Archích kategórie Uncategorized

Ako poukázať 2 percentá z dane

puzzle jisaw wall with one red out

INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie o Dodatku číslo 4 – mzdový nárast pre rok 2022, KZ ŽSR 2021 – 2023 ukončené !Od 1.4.2022 zvýšenie TT všetkým zamestnancom o 45 euro.Dostatočne – Nedostatočné ? Návrh OC bol 60 euro od 1.1.2022, ktorý zamestnávateľ neprijal a neakceptoval. Jeho pôvodný proti návrh bol 0%, ( nulový nárast) pre celý rok 2022. Po už prezentovaných informáciách, keď OC – OAVD a OZŽ počas KV upozornili zamestnávateľa, že šetrí mzdové náklady v roku 2021 v objeme skoro 7 miliónov došlo k vyplateniu v dvoch častiach ( 150 a 180 euro). Následne zamestnávateľa navrhol zvýšenie TT o 30 potom o 35 a 40 od 1.7.2022. Dnes navrhol a súhlasil z navýšením od 1.4.2022 o 45 euro do TT. Aj napriek nesúhlasu niektorých OC, vrátane OAVD a búrlivej diskusií medzi OC a ich požiadavke trvať na navýšení o 50 euro, OZŽ odsúhlasilo zamestnávateľovi tento návrh. Podrobnejšie informácie o ďalších dojednaniach v rámci Dodatku číslo 4, ktoré sa týkajú iba niektorých zamestnancov budú zverejnené v krátkom čase. František Demko OAVD.

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:27 AM Subject: Vyplatenie prémie COVID 21

Máme za sebou rok poznačený vplyvom pandemickej situácie, ktorá narušila obvyklý chod na železniciach, Skomplikovala sa ekonomická situácia vo firme, ale aj na celoštátnej úrovni, zmenil sa a na niektorých pracoviskách aj obmedzil pracovný režim.

Napriek tomu si uvedomujem, že sme plnenie úloh manažéra infraš truktury ustálivďaka zamestnancom, ktorizabezpečili plynulý chod železnič nej dopravy aj za týchto mimoriadnych okolnosti. V porovnanis rokom 2020 sme pracovali s nižším počtom zamestnancov. Zvýšil sa nám počet hodin práce nadčasi napriek tomu, že v minimálnom rozsahu boli realizované rekondičné pobyty a zhruba polovica zamestnancov využila možnosť poskytnutia náhrady mzdy v zmysle dodatku ku kolektivnej zmluve. Na druhej strane však boli čerpané prekážky v práci na strane zamestnávateľa so 75% a 80% náhradou mzdy. Zvýšilo sa čerpanie hodin práceneschopnosti aj tzv. covidová PN. To všetko si vyžadovalo správnych [udi na správnom mieste, so serióznym vzťahom k povinnostiam a k dodržiavaniu pandemic kých opatreni.

Vyššie uvedené skutočnosti ovplyvnili aj čerpanie mzdových pro striedkov. Rozhodol som sa preto zohľadniť uvedenú skutočnosť a oceniť pristup zamestnancov ŽSR priznaním jednorazových prémii COVID 21 v sume 150 EUR, ktoré boli súčasťou mzdy za mesiac november a v sume 180 EUR so mzdou za mesiac december. Ďakujem všetkým, ktori si plnili svoje pracovné povinnosti, dodržiavali pandemické opatrenia a zároveň zostali verní ŽSR ako svojmu stabilnemu zamestnávateľovi.

Ing. Miloslav Havrila generálny riaditel 25R

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, priatelia.

    Opäť sme v čase, keď nás čaká koniec roka. Niekto oddychuje, niekto bilancuje, niekto sa ešte naháňa. Rok 2 0 2 1 bol pre nás všetkých náročný, pre niekoho zaujímavý a pre niekoho aj zábavný.

Ďakujem za každé stretnutie, či už osobné, telefonické alebo mailové. Ďakujem za veci, ktoré som sa mohol naučiť.
Vážim si to…

Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi, so známymi i s cudzími a vyslovujeme si svoje želenia pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich pracovných i všedných dní. Rok 2 0 2 1, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch. Určite ho každý z nás naplňoval podľa svojich vlastných predsavzatí a možností, či už v rodinnom, osobnom alebo pracovnom živote. V našom živote sú situácie, okolnosti a dôsledky, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažko rozlíšiť vecí, ktoré je možné meniť a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania, pracovnej pohody a primeraného ohodnotenia práce nestali len nostalgickými odkazmi do našej histórie. Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom podáva kamene namiesto chleba. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočne bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých storočí dáva dostatok príkladov, že úpadok je často spojený s ohraničením ľudskej bytosti na jej iba materiálne potreby.
Pripomína nám však aj to, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom, ale aj v živote našej spoločností, našej firmy, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, naša pracovná atmosféra, duch celej našej spoločností. Niekto „múdry“ kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Čas začiatkov, čas prelomový vo svojej symbolike ako aj tento na začiatku nového roku 2 0 2 2 je ideálny. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Uvedomiť si hodnoty a trvať na nich !
V novom roku 2022, všetkým Vám??? prajem v prvom rade pevné zdravie a aby ste sedeli v takom správnom vlaku, kde rušeň na roh hojnosti píska a cesta so šťastenou sa stíska.
PF 2022

