Archive for február, 2017

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 15. februára 2017 pokračovalo na ŽSR tretie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k dvom sporným bodom – rastu miezd a zavedeniu vyrovnávacieho príplatku.

V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku do KZ nakoniec došlo k dohode. Zamestnávateľ súhlasil po úprave podmienky vekovej hranice dotknutého zamestnanca, to znamená, že sa bude týkať zamestnanca, ktorý pri splnení ostatných podmienok dovŕšil vek 55 rokov.

V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil podrobnú analýzu obidvoch návrhov z predchádzajúceho kola vyjednávania, vrátane posledného návrhu odborových organizácií, ktorá bola spracovaná na evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016, t.j. 13 929 zamestnancov .

Následne obidve strany predložili ďalšie návrhy, až sa nakoniec dohodli na kompromisnom návrhu mzdového nárastu 35 eur do tarify pre všetkých zamestnancov od 01.03. 2017 a zachovanie priemernej prémie na zamestnanca v priemere 1100 eur za rok.

Keďže obidve strany sporu dospeli k vzájomnej dohode, uzatvorila sprostredkovateľka konanie pred sprostredkovateľom za úspešné.

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 je uzatvorená !

Odborové organizácie po úspešnom ukončení kolektívneho vyjednávania odvolali štrajkovú pohotovosť .

V Bratislave, dňa 15. 02. 2017 Odborové centrály pri ŽSR

INFO z KV

INFO z KV

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 9. februára 2017 pokračovalo na ŽSR druhé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k otvoreným trom sporným bodom – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ. Čítajte ďalej »

Súhrnná informácia

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Súhrnná informácia

Dňa 1. februára 2017 sa na ŽSR uskutočnilo po prerušení prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Za sprostredkovateľku bola Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR určená JUDr. Simona Schuszteková, PhD. Žiadosť na riešenie sporu prijala uvedeným dňom a od tohto dátumu plynie 30-dňová lehota. Zhodnotila predmet sporu, v ktorom sú otvorené tri sporné body – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ.

Obidve strany, zamestnávateľ a odborové organizácie, odprezentovali svoje stanoviská k sporným bodom.

Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

Pri ďalších dvoch otvorených bodoch a to:
vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (zdravotná alebo psychická spôsobilosť),
súborná smernica ako súčasť KZ,
sú obidve strany prístupné ku kompromisu.

Keďže k dohode zatiaľ nedošlo, bude konanie pred sprostredkovateľom pokračovať budúci týždeň dňa 09.02.2017.

Štrajková pohotovosť stále trvá!

V Bratislave, dňa 01.02.2017