Archive for január, 2022

INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie o Dodatku číslo 4 – mzdový nárast pre rok 2022, KZ ŽSR 2021 – 2023 ukončené !Od 1.4.2022 zvýšenie TT všetkým zamestnancom o 45 euro.Dostatočne – Nedostatočné ? Návrh OC bol 60 euro od 1.1.2022, ktorý zamestnávateľ neprijal a neakceptoval. Jeho pôvodný proti návrh bol 0%, ( nulový nárast) pre celý rok 2022. Po už prezentovaných informáciách, keď OC – OAVD a OZŽ počas KV upozornili zamestnávateľa, že šetrí mzdové náklady v roku 2021 v objeme skoro 7 miliónov došlo k vyplateniu v dvoch častiach ( 150 a 180 euro). Následne zamestnávateľa navrhol zvýšenie TT o 30 potom o 35 a 40 od 1.7.2022. Dnes navrhol a súhlasil z navýšením od 1.4.2022 o 45 euro do TT. Aj napriek nesúhlasu niektorých OC, vrátane OAVD a búrlivej diskusií medzi OC a ich požiadavke trvať na navýšení o 50 euro, OZŽ odsúhlasilo zamestnávateľovi tento návrh. Podrobnejšie informácie o ďalších dojednaniach v rámci Dodatku číslo 4, ktoré sa týkajú iba niektorých zamestnancov budú zverejnené v krátkom čase. František Demko OAVD.

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:27 AM Subject: Vyplatenie prémie COVID 21

Máme za sebou rok poznačený vplyvom pandemickej situácie, ktorá narušila obvyklý chod na železniciach, Skomplikovala sa ekonomická situácia vo firme, ale aj na celoštátnej úrovni, zmenil sa a na niektorých pracoviskách aj obmedzil pracovný režim.

Napriek tomu si uvedomujem, že sme plnenie úloh manažéra infraš truktury ustálivďaka zamestnancom, ktorizabezpečili plynulý chod železnič nej dopravy aj za týchto mimoriadnych okolnosti. V porovnanis rokom 2020 sme pracovali s nižším počtom zamestnancov. Zvýšil sa nám počet hodin práce nadčasi napriek tomu, že v minimálnom rozsahu boli realizované rekondičné pobyty a zhruba polovica zamestnancov využila možnosť poskytnutia náhrady mzdy v zmysle dodatku ku kolektivnej zmluve. Na druhej strane však boli čerpané prekážky v práci na strane zamestnávateľa so 75% a 80% náhradou mzdy. Zvýšilo sa čerpanie hodin práceneschopnosti aj tzv. covidová PN. To všetko si vyžadovalo správnych [udi na správnom mieste, so serióznym vzťahom k povinnostiam a k dodržiavaniu pandemic kých opatreni.

Vyššie uvedené skutočnosti ovplyvnili aj čerpanie mzdových pro striedkov. Rozhodol som sa preto zohľadniť uvedenú skutočnosť a oceniť pristup zamestnancov ŽSR priznaním jednorazových prémii COVID 21 v sume 150 EUR, ktoré boli súčasťou mzdy za mesiac november a v sume 180 EUR so mzdou za mesiac december. Ďakujem všetkým, ktori si plnili svoje pracovné povinnosti, dodržiavali pandemické opatrenia a zároveň zostali verní ŽSR ako svojmu stabilnemu zamestnávateľovi.

Ing. Miloslav Havrila generálny riaditel 25R