U P O Z O R N E N I E

Vážený pán riaditeľ Ing. Ján Juriga. OAVD dňa 4.5.2011 dostala pozvánku na prerokovanie hromadného prepúšťania v OR Košice. OAVD ostro protestuje proti zaradeniu funkcií
Operátor a dozorca výhybiek do hromadného prepúšťania, nakoľko vôbec nie sú splnené podmienky na zrušenie vymenovaných funkcií. Zrušením funkcií bez modernizácie zariadení alebo náhradou primeranou výpočtovou technikou môže prichádzať k porušeniu bezpečnosti železničnej dopravy a určite k narušovaniu plynulosti železničnej prevádzky. V prípade funkcie operátor, kde je povinnosťou aj hlásenie pre cestujúcu verejnosť, určite aj ohrozenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti.
Upozorňujeme zamestnávateľa na zložité a špecifické práce v železničných staniciach, pretože prácu ktorú vykonávajú daní zamestnanci presuniete s určitosťou na výpravcu s čím nemôžeme súhlasiť. Ďalej chcem upozorniť na program revitalizácie ktorý hovorí o rušení funkčných miest v prevádzke z dôvodu modernizácie alebo neobjednania výkonov dopravcami. Ďalšou časťou je i plnenie GVD, ktoré je určené zmluvou a v prípade neplnenia i sankcionované. OAVD Vás chce upozorniť touto cestou, že nesúhlasí so zamýšľanými krokmi zamestnávateľa, pretože sú nesystémové, narúšajú plynulosť a celkové fungovanie prevádzky. V hlásení o HP zamestnávateľom ŽSR pre NÚP podľa ZP §73 v bode 17 je HP zdôvodnené, citujeme, „zrušenie časti zamestnávateľa a nadbytočnosť zamestnancov“. OAVD nie je známe aby došlo k zrušeniu časti zamestnávateľa, dochádza iba k zmene organizačnej štruktúry ŽSR. Nadbytočnosť zamestnancov žiadame zdôvodniť s ohľadom na §63 ZP odsek 1, časť a. Ďalej podľa § 73 ZP odsek 2, časť e, zamestnávateľ je povinný zástupcom zamestnancov poskytnúť informácie a písomne informovať, okrem iného, najmä o : kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať. To, vo vašej informácií pre NÚP zástupcov zamestnancov absentuje. OC OAVD upozorní NÚP a aj Inšpektorát práce. V prípade nedohody upozorníme na vznikajúci stav všetkých zainteresovaných až po pani Predsedníčku vlády, a OAVD v spolupráci s partnerskými OC pristúpi k razantným nátlakovým akciám.

S úctou

V Šali dňa 09.05.2011 prezident OAVD
Jozef Chovanec

Upozornenie

1 reakcia

  • Pravdu sme si sľúbili,tak to bolo pretraktované po novembri 1989. Asi nastal čas pripomenúť túto frázu a osviežiť si trošku pamäť. Na prerokovaní zmeny hromadného prepúšťania na ŽSR OR Košice so zástupcami odborov dňa 11.5.2011 iba OC OAVD dala upozornenie,ktoré je vyššie uverejnené. V rámci vyjadrenia k HP na OR Košice ,OC OAVD k vyjadreniu dala pripomienku,citujem „Pri funkciách,pri ktorých nedošlo k modernizácii,resp.nahradeniu ľudí technikou nesúhlasíme zo zrušením pracovných miest“. Ostatné zúčastnené OC a boli tri,a ich vyjadrenie bolo asi v tomto znení : OC XYZ berie na vedomie predložený materiál. Takže ak máte pochybnosti o tom či nás máte podporiť,alebo pozorne si to prečítajte a pouvažujte. Dali sme sa do boja nie pre náš osobný profit a prospech, ale pre dobro nás všetkých,celej železničiarskej rodiny a celej spoločnosti.Surdum corda./lat.Všetko dobré/