Archích kategórie Uncategorized

Voľby do SR ŽSR

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci ŽSR, priatelia.
S úžasom a poľutovaním vnímam osočovanie a špinavú kampaň – voľby do SR ŽSR.
Mnohí oprávnené konštatujeme, že je to HYENIZMUS.
Osobne si myslím, že hyenám krivdíme – tohto sú schopní len niektorí ľudia, žiadne zvieratá!
Dovolím sa pár slovami vyjadriť k kandidátom- mojím protikandidátom.
Číslo 2. :
Osoba z externého prostredia ( aj keď pred dávnymi rokmi skúsil „železničiarsky chlebík“, a možno bol ťažký a o dvoch kôrkach, tak skúšal ísť za lepším). Úplné legitímne. A ohlasuje návrat ako jeden z najväčších bojovníkov proti korupcii. Úplné legálne a aj chvályhodné. No osobne viem a som presvedčený, že SR ŽSR nie je apriori inštitúcia bojujúca iba proti korupcii. Jej kompetencie sú jasne dané zákonom.
Pred pár rokmi sme mali už na ŽSR “ externistov“ zástupcov zamestnancov.
Výsledok ako to dopadlo – ani 500 euro, ani Rakúsko, ani live prenosy z rokovaní na Klemensovej. Ich pár mesačné pôsobenie na ŽSR pôsobilo škody na roky.?
Číslo 3. :
Z jeho päťročného pôsobenia – člena Správnej rady ŽSR máme – ja osobne minimum informácií a väčšina zamestnancov pri osobných stretnutiach konštatovalo, že ani nemajú vedomosť “ čo je SR ŽSR a kto ich tam zastupuje) .
Veľmi málo informácií sme mali aj my, kolektívni vyjednávači OC, ktoré by sme mohli použiť napr. pri KV .
Posledný príklad je 3.kolo KV, kde sme zamestnávateľovi dokázali, že za rok 2021 ušetril na zamestnancoch mzdové prostriedky v sume skoro 7 miliónov. A bolo to bez patričnej pomoci člena Správnej rady ŽSR, zástupcu zamestnancov.

 • očakávali sme odpočet jeho päťročného pôsobenia.
 • v rámci agresívnej kampani proti jeho osobe, som osobne očakával, že vysvetlí tieto obvinenia ani nie svojím členom, ale skôr zamestnancom ŽSR, lebo v SR ŽSR pôsobí ako zástupca všetkých zamestnancov.
  ???
  Pozývam Vám všetkých k voľbám, využite svoje právo dané zákonom.
  ??️??️??️
  Ponúkam Vám desať bodov, ktoré budem presadzovať v SR ŽSR a samozrejme dám v reálnom čase aj priebežný odpočet, ak dostanem Vašu dôveru.
  František Demko
  Kandidát číslo 1️⃣

INFO z KV

2.12.2021.
Kolektívne vyjednávanie na ŽSR – 3.kolo.
Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci na všetkých úrovniach ŽSR.
Tretie kolo KV ukončené.
NEMÁME, NEDÁME, NEDALI NÁM, MÁME MÁLO ….
Ponuka aká sa neodmieta- dva roky po sebe na ŽSR bez navýšenia mzdy – 0 percent.!
Už nie je doba ministra – Prokopoviča a Fígeľa, že pán Boh tak chce a je to správne.

??
KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR O DODATKU č. 4. ( mzdový nárast pre rok 2022) je ukončené.
Kolektívni vyjednávači ukončili proces kolektívneho vyjednávania, keď aj dnes , aj za prítomnosti GR ŽSR zamestnávateľ jednoznačne deklaroval pre rok 2022 nárast mzdy vo výške 0% ( nula percent). Strana zamestnávateľa neprijala ani jeden argument zo strany zástupcov OC.
Stále iba dookola – nemáme, nedáme, nedali nám, máme málo, a zamestnanci to musia pochopiť a akceptovať.
NIE, zamestnanci to nepochopia, ani nebudú akceptovať.
Dnes sme zamestnávateľovi aj za prítomnosti GR ŽSR jednoznačne a nespochybniteľné dokázali, že tento rok, za 11 mesiacov ušetril na zamestnancoch( viac menej v prevádzke) cca 7 ( sedem) miliónov eur. Áno, je to fakt, a snáď v krátkom čase príde aj riešenie od zamestnávateľa čo s tým.
Nakoniec nás , kolektívnych vyjednávačov odkázal ísť kolektívne vyjednávať na MDV alebo Úrad vlády alebo MF SR.
Túto výzvu zamestnávateľa sme prijali, a podnikáme kroky, ísť KV na MDV na odporúčanie zamestnávateľa.
Tam ale budeme potrebovať aj pomoc zamestnancov.
Podrobnejšie informácie o priebehu 3.kola KV, a ďalších postupových krokoch zo strany Zástupcov zamestnancov v priebehu zajtrajška.( 3.12.2021)
František Demko
KV za OAVD.

