ZÁPISNICA Regionálnej rady Zvolen

Z Á P I S N I C A

Po uvítaní prezidenta OAVD Jozefa Chovanca, neskôr aj predsedu Rady OAVD Ladislava Bónu, oboznámila abdikujúca viceprezidentka prítomných o dôvodoch tohto rozhodnutia, ktoré najviac pramenili z odvolania štrajku a nespokojnosti so stavom, v akom sa OAVD momentálne nachádza. Je to hlavne slabý potenciál aktívnych odborárov a absencia spolupráce. Keďže je viceprezident podľa Stanov OAVD volený na Konferencii OAVD a tá je plánovaná v novembri 2012, bola poverená zastupovaním viceprezidentky tajomníčka Anna Bakošová a schválili ju všetci prítomní. Ďalej bola schválená Elena Liptáková ako vedúca ramena Lučenec miesto Amálie Slovákovej, ktorá odišla na predčasný dôchodok a Ján Poliak za vedúceho ramena Jesenské, ktorý nahradil Miloša Janove z dôvodu jeho zaradenia pod stanicu Fiľakovo. Ďalším bodom bolo oboznámenie s návrhom novej KZ od zamestnávateľa, v ktorom Elena Liptáková za asistencie prezidenta Jozefa Chovanca rozobrala najhlavnejšie zmeny.
V záverečnej diskusii prezident OAVD odpovedal na otázky prítomných, informoval o ďalších krokoch OAVD, o stretnutí zástupcov všetkých OC pôsobiacich na ŽSR dňa 10.10.2011 v Bratislave, kde sa dohodnú na spoločnom návrhu KZ na rok 2012, ktorý budú obhajovať na kolektívnom vyjednávaní. Riešili sme aj konkrétne problémy, na ktoré sa prítomní pýtali, na doriešenie ostal problém so zabezpečovaním stravovacích poukážok v OR Zvolen.

Vo Zvolene dňa 6.10.2011 Spracovala : Elena Liptáková

Comments are closed.