František Demko OAVD

INFO z KV

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE na ŽSR dňa 22.12.2021.
??️
Dňa 22.12.2021 sa v popoludňajších hodinách konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR o dodatku číslo 4, KZ ŽSR – mzdový nárast pre rok 2022.
Zamestnávateľ naďalej odmietal návrhy zástupcov zamestnancov, obhajoval svoje postupy v rámci ušetrených mzdových prostriedkov v roku 2021.
Po vynútenej prestávke a už za prítomnosti GR ŽSR , kolektívny vyjednávači -zastupcovia zamestnancov odmietli upravený návrh zamestnávateľa – vyplatiť v decembrovej výplate odmenu vo výške 180 euro a zvýšenie tarifných tried všetkým zamestnancom od 1.7.2022 o 35 euro.
Ústretový proti návrh kolektívnych vyjednávačov – zástupcov zamestnancov –
Vyplatiť odmenu v decembrovej výplate vo výške – 180 euro.
Zvýšenie TT o 50 euro od 1.4.2022
Úprava TT v piatich pracovných pozíciách, ktoré ostali nedoriešené ešte z roku 2019.
Zaviesť do systému odmeňovania – príplatok za prácu vo výške ( hĺbke) nad 5 metrov.
Postupne riešiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov – prémie.
Po tomto našom konečnom proti návrhu, zástupcovia zamestnávateľa aj za prítomnosti GR ŽSR garantovali konečne vyjadrenie ( po ekonomických prepočtoch) najneskôr do 28.12.2021 do 12.hodiny a následne dohodnuté kolektívne vyjednávanie na 13:00 hod.
Pozitívna správa je, že pán GR ŽSR, garantoval odhliadnuc od výsledkov nasledujúcich rokovaní, akceptoval požiadavku kolektívnych vyjednávačov odborových organizácií a za mesiac december bude vyplatená všetkým zamestnancom ďalšia odmena vo výške 180 euro.

František Demko KV OAVD.

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE – ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
o dodatku č. 4, – mzdový nárast pre zamestnancov ŽSR na rok 2022.
??️
Dňa 16.12.2021 sa konalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR na podnet zamestnávateľa. Po troch kolách neustáleho tvrdenia, nemáme, nedáme, máme málo, čo v treťom kole 2.12.2021 aj za prítomnosti GR ŽSR sme im vyvrátili ( v úzkej súčinnosti OAVD a OZŽ). Následne zamestnávateľ nespochybnil naše zistenie, že šetrí na mzdách pre zamestnancov v roku 2021 objem skoro 7 miliónov. ( Hneď aj našli riešenie na vyplatenie určitej čiastky- tzv. Covid resp. Vianočné, vo výške 150 euro).
Dnes predložil zamestnávateľ ústne ponuku na mzdový nárast pre rok 2022. Kolektívni vyjednávači jednoznačne odmietli tento návrh, keďže nemôžu súhlasiť :

 1. Výškou sumy navýšenia.
 2. Systémom ( spôsobom ) navýšenia.
 3. Zdrojom finančných prostriedkov na navýšenie.
  Tak preto minimálne z týchto troch dôvodov kolektívni vyjednávači odmietli tento návrh zamestnávateľa.
  Zamestnávateľ neprijal ani jeden bod z návrhu dodatku č. 4, ktorý im bol predložený do KV.
  Požiadali sme zamestnávateľa o vyplatenie sumy 150 euro vo výplate za mesiac december z tých dokázateľne ušetrených mzdových nákladov.
  QUO VADIS- ako ďalej ?
  Kolektívni vyjednávači OC ešte začiatkom týždňa absolvujú niekoľko bilaterálnych rokovaní mimo zamestnávateľa ŽSR a po dohode sme si stanovili ešte termín kolektívneho vyjednávania na deň 22.12.2021 o 13.00 hod., kde sme požiadali aj o účasť GR ŽSR.
  Bližšie informácie budú po dodaní písomného návrhu zamestnávateľa a spomínaných stretnutiach mimo ŽSR.
  A nakoniec pre všetkých zamestnancov si dovolím citovať postoj zamestnávateľa v rámci KV, kde som dnes aj dostal v podstate súhlas na uverejnenie.

V tomto som sa zmohol iba na “ suché“ konštatovanie, že dnes sa „už to nenosí“.

Citujem: “ …., že najväčším benefitom ŽSR je stabilita pre zamestnancov, ktorí majú garantovanú mzdu vo výplatnom termíne“.
???
( Toto fakt nepotrebuje komentár).
František Demko KV OAVD.

INFO

Skopírovať a vložiť na FB

https://www.facebook.com/2083350548357643/posts/7384431321582846/