Archích kategórie Uncategorized

KZ ŽSR 2021-2023

INFO z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR

            Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo 3. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OZŽ a OAVD pred sprostredkovateľkou ku Kolektívnej zmluve pre rok 2021.

Na rokovaní o  sporných bodoch KZ ŽSR, ktoré ostali z predošlého rokovania, bolo dohodnuté:– Zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu na stravné z 0,28 € na 0,35 €– Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce sa na zvyšuje z 0,60 € na 0,80 €. Po zadefinovaní sťaženého výkonu práce vo výškach/hĺbkach sa bude pol roka sledovať počet zamestnancov, ktorí túto prácu vykonávajú v akom časovom rozsahu a následne by bol zavedená mzdová kompenzácia za tento výkon.– Zvýšenie osobitného príplatku za práce nad rámec svojich pracovných činností z 0,50 € na 0,60 €.– Zvýšenie osobitného príplatku zamestnancom, ktorí vykonávajú dlhodobo montážne práce na pracoviskách bez denného návratu domov z 0,80 € na 1 €.– Objem finančných prostriedkov na prémie vo výške objemu prémiíz roku 2019.– Spracovanie Jednotného prémiového poriadku   ŽSR najneskôr do 30. 6. 2021.– U zamestnancov s pružným pracovným časom pri uplatňovaní celodennej prekážky tzv. „P“patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu priemernej dĺžky pracovnej zmeny, t.j7,5 hod.– Mzdové zvýhodnenie za sviatok sa poskytne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku v súlade s ustanovením § 95 ZP.

Ostatné benefity z Kolektívnej zmluvy ŽSR platnej v r. 2020 aj s prílohami ostávajú zachované.

Kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľkou bolo ukončené.

Kolektívna zmluva na rok 2021 bola dohodnutá!

                                                                   kolektívny vyjednávač za OAVD

INFO Z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR

            Dňa 4. 12. 2020 sa uskutočnilo 2. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OZŽ a OAVD pred sprostredkovateľkou ku Kolektívnej zmluve ŽSR pre rok 2021. Na tomto kolektívnom vyjednávaní pred sprostredkovateľkou 

Zmluvné strany a zamestnávateľ sa dohodli:– na novej Kolektívnej  zmluve ŽSR pre rok 2021– na zachovaní všetkých benefitov z KZ ŽSR 2019 – 2020– zachovanie odmeny pri odchode do dôchodku za odpracovaný rok za nezmenených podmienok.

Táto odmena bude vyplatená aj tým zamestnancom, ktorí už požiadali o starobný dôchodok podľa platných predpisov do 31. 12. 2020.

Na ďalšie kolektívne vyjednávanie ostávajú ešte otvorené body:– Výška príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie– Platenie mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, pri ktorom trváme na platení sviatku od 0.00 – 24.00 hod – Výška príplatku za sťažený výkon práce vo výške nad 5 m– Výška osobitného príplatku za práce nad rámec svojich pracovných činností– Výška objemu mzdových prostriedkov na prémie– Dohodnutie jednotného prémiového poriadku v roku 2021.

Pre rok 2021 nebude upravený rast miezd v TT vzhľadom na znížený prídel finančného prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2020 k sporným bodom kolektívnej zmluvy.

                                                                   Kolektívny vyjednávač za OAVD.

Rozpočet verejnej správy na rok 2021 – Železnice.

INFO Z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR.

            Dňa 2511. 2020 sa uskutočnilo 1. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa ŽSR a zástupcov OZŽ a OAVD so sprostredkovateľom ku kolektívnej zmluve pre rok 2021. Predchádzalo mu stretnutie sprostredkovateľa s každou zmluvnou stranou samostatne ešte 12.11.2020. 

Na spoločnom stretnutí sprostredkovateľ zisťoval možné dohody a ústupkyzmluvných strán

Zamestnávateľ má snahu znížiť niektorí benefity z terajšej kolektívnej zmluvy, čo OZŽ a OAVD vníma veľmi negatívne.

Opakovane sme upozornili, že napriek včasnému začiatku kolektívneho vyjednávania, ktoré sa začalo podaním návrhu začiatkom júla, sa opäť vzhľadom na rôzne prieťahy ocitáme v časovej tiesni, ktorá môže ohroziť kolektívnu zmluvu pre budúci rok.

OZŽ a OAVD deklarovalo, že jeho prioritou je mať platnú kolektívnu zmluvu bez akéhokoľvek znižovania benefitov. Mali sme záujem konečne doriešiť podmienky jednotného prémiového poriadku so spravodlivejším poskytovaním prémií, tento problém budeme musieť ešte posunúť do budúceho roka.

Otvoreným ostáva aj poskytovanie odmeny pri odchode do dôchodku, kde zamestnávateľ chce zrušiť časové ohraničenie do 12 mesiacov od nadobudnutia nároku na starobný dôchodok, s týmto návrhomzamestnávateľa nateraz nesúhlasíme.

Ďalším otvoreným bodom ostáva návrh zamestnávateľa znížiť príplatok za nadčasovú prácu z terajších 60% na 40%. Ani s týmto návrhom nesúhlasíme. Taktiež nesúhlasíme ani so znížením tzv.  P-čiek (návšteva lekára a sprevádzanie rodinného príslušníka).   

Ďalšie stretnutie so sprostredkovateľom sa uskutoční o týždeň, 3., resp.4.decembra 2020 k sporným bodom kolektívneho vyjednávania a následne bude spracovaný záverečný návrh sprostredkovateľa.  

Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

Otvornený list

https://www.facebook.com/2083350548357643/posts/5430368613655803/?sfnsn=mo

INFO Z KV

Na kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2020, sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia odborovej organizácie OZŽ. OZŽ v rámci svojho tímu kolektívnych vyjednávačov prizvalo na rokovanie aj zástupcu odborovej organizácie OAVD.

 Zmluvné strany sa úvodom oboznámili s postupom predchádzajúcim prvému kolu kolektívneho vyjednávania a to:

    Zmluvná strana odborových organizácií OZŽ a OAVD zaslala návrh Dodatku č. 3 ku KZ ŽSR 2019-2020 dňa 06. 07. 2020, čím začal proces kolektívneho vyjednávania (príloha č.1 zápisu).

 Zamestnávateľ sa vzhľadom na nedohodu medzi odborovými organizáciami, ktoré oficiálne zaslali tri návrhy KZ ŽSR (návrhy NOŽ, NŽ a MNOŽ) a návrh dodatku č.3 ku KZ ŽSR (OZŽ a OAVD),  rozhodol kolektívne vyjednávať s OZŽ ako odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa. Túto skutočnosť oznámil listom zo dňa  17. 08. 2020 všetkým 14 odborovým organizáciám, pôsobiacim v ŽSR.