Voľby do SR ŽSR

Volebný poriadok do SR ŽSR

INFO Z KV

VOĽBY DO SR ŽSR

ZÁKON 258/1993 o ŽELEZNICIACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( znenie § 4, § 5 a § 6)§ 4O r g á n y ž e l e z n í c(1) Orgánmi železníc sú správna rada a generálny riaditeľ.(2) Funkcia generálneho riaditeľa je nezlučiteľná s funkciou člena správnej rady.§ 5S p r á v n a r a d a(1) Správna rada je najvyšší orgán železníc. Má päť členov. Štyria členovia správnej rady súodborníci, najmä z odvetvia dopravy, financií a práva vymenovaní na základe výsledkov výberovéhokonania, ktorého podmienky určí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskejrepubliky (ďalej len „minister“) a jeden je volený zástupca zamestnancov železníc.(2) Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister; z nich jedného vymenúva a odvoláva nazáklade návrhu vychádzajúceho z volieb vykonaných kolektívom zamestnancov. Spôsob apodmienky voľby a odvolania ustanovuje volebný poriadok, ktorý schvaľuje kolektív zamestnancov.(3) Predsedu správnej rady z členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister.(4) Funkčné obdobie členov správnej rady je päť rokov, končí sa však až vymenovaním novýchčlenov. Vymenovanie sa musí vykonať do 30 dní od uplynutia funkčného obdobia. Opakovanévymenovanie člena je možné, najviac však na dve po sebe idúce funkčné obdobia.(5) Uvoľnené miesto sa doplní novým členom správnej rady do 30 dní odo dňa, keď doterajší členoznámil, že sa vzdáva členstva, bol odvolaný alebo nastali iné skutočnosti, pre ktoré nemôže tútofunkciu vykonávať.(6) Vymenovaním nevzniká členom správnej rady pracovný pomer. Členstvo v správnej rade jeverejnou funkciou a za jej výkon prislúcha členom správnej rady primeraná odmena, ktorej výškustanoví vláda. Vzťah medzi železnicami a členmi správnej rady sa primerane spravujeustanoveniami osobitného zákona, ak z dohôd uzatvorených medzi železnicami a členmi správnejrady alebo zo zákona nevyplývajú iné práva a povinnosti.(7) Členovia správnej rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich saobchodných záujmov železníc. Táto povinnosť trvá aj po skončení členstva. Zbaviť povinnostimlčanlivosti môže členov správnej rady na účely konania pred súdom a orgánom činným vtrestnom konaní Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky (ďalejlen „ministerstvo“) na žiadosť oprávneného orgánu, Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sanevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činuorgánom činným v trestnom konaní.(? Správna rada prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých členov.(9) Podrobnosti o zvolávaní a organizácii zasadnutí, právach a povinnostiach jednotlivých členov,spôsobe rokovania a rozhodovania a o hlasovaní určí rokovací poriadok správnej rady.(10) Prvé zasadnutie správnej rady zvolá minister.§ 6Pôsobnosť správnej rady(1) Správna rada schvaľujea) stratégiu rozvoja železníc, ročný podnikateľský plán železníc a návrh projektu reštrukturalizáciea organizácie železníc,b) ročnú, prípadne mimoriadnu účtovnú závierku a rozhoduje o rozdelení alebo vyrovnaníhospodárskeho výsledku,c) výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskejčinnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,d) financovanie hmotného a nehmotného majetku úverom, pokiaľ túto právomoc nepostúpigenerálnemu riaditeľovi,e) tvorbu a spôsob použitia rezervného fondu, prípadne ďalších fondov,f) organizačný poriadok železníc,g) zriaďovanie vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,h) vnútorné predpisy upravujúce zásadné technologické postupy týkajúce sa základnéhopredmetu činnosti železníc okrem tých, ktoré sa vydávajú podľa osobitných predpisov,i) koncepciu hospodárenia s majetkom štátu v správe železníc vrátane plánu ich postupnéhooddĺženia a plánu vysporiadania nevysporiadaného vlastníctva nehnuteľností užívanýchželeznicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu zaťažené vecným bremenom.(2) Správna rada predkladá ministerstvua) návrh ceny za používanie dopravnej cesty,b) návrh na vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa,c) návrh štatútu železníc a rokovacieho poriadku správnej rady,d) výročnú správu o hospodárení železníc, o stave majetku, s ktorým hospodária, o podnikateľskejčinnosti a o použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu,e) správu o zriadení vnútorných organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra.f) ročnú správu o plnení plánu vysporiadania nevysporiadaného vlastníctva nehnuteľnostíužívaných železnicami, ktoré sú podľa osobitného predpisu zaťažené vecným bremenom.(3) Správna rada dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosťželezníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladova záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti

