetkých nepochopiteľný postoj OZŽ (nového vedenia)  k zavedeniu JPP – Jednotného prémiového poriadku na ŽSR. Po dlhej dobe rokovaní pracovnej skupiny k JPP, ktorá je zložená zo zástupcov zamestnávateľa a štyroch OC, vrátane OZŽ a následnej existencii stanoviska sprostredkovateľa, rozhodnutí rozhodcu, posledného návrhu zamestnávateľa z júna 2021, kde došlo k všeobecnej zhode o možností  aplikovať  tento JPP. Na základe našich poznatkov, vraj  návrh JPP bol prerokovaný aj v Správnej rade ŽSR s odporúčaním zaviesť ho na ŽSR. V akej podobe, v akom režime – tou informáciou by mal disponovať zástupca kolektívu zamestnancov, ale tieto informácie sa k nám nedostali.                                                                                                                                                        

Nakoniec  krátke zhrnutie:  

Kolektívne vyjednávanie vo všetkých troch železničných podnikoch v oblasti – MZDY za rok 2022.

Priemerná mzda za rok 2022 v NH SR -1304,00 €

ZSSK Slovensko – priemerná mzda 1515,41 € – nárast oproti roku 2021 o 163.39 € a 12,08 %.

ZSSK Cargo – priemerná mzda 1288,00 € nárast oproti roku 2021 o 93,00 € a 7,8%

ŽSR – priemerná mzda 1299,47 € nárast oproti roku 2021 o 61,45 € a 4,96%

Tu si musí každý zamestnanec vytvoriť názor o úspechu resp. neúspechu KV na ŽSR pod vedením jediného signatára KZ ŽSR za rok 2022.

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD)       Syndikát Slovenských železničiarov

Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS)               Federácia prevádzkových pracovníkov

Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ)                    Moderné nezávislé odbory železničiarov

Odbory ŽSR                                                                              Naše železnice 

Odborové združenie zamestnancov GR                                Odborový zväz Východoslovenských prekladísk

Výhľadové zameranie a programové zameranie OAVD na obdobie rokov 2022-2027

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období života zohráva kľúčovú úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu, ale aj pre osobnosť zamestnanca v celkovej sociálnej identite spoločnosti. Neprináša iba materiálne, hmotné a finančné statky, ale formuje aj postavenie a životné hodnoty zamestnancov.  Slovenská republika  musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých  vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života  občanov, zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok, spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďalšiemu napredovaniu.

Program OAVD na roky 2022 – 2027 schválený VIII. snemom OAVD dňa 05.10.2022 je rozpracovaný do programových cieľov  a z nich vychádzajú aj hlavné úlohy na roky 2022 – 2027: 

I. Zamestnanosť, dôstojná práca

II. Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie

III. Pracovné vzťahy, BOZP

IV. Sociálna ochrana, kvalita života. 

V. Vnútro odborová činnosť, vzájomná komunikácia.

VI. Medzinárodná spolupráca a solidarita

I. ZAMESTNANOSŤ A DOSTOJNÁ PRÁCA

Hlavné úlohy:

 1. V spolupráci so zamestnávateľmi podieľať sa na ochrane vytvorených  pracovných miest a presadzovať tvorbu nových pracovných miest ako hlavnú metódu rastu a udržania zamestnanosti.

2. Z dôvodu vysokého rastu inflácie na Slovensku, enormného rastu životných nákladov, rastu cien energií, dôsledne žiadať kompetentných (zamestnávateľa, štátne orgány, akcionára- MDV), aby sa zamestnancom kompenzovali mzdy. Nedovolíme prepad reálnych miezd pod úroveň miezd národného hospodárstva. Aby k tomu nedošlo, OAVD využije všetky možné  prostriedky, až krajné riešenia.

 3. V spolupráci s partnerskými odborovými organizáciami presadzovať legislatívne úpravy, vrátane úprav v oblasti odmeňovania zamestnancov.

4. Zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania  a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy, pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti, v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby, odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov v prevádzkových profesiách.

5. Presadzovať elimináciu rozdielov v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty žien a mužov a zosúladenie profesijného a rodinného života.

