Archive for október, 2017

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Ako novozvolený Predseda Republikovej rady OAVD, snemom OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10 2017 v Žiline, si dovolím po včerajšom sneme Vám podať informáciu o návrhu odborových centrál (OC) pôsobiacich na ŽSR na zmenu bodu 45 KZ 2017-2018, o ktorej sa bude so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať. Tento návrh už bol na sneme odprezentovaný delegátom snemu, ktorý tam zastupovali Vás členov OAVD a teraz je čas odprezentovať ho aj Vám.
Spoločný návrh bodu 45 KZ bol vypracovaný s plnou vážnosť s vedomím si našej zodpovednosti Voči Vám členom, ale aj vo vzťahu k zamestnávateľovi. Nezrodil sa ľahko, predchádzalo tomu niekoľko stretnutí viacerých OC na rôznej úrovni, množstvo konzultácii a rôznych pracovných stretnutí. Výsledkom tejto aj našej snahy je spoločný návrh, ktorý schválili a podpísali v úplnej zhode všetky OC pôsobiaci u zamestnávateľa. Dňa 3.10.2017 bol tento návrh odovzdaný zástupcovi zamestnávateľa a plynie 30 dňová lehota, v ktorej sa má druhá strana(zamestnávateľ) vyjadriť, zaujať stanovisko a potom začne kolektívne vyjednávanie. Čítajte ďalej »

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD na obdobie rokov 2017 – 2021.

Programové ciele OAVD

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE

A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD

na obdobie rokov 2017 – 2021.

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období ich života zohráva kľúčovú úlohu práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu ale aj pre osobnú idenditu zamestnanca v celkovej sociálnej idendite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov ale formuje aj postavenie a životné istoty zamestnancov. Slovenská republika musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďaľšiemu napredovaniu. Čítajte ďalej »

INFO zo snemu OAVD zo dňa 4.10.2017

Oznámenie o výsledkoch volieb.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby som Vás touto cestou informoval o výsledkoch volieb na Sneme odborovej organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 4. 10. 2017 v ŽILINE.

Do funkcie Prezidenta OAVD na obdobie rokov 2017-2022 bol zvolený p. Mgr. CHOVANEC JOZEF.

Do funkcie Predsedu Republikovej rady OAVD na obdobie rokov 2017-2022 bol zvolený p. DEMKO FRANTIŠEK.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom Mgr. Chovanec Jozef
Prezident OAVD