VÝZVA

Výzva

INFO o JPP

Republiková rada OAVD v plnej miere podporuje „Stanovisko signatára KZ ŽSR 2021-2023“ , ktoré bolo zaslané GR ŽSR.OAVD sa zúčastnilo v rámci pracovnej skupiny na tvorbe JEDNOTNÉHO PREMIOVÉHO PORIADKU – JPP.
IDEME PRED SPROSTREDKOVATEĽA !
Pre OC a pracovnú skupinu zo strany zástupcov OC je nepochopiteľný postoj zamestnávateľa a zástupcov odboru ľudských zdrojov k zavedeniu JPP, resp. nového prémiového poriadku. Za OAVD vyhlasujeme, že sme rezolútne proti aby : ❌ naďalej u zamestnávateľa bolo 16 prémiových poriadkov t.j. aby mala každá VOJ vlastný prémiový poriadok v rámci ŽSR❌rozsah prémií bol od 0 do 100 %, nakoľko sa nikdy nestotožnime s pohľadom zamestnávateľa, že aj 0% je prémia. Nakoľko 0% je 0,00 euro, a tak sa nemôžeme baviť o motivačnej zložke pri plnení si pracovných povinnosti.❌ v jednotlivých VOJ bol % rozdiel v jednotlivých TP ( typových pozíciach ) pri prideľovaní prémií aj niekoľko násobný.❌nebola zohľadnená prax, odbornosť a lojalita k zamestnávateľovi. Týmto požadujeme zaviesť “ Osobitý príplatok“, ktorý bude reflektovať tieto skutočnosti.❌ medzi 20 % zamestnancov ŽSR sa delilo 50 % doterajšieho balíka prémií. Ak nie sú prostriedky na navýšenie objemu prémií, tak potom je potrebný na prechodnú dobu zaviesť “ systém solidárnosti“. ❌zamestnanci v prevádzke na pracovných pozíciach v niektorých VOJ -OR mali pravidelne prémie na úrovni 2-3 %, čo je vo finančnom vyjadrení 12 až 15 euro.Týmto požadujeme, aby sa odstránila vysoká miera „subjektivity“ pri prideľovaní a rozdeľovaní prémii, ako motivačnej zložky mzdy. Aby motivačná zložka mzdy bola pre zamestnancov naozaj motivačná a nie demotivačná!
IDEME PRED SPROSTREDKOVATEĽA – uvidíme ako sa s tým vysporiada sprostredkovateľ, ktorého nám určí Ministerstvo práce a sociálnych veci.
Republiková rada OAVD
————————————————————————–
LIST GENERÁLNEMU RIADITEĹOVI ŽSR.
Železnice Slovenskej republiky Ing. Miloslav Havrila generálny riaditeľ Klemensova 8 813 61 B R A T I S L A V A V Bratislave, dňa 08.07.2021
VEC :Stanovisko k listu zamestnávateľa „Jednotný prémiový poriadok“ zo dňa 30.06.2021

Vážený pán generálny riaditeľ,
v nadväznosti na list zo dňa 30.06.2021, v ktorom zamestnávateľ konštatuje a sumarizuje fakty, kvôli ktorým nedošlo ku dohode na Jednotnom prémiovom poriadku, si vám v mene Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov pri ŽSR (ďalej len ako „Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR“) dovoľujem uviesť nasledovné:
Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR zásadne nesúhlasí s predĺžením záväzku plynúceho z bodu 70.A Prílohy č. 1 (Smernica pred odmeňovanie zamestnancov ŽSR) ku Kolektívnej zmluve ŽSR na roky 2021-2023 (ďalej len ako „KZ ŽSR“) a to formou Dodatku č. 2 ku KZ ŽSR. Argumenty, ktoré počas pracovných stretnutí predložil zamestnávateľ, sú pre Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR neakceptovateľné a keďže je predpoklad, že ku zmene postoja zamestnávateľa nedôjde ani s odstupom času, predlžovanie aktuálneho a najmä nevyhovujúceho stavu nesystematického priznávania prémií nie je pre zamestnancov, ktorých záujmy OZŽ zastupuje, žiadúci.
Skutočnosť, že Jednotný prémiový poriadok nebol dohodnutý do 30.06.2021, považuje Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR za porušenie záväzku plynúceho z aktuálne platnej KZ ŽSR.
Z uvedeného dôvodu Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR bude žiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, o určenie sprostredkovateľa v spore o plnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, nakoľko je dôvodný predpoklad, že ku zhode na tom, že ide o spor o splnenie záväzku z KZ ŽSR medzi zamestnávateľom a Podnikovým výborom OZŽ pri ŽSR, nedôjde.Záverom si vás dovoľujem upozorniť, že aktuálne platné prémiové poriadky NIE SÚ dohodnuté v súlade s § 119 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a tak ŽIADAME, ABY ZAMESTNÁVATEĽ UVEDENÝ NEDOSTATOK BEZODKLADNE ODSTRÁNIL.
S úctou, Ing. Darina Fabuľová, v.r. predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