6. OAVD bude presadzovať rovnováhu uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.7. Pravidelne  sledovať vývoj miezd, životných nákladov a vývoj zamestnanosti a prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívneho vývoja sledovaných parametrov. To isté zabezpečiť aj na úrovni odvetvovej tripartity v súčinnosti s MDV SR.8. Nedovolíme určovať potrebu počtu zamestnancov inými ako merateľnými (exaktnými) metódami. Všetky iné spôsoby budeme považovať za ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

II. SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Hlavné úlohy :1. Využívať sociálny dialóg na všetkých stupňoch ako rozhodujúci nástroj pre presadzovanie záujmov  a uplatňovanie oprávnených nárokov členov.2. Presadzovať rozhodujúci  význam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní nárokov členov OAVD nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a udržanie benefitov pre členov OAVD dosiahnutých v platných kolektívnych zmluvách.3. Zabezpečiť vzdelávanie kolektívnych vyjednávačov ustanovených pre kolektívne vyjednávanie, uzatvorenie a kontrolu plnenia uzatvorenej KZ. Vzdelávanie KV cielene orientovať na oblasť mzdovú, zamestnanosť, sociálnu spravodlivosť a finančnú analýzu.4. Dôsledne využívať odborové právo na kolektívne vyjednávanie a presadzovanie cieľov a stratégie kolektívneho vyjednávania, ako najvýhodnejšej formy dohody medzi zamestnancami a zamestnávateľom.5. Sledovať, vyhodnocovať a dôsledne kontrolovať plnenie všetkých ustanovení platnej Kolektívnej zmluvy ako aj ostatných pracovnoprávnych predpisov ŽSR.

III. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A BOZP

Hlavné úlohy : 1. Aktívne sa podieľať na legislatívnom procese v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä zákonníka práce, kolektívneho vyjednávania a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a právomoci zamestnancov.

2. V súčinnosti so zamestnávateľom presadíme a vymenujeme odborových inšpektorov OAVD s osvedčením BT pre výkon kontroly podľa § 149 zákona 311/2011 Z. z., v zmysle novely zákona 124/2066 Z. z., zabezpečíme pre BT v prechodnom období novely  v spolupráci  s Národným inšpektorátom práce štátne osvedčenie BT.  

3. V súčinnosti s partnerskými OC vyvinúť maximálne úsilie s využitím zákonom stanovených možností na zabránenie presadenia legislatívnych zmien, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov, odbory a predstavovali by zhoršenie platnej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, obmedzenie funkčnosti  a pôsobenia odborov na pracoviskách u zamestnávateľa. Aktívne sa podieľať na zvyšovaní vplyvučlenov OAVD a OC OAVD u zamestnávateľov .4. Členom a funkcionárom OAVD poskytovať bezplatne právne poradenstvo a ochranu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane zastupovania pred súdmi podľa  Smernice poskytovania právnej pomoci OAVD. Ďalej poskytovať ochranu a právnu pomoc prostredníctvom  osobných, písomných a telefonických rokovaní s príslušnými zástupcamizamestnávateľa a tým zlepšiť pracovné podmienky a zákonné nároky zamestnancov.5. Z úrovne najvyšších orgánov OAVD poskytovať odbornú, metodickú a poradenskú činnosť nižším orgánom OAVD, členom odborových orgánov, zástupcom zamestnancov pre BOZP menovaných na návrh OAVD prostredníctvom web stránky: e-správ, písomných stanovísk, vydávaných metodických materiálov.6. Využívať legislatívne právo odborov v oblasti BOZP, vyžadovať od zamestnávateľa dodržiavanie predpisov v tejto oblasti, vytváranie bezpečných pracovných podmienok a dodržiavanie plnenia dohodnutých podmienok v platnej KZ. Za týmto účelom pravidelne vykonávať kontrolu nad stavom BOZP.7. Venovať maximálnu pozornosť vyšetrovaniu oznámených podnetov, sťažností, nahlásených pracovných úrazov či chorôb z povolania a dohliadať na ich spravodlivé vyriešenie.8. Presadzovať z úrovne OAVD, aby zamestnávateľ zlepšoval podmienky na regeneráciu pracovnej sily  zo svojich nákladov, požadovať rozšíriť okruh zamestnancov s nárokom na rekondičné pobyty po odpracovaní 20 a viac rokov vo funkciu – Dispečer a ďalších funkcií v rámci Správy riadenia dopravy.

