Archive for máj, 2011

Ako to bolo naozaj 2, alebo deň po…

ako to bolo 2

Kolega, Kerko, Jose, Slavo a aj ďalší nemenovaní, vďaka za Váš objektívny a triezvy pohľad na udalosti posledných dní, a verím, že aj úprimné slová podpory. Nedá sa opomenúť, že tejto podpory, či už na tejto stránke alebo osobnej, je minimum, a logicky mi z toho vychádza, že ľudia asi nestoja o zmeny k lepšiemu, zmeny, ktoré ich nestoja nijakú veľkú námahu. Zverejnil som kontakty na seba aby sa mohli pýtať ak niečomu nerozumeli alebo ak chceli informácie takpovediac z prvej ruky. Čítajte ďalej »

Ako to bolo naozaj?

Vážené kolegyne, kolegovia a sympatizanti, OC OAVD dostala v týchto chvíľach ústretovú ponuku na napĺňanie záverov z rokovania v Žiline, a to konkrétne bodu č. 5 . Za účasti zástupcov GR ŽSR, OR KE a štrajkového výboru OC OAVD dňa 30.5. 2011 dôjde k hodnoteniu rušených pozícii na OR KE, ktoré zástupcovia zamestnancov OAVD namietali už na prerokovaní o HP 11.5.2011 v Košiciach a následne aj v Žiline 25.5 2011. Hodnotenie má prebiehať fyzicky na miestach, ktorých sa to týka, a následné rokovanie a závery by mali byť prijaté na ďalšom rokovaní dňa 31.5.2011 na OR-KE. Pýtam sa vás všetkých, máme sa tohto rokovania zúčastniť alebo vám postačia závery, ktoré si vy sami urobíte na tejto stránke? Alebo naďalej máme kopať do otvorených dverí? Viete veľmi dobre, že kopance do otvorených dverí neprodukujú ani hluk, nie to ešte nejaký iný, lepšie očakávaný efekt! Tak prosím vyjadrite sa a rozhodnite s vedomím, že ešte budú aj ďalšie vyrokované stretnutia. Od vzniku ŽSR v roku 1993, história ešte nezaznamenala takéto spoločné kroky zamestnávateľa a odborových centrál, kroky postavené na báze ústretovosti, maximálnej korektnosti a ochote riešiť veci k lepšiemu. Aj najpočetnejší sociálny partner zamestnávateľa sa nemôže preukázať takými výsledkami rokovania, kde je všetko podchytené, zadokumentované, a v prvom rade, určené presné termíny plnenia. Tak rozhodnite, je to na vás. Surdum corda – všetko dobré! Dofo – člen štrajkového výboru.

Ako to bolo naozaj

ako to bolo naozaj

Kolegyne, kolegovia, ako člen štrajkového výboru som sa zúčastnil včerajšieho rokovania v Žiline s predstaviteľmi nášho zamestnávateľa. Prítomných bolo 10 vrcholových manažérov GR. Členov štrajkového výboru OAVD, vrátane prezidenta, bolo 5. Prezenčnú listinu na požiadanie doložím. A teraz sa vám v kocke pokúsim priblížiť rokovania, ozrejmiť dôvody, ktoré viedli k takému rozhodnutiu a svoj pohľad na to. Čítajte ďalej »

Ukončenie štrajku

Vážení kolegovia a kolegyne

OAVD Vám všetkým dňa 24.05.2011 zaslala výzvu na štrajk. Rovnako sme postupovali aj v prípade zamestnávateľa, ktorý dostal Uznesenie štrajkového výboru s požiadavkami. Uznesenie bolo doručené Námestníkovi Generálneho riaditeľa pre Ľudské zdroje Ing. Jánovi Žačkovi. Pri odovzdaní Uznesenia dostalo OAVD zo strany zamestnávateľa ponuku na rokovania o našich požiadavkách. OAVD prijalo ponuku zamestnávateľa
a dňa 25.05.2011 nasledovalo stretnutie a rokovanie vedenia ŽSR so Štrajkovým výborom
v Žiline o 10.00 hod. Čítajte ďalej »

ABDIKÁCIA

Dňa 25.5.2011 sa uskutočnilo rokovanie štrajkového výboru so zástupcami zamestnávateľa GR ŽSR. Po ústretových krokoch zamestnávateľa s konkrétnymi dátumami riešenia našich požiadaviek štrajkový výbor OAVD od štrajku ustúpil. Keďže sa nenaplnili moje predstavy,nenaplnilo sa to,k čomu som Vás dlhodobo viedla,ABDIKUJEM na funkciu „Videprezidentka OAVD regiónu Zvolen“.

Vyhlásenie

Vyhlásenie

Vážené kolegyne, kolegovia ,naši podporovatelia a sympatizanti ! OC OVAD naďalej pokračuje v prípravách na hodinový výstražný štrajk dňa 27.5.2011 za naše oprávnené požiadavky ,ktoré sú pre kompetentných jasne zadefinované v príslušných materiáloch. V dopoludňajších hodinách dnešného dňa zamestnávateľ navrhol štrajkovému výboru OAVD rokovanie o všetkých bodoch našich požiadaviek, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2011 v Žiline o 10.00 hod. Rokovania sa zúčastní štrajkový výbor OAVD a o jeho výsledku Vás budeme bezodkladne informovať. Našou najväčšou snahou je nesklamať Vaše nádeje ,nádeje zamestnancov ,ktorí najplodnejšie roky svojho života venovali službe železnici! Nezapredáme naše ideály a vašu dôveru za „hrnček šošovice“.