IV. SOCIÁLNA OCHRANA A KVALITA ŽIVOTA

Hlavné úlohy : 1. Presadzovať tvorbu dôchodkového systému na jasne definovaných, vyvážených zásadách solidarity, zásluhovosti, zodpovednosti a spravodlivosti.2. Každoročne z úrovne OAVD zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo “Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca vo výške 2% v pôsobnostiOAVD “ v čo najväčšom počte.  Cieľom využitia je najmä podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci členom a na ochranu a podporu zdravia a športu detí členov OAVD.3. Starostlivosť o vlastných členov v sociálnej oblasti realizovať aj prostredníctvom vlastných sociálno-podporných aktivít a fondov.4. Podporovať aktivity v presadzovaní zmien súvisiacich s oslobodením príjmov poskytovaných zamestnancom v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zo sociálneho fondu od dane z príjmu a platenia príspevkov do poistných fondov.5. V záujme skvalitnenia starostlivosti o členov OAVD z úrovne najvyšších orgánov OAVD možnosti (benefity) s dôrazom na oblasť poistenia, zdravia, zodpovednosti atď.

V. VNÚTRO ODBOROVÁ ČINNOSŤ A VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Hlavné úlohy : 

1. OAVD bude aktívnejšie informovať a prezentovať výsledky svojej práce a odborov vo všeobecnosti. Bude sprostredkovávať informácie o výsledkoch práce odborov a všetkých pozitívnych zmenách s cieľom zatraktívniť členstvo v odboroch a posilniť verejnú a zamestnaneckú mienku o dôležitosti odborov v štáte a v spoločnosti na to všetkými dostupnými formami.

2. OAVD bude pravidelnejšie informovať svojich členov a svoje odborové orgány o činnosti a výsledkoch práce vrcholových orgánov OAVD, o cieľoch, postojoch, stanoviskách a zámeroch. OAVD vytvorí flexibilný systém propagácie činnosti OAVD. K tomu bude využívať elektronický časopis, web stránku, e- správy, a tieto zasielať funkcionárom OAVD a postupne čo najväčšiemu počtu členov OAVD.

3. Neustálu pozornosť venovať uspokojovaniu potrieb súčasných členov a ich stabilizácii,  ďalšiemu rozširovaniu členskej základne OAVD získavaním nových členov s cieľom pritiahnuť k odborárskej práci predovšetkým mladých a začínajúcich zamestnancov a ich postupnej prípravy na prácu v orgánoch OAVD.

4. Vytvárať  podmienky pre vznik “ regionálnych uzlov”. Pri vzniku uzla v lehote do jedného mesiaca uskutočniť metodickú návštevu zástupcu Republikovej rady OAVD.

5. Každoročne v orgánoch OAVD prerokovať správu o stave členskej základne s prijatím opatrení pre budúce obdobie.

6. Každoročne realizovať vzdelávanie členov orgánov OAVD s prihliadnutím na špecifické potreby ich funkcií, vrátane prihliadnutia na obsahové zameranie ich potrieb, osobitne v sociálnom dialógu.

VIMEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SOLIDARITA

Hlavné úlohy :

 1. Prehlbovať súčasné kontakty s profesijnými odborovými organizáciami v rámci Európy a tým prispievať k riešeniu otázok príjmovej nerovnosti v rámci Európskej únie, podieľať sa  na riešení prehlbujúcej sa nerovnováhy odmeňovania v jednotlivých štátoch EÚ v železničnom sektore.

2. Nadväzovať nové kontakty a spoluprácu s odborovými organizáciami v rámci V4, a zvlášť udržiavať kontakty s profesijnými OO v Českej republike.

3. Aktívne sa podieľať na činnosti ZOOvŽD, a byť platným členom ZOOvŽD.

V Diakovciach dňa 5.10.2022                     Schválené delegátmi VIII. Snemu 

INFO

Snem OAVD

​       Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby sme Vás touto cestou informovali o výsledkoch volieb na Sneme odborovej       organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 5.10. až 6. 10. 2022 v Diakovciach.

 Na základe rozhodnutia Republikovej rady OAVD, zo dňa 14.06.2022 sa v dňoch  05.10. až 6.10. 2022 konal VIII. Snem OAVD.

Delegáti Snemu OAVD v tajnej voľbe zvolili vedenie OAVD na ďalšie funkčné obdobie. 