POKYNY ŠTRAJKOVÉHO VÝBORU OAVD K VÝSTRAŽNÉMU ŠTRAJKU

Pokyny_štrajkového_výboru

Štrajkový výbor Odborovej Asociácie Výpravcov a Dispečerov (ŠVOAVD) , v súvislosti s výstražným štrajkom dňa 27.5.2011, vydáva nasledujúce pokyny:

– štrajku sa môže zúčastniť každý zamestnanec ŽSR, nezávisle na členstve v akejkoľvek odborovej organizácii
– zamestnanec, ktorý sa zúčastní na štrajku oznámi túto skutočnosť prednostovi stanice najneskôr do 12.00 hod
– zamestnanec zúčastňujúci sa štrajku je povinný zapísať do „Knihy príchodov a odchodov“ do „Prerušenia pracovného času“ a ako dôvod uviesť „štrajk“
– zamestnanec riadiaci dopravu po zápise do knihy príchodov a odchodov o prerušení práce z dôvodu štrajku, oznámi túto skutočnosť vlakovému dispečerovi.
– každý vlak s pravidelným odchodom zo železničnej stanice pred 14:50 hod bude vypravený (napr. 14.49 hod.)
– každý vlak ktorý bol vypravený, musím dôjsť do nasledujúcej stanice a až tam môže jazdu ukončiť
– vlaky osobnej dopravy musia v stanici stáť pri vyvýšenom nástupišti aby bola zabezpečená bezpečnosť cestujúcich, v prípade potreby určíte miesto zastavenia
– zamestnanec oznámi cestujúcim staničným rozhlasom príčinu a dobu trvania prerušenia jazdy
– v prípade otázok od cestujúcej verejnosti, slušne podajte informáciu, že sa jedná o štrajk Odborovej Asociácie Výpravcov a Dispečerov, ktorým vyjadrujeme nesúhlas s postupom vlády a železničných spoločností týkajúcich sa revitalizácie železníc na Slovensku, ktorá speje k likvidácii a znižovaniu obslužnosti územia rušením tratí a spojov. Nič konkrétne nehovoriť !!!
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Prezidenta OAVD.

V Šali dňa 24.05 2011 Štrajkový výbor OAVD

Š T R A J K

ŠTRAJK

M i l é k o l e g y n e , m i l í k o l e g o v i a !

Zámer vlády SR revitalizovať, čiže ozdraviť železnice na Slovensku ostal žiaľ len v názve tohto zámeru. V prvom dokumente vlády spracovanému k revitalizácii, deklarované aj premiérkou Radičovou, boli pomenované pravdivé príčiny úpadku a veľkých finančných strát, spôsobené nadpočetnou administratívou, outsourcingom, nevýhodným výberovým konaním a dlhom štátu za objednané služby. Chvíľku sme aj dúfali, že príde náprava a odstránia sa poukázané príčiny, ale naozaj iba chvíľku, pretože vedenie ŽSR v snahe zachovať svoj štandard a počet ľudí okolo seba, sa ubralo cestou prepúšťania ľudí z prevádzky, rušeniu tratí a spojov, cestou „likvidácie železníc“! Preto si OAVD dovoľuje osloviť „Vás všetkých“ z dôvodu nutnosti vašej podpory pri našej iniciatíve. Urobili sme všetky možné kroky, vyzvali sme vládu SR a generálneho riaditeľa ŽSR na nápravu vzniknutej situácie s konkrétnymi požiadavkami:
– prerokovať a dohodnúť konkrétne materiály rozpracované vedením ŽSR s OC
– účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov
– neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení
s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD
– znížiť počet zmluvných platov a prerokovať uvedenú problematiku s OC
– odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým
dekrétom
– prehodnotiť presun 250 mil. €, z fondov EÚ zo železničnej infraštruktúry do cestnej, nakoľko
to povedie k ďalšiemu pustnutiu železničného sektora SR ako celku
pričom sme im oznámili, že pri neakceptovaní našej výzvy použijeme poslednú možnosť a využijeme právo na štrajk podľa Ústavy SR.
Z dôvodu ich nezáujmu riešiť vzniknutú situáciu štrajkové výbory OAVD a FS (Federácia strojvodcov) dňa 20. 5. 2011 rozhodli o vyhlásení jednohodinového výstražného štrajku na deň 27. 5. 2011 od 14. 50 do 15. 50 hod. formou zastavenia dopravy na dráhe.
Je najvyšší čas vzoprieť sa postupovým krokom MDVRR a vedeniu železníc, ktoré likvidujú to, čo naši predkovia za 160 rokov budovali a my svojou prácou udržiavali. Sami už veľmi dobre vidíte nezmyselné likvidovanie prevádzkových funkcií a na druhej strane vytváranie nových, v rámci novo zriaďovaných štyroch OR namiesto dvoch. Zabúdajú však na jednu z najdôležitejších vecí, že je to práve prevádzka, ktorá železnici zarába. Presnejšie povedané dopravná cesta, vlaky ktoré rušia a páni manažéri nevytvárajú podmienky na zvýšenie objemu dopravy a prepravy, ale jej likvidáciu. Aj politika MDVRR je zlá, pretože uprednostňujú súkromných prepravcov na úkor štátnej firmy, ktorej sú zriaďovateľom a ktorá by mala byť pre nich prioritou.
Pomôžte aj vy svojou aktívnou účasťou na výstražnom štrajku. Je to posledná možnosť ako prinútiť vládu a zamestnávateľa ku zmene prístupu k danej problematike. Nech sa naplnia aj slová pani premiérky : „Za posledných 10 rokov pribudlo na železniciach 1700 úradníkov a prevádzkoví zamestnanci sú zle platení na úkor administratívy.“ Dnes to nebude o našich platoch (aj keď ich ďalší vývoj s tým priamo súvisí), ale o našej budúcnosti a celkovom fungovaní celého železničného sektora, ktorého sme súčasťou.
Väčšina z nás celý život zasvätila práci na železnici a teraz žijeme v strachu z ďalšej existencie, máme trpieť za stav, ktorý sme nespôsobili? Prečo máme byť najviac postihnutí špatnými alebo účelovými rozhodnutiami politikov a manažérov, ktorí stále pracujú na ŽSR a aj naďalej rozhodujú o jej osude a fungovaní?
Postavme sa im so vztýčenou hlavou, hrdosťou na svoju prácu a česť, nebojme sa zastrašovania, sme v práve a nikto nám nemôže ublížiť viac ako my sami, keď sa iba mlčky budeme prizerať na našu vlastnú biedu a biedu okolo seba !