 Do funkcie prezidenta OAVD na volebné obdobie 2022 – 2027 bol zvolený :              
Mgr. Jozef Chovanec

Do funkcie predsedu Republikovej rady OAVD na volebné obdobie bol zvolený : 

  František Demko

  Delegáti Snemu OAVD schválili dokument : 

     „ Výhľadové zameranie a programové ciele OAVD 2022 – 2027“

​Následne na rokovaní I. Republikovej rady, po VIII. Sneme OAVD bol zvolený do funkcie podpredsedu Republikovej rady OAVD :

 Matej Ferencei

                                                                                   Republiková rada OAVD

INFO

Na základe prvotnej iniciatívy a podnetu OAVD, na spoločnom stretnutí OC, dnes 4.8.2022 došlo k zhode pri návrhu k bodu 49 KZ ŽSR. ( Kompenzácia rastu životných nákladov – inflácia).
V krátkom čase bude spracovaný písomný návrh, urýchlene odovzdaný zamestnávateľovi ( ŽSR), aby začala plynúť zákonná 30 dňová na odpoveď zo strany zamestnávateľa.
Podrobnosti a čísla budú zverejnené po doručení druhej zmluvnej strane KZ – zamestnávateľovi ( ŽSR).

Viac na FB OAVD HYDE PARK

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS OTVORENÉ HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽSR A OTVORENÉ ICH RIEŠIŤ!
QUO VADIS alebo AKO ĎALEJ.
INFORMÁCIA z rokovania pracovnej skupiny pre JPP zo dňa 18.5.2022 a 20.6. 2022.

 1. Stretnutie pracovnej skupiny pre JPP 18.5.2022 sa konalo za účasti zástupcov OO – OAVD, OZŽ a NKOS Ž a riaditeľov OR Trnava, Košice, Žilina, Zvolen a ostatných zástupcov zamestnávateľa a na rokovaní 20.6.2022 sa zúčastnili zástupcovia OAVD, OZŽ, FPP a zástupcovia zamestnávateľa z odboru riadenia ĽZ.
  ?
  ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE:
  -vysvetlili, že vzhľadom na nízke
  objemy prémií zamestnancov v prevádzke požadujú zastabilizovanie objemov prémií, spoločné pravidlá pre ich poskytovanie, ako aj určenie minimálnej a maximálnej prémie.
 • požadujú prideľovať objem prémií pre OR podľa počtu zamestnancov v príslušnej TT a rozpracovanie ZÁSAD, ktoré budú dohodnuté v pracovnej skupine a následne v prémiových poriadkoch OR.
 • nesúhlasia s tvrdením zamestnávateľa, že prémia je nenárokovateľná zložka mzdy, ak prémia má byť motivačným faktorom, tak musí byť súčasťou mzdy.
 • vysvetlili, že zámerom určenia minimálnej prémie je ohodnotenie každého jedného zamestnanca.
 • súhlasia s tým, že zamestnanec môže dostať aj prémiu 0 EUR, ak si nesplnil pracovné povinnosti. Na druhej strane rázne odmietajú tvrdenie zamestnávateľa, že aj 0 % je pridelená prémia. ( NULA je po latinsky NULLUS – žiadny).
  Páni riaditelia jednohlasne tvrdili, že terajší systém prémií je dobrý a nie sú potrebné žiadne zmeny, iba je potrebné navýšiť objem prémií. Potvrdili, že sú si vedomí, že prideľovanie prémií je vždy subjektívne, ale je to úloha a zodpovednosť vedúcich zamestnancov. S týmto sa zástupcovia pracovnej skupiny OC nikdy nestotožnia, nakoľko máme skúsenosti z prevádzky, ako sú rozdelené prémie a absentuje tam akákoľvek miera objektivity a akékoľvek pravidlá a zásady, ktoré by boli jasné a zrozumiteľné aj pre prevádzkových zamestnancov.

Ďalšie rokovanie bude začiatkom júla, požiadali sme zamestnávateľa o poskytnutie analýzy – prémie a výpočet objemu financií, pre naše navrhované rozpätia.
Záverom – podľa všetkého, zamestnávateľ nechce nič meniť na doterajšom spôsobe poskytovania prémií, je pre neho nadmieru vyhovujúce, že prémiami môže dorovnať mzdy v určitých prípadoch, že pre 20 % zamestnancov ŽSR sa prerozdeľuje 80 % objemu prémií.
Počkáme si ešte na najbližšie rokovanie, a potom sa bude musieť prijať rozhodnutie – QUO VADIS, AKO ĎALEJ !