V Šali dňa 23.5.2011 Prezident O A V D
Jozef Chovanec

Uznesenie štrajkového výboru

Uznesenie štrajkového výboru-1-1

Dňa 20.05.2011 rozhodol Štrajkový výbor OAVD o konaní výstražného štrajku v trvaní jednej hodiny, dňa 27.05.2011 v čase od 14.50 hod. do 15.50 hod.
Štrajk bude konaný v zmysle článku 37 Ústavy Slovenskej republiky, na protest proti spôsobu a obsahu zavádzania Programu revitalizácie železničného sektora a priebehu napĺňania revitalizačného programu v podmienkach ŽSR.

Odborová centrála OAVD od začiatku spustenia procesu „revitalizácie železníc“ upozorňovala na jeho nedostatky a nesystémové kroky. OAVD žiadala nápravu procesu, ale naše návrhy a požiadavky neboli akceptované, ostali bez odozvy zo strany zodpovedných za realizáciu procesu.

Žiadame o začatie serióznych rokovaní s cieľom prehodnotiť proces revitalizácie za účasti všetkých zodpovedných. OAVD deklaruje pripravenosť. Cieľom rokovaní je naplnenie zámerov procesu revitalizácie, zníženie nákladov, nie však len o osobné náklady zamestnancov prevádzky.

Žiadame pozastavenie hromadného prepúšťania k 30.6.2011 Realizovaný proces nezohľadňuje skutočné potreby prevádzky, technologické postupy prác, technické vybavenie pracovísk pri riadení vlakovej dopravy. Takto realizovaný proces spôsobuje stav ohrozujúci bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Žiadame o prerokovanie systemizácie pracovných miest, s dôrazom na opodstatnenosť novovzniknutých pracovných pozícií v novej organizačnej štruktúre zamestnávateľa a vyčíslenie osobných nákladov na takto navrhovanú zmenu organizačnej štruktúry.

Na základe dostupných informácií a hlavne doterajších opatrení a krokov zodpovedných, si OAVD dovoľuje vysloviť pochybnosť nad naplnením cieľov programu revitalizácie. Vo svetle týchto skutočností sa jedná skôr o znižovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, o likvidáciu dopravnej obslužnosti územia a v konečnom dôsledku o cieľavedomú likvidáciu železničnej dopravy na Slovensku.

V Šali 20.05.2011

U P O Z O R N E N I E

Vážený pán riaditeľ Ing. Ján Juriga. OAVD dňa 4.5.2011 dostala pozvánku na prerokovanie hromadného prepúšťania v OR Košice. OAVD ostro protestuje proti zaradeniu funkcií
Operátor a dozorca výhybiek do hromadného prepúšťania, nakoľko vôbec nie sú splnené podmienky na zrušenie vymenovaných funkcií. Zrušením funkcií bez modernizácie zariadení alebo náhradou primeranou výpočtovou technikou môže prichádzať k porušeniu bezpečnosti železničnej dopravy a určite k narušovaniu plynulosti železničnej prevádzky. V prípade funkcie operátor, kde je povinnosťou aj hlásenie pre cestujúcu verejnosť, určite aj ohrozenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Čítajte ďalej »