S úctou,

                                                                                Ing. Darina Fabuľová, v.r.

   predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

Stanovisko zamestnávatel’a k JPP

Jednotny premiovy poriadok – stanovisko zamestnavatel’a

V sulade s bodom 70.A Smernice pre odmenovanie zamestnancov ZSR, ktora je prflohou c. 1 KZ ZSR 2021 – 2023 a Nariadenfm generalneho riaditel’a c. 5/2021 o menovanf pracovnej skupiny (PS) pre vybrane oblasti odmenovania sa v prvom polroku 2021 uskutocnilo sest‘ stretnutf PS s ciel’om dohodnut‘ zasady Jednotneho premioveho poriadku (JPP) ZSR.

Posledny navrh zastupcov za stranu odborovych organizacii – poziadavky:

 • poskytovanie osobneho prfplatku v upravenej podobe pri odpracovanf viac ako 5 rokov v rozsahu 0,25 az   3,75 %   z tarifnej   mzdy pre ZC podl’a   odpracovanych   rokov a v rozsahu 1,25 az 4,75 % z tarifnej mzdy pre ZC, ktory ma odbornu sposobilost‘,
 • definovanie rozsahu premif od 5 % do 40 % bez uplatnenia riadiaceho prfplatku,
 • prijatie vsetkych postupov a zasad JPP na zaklade dohody s odborovymi organizaciami.

Posledny navrh zastupcov za stranu zamestnavatel’a:

 • nesuhlas s poskytovanfm osobneho prfplatku,
 • definovanie rozsahu premif od 3 % do 50 % a sucasne zavedenie riadiaceho prfplatku.

Zamestnavatel‘ v ramci pracovnych stretnutf zdovodnil nesuhlas s pozadovanym osobnym prfplatkom, ktory chape ako nesystemove riesenie. Jeho realizacia podl’a posledneho navrhu odborovych organizacif predstavuje pre zamestnavatel’a zvysenie objemu mzdovych nakladov premie o 3,7 mil. EUR. Dolezity je najma fakt, ze ZSR potrebuju v strukture zamestnancov posilnit‘ pocet novoprijfmanych zamestnancov na vol’ne prevadzkove pozfcie a stat‘ sa pre nich nielen stabilnou, ale aj zaujfmavou firmou. Odborna sposobilost‘ bola zapracovana v ramci hierarchie tarifnych tried typovych pozfcif pri realizacii novelizacie systemu

odmenovania v rokoch 2018 a 2019, kedy bola zohl’adnena narocnost‘ a zlozitost‘ najma prevadzkovych pracovnych cinnostL

Garantovanie vysky premif navrhovanym minimalnym a zaroven maximalnym percentom z tarifnej mzdy podl’a navrhu odborovych organizacif nie je z pohl’adu zamestnavatel’a motivacnym riesenfm, pretoze znizuje moznost‘ motivacie pre riaditel’ov VOJ podl’a ich rozhodnutia a konkretnych podmienok na prfslusnych pracoviskach. Zaroven zamestnavatel‘ v sucasnosti nema moznost‘ garantovat‘ zvysenie objemu mzdovych nakladov na premie. ZSR vsak prezentovali zaujem o posilnenie objemu premif na oblastnych riaditel’stvach v prfpade moznosti navysenia objemu financnych prostriedkov na mzdove naklady z pridelenych prostriedkov rozpoctu verejnej spravy pre rok 2022.

Na zaklade uvedenych skutocnostf a nedohody v pracovnej skupine zamestnavatel‘ odporuca predlzit‘ Dodatkom c. 2 ku KZ ZSR 2021 – 2023 termfn na prijatie zasad JPP podl’a bodu 70.A do 31. 12. 2021. Predpokladame, ze v tomto termfne uz bude znamy objem mzdovych  prostriedkov  na rok 2022.   Zamestnavate‘ lvsak zaroven  oznamuje,  ze nesuhlasf s tym, aby predmetom dohody o JPP alebo v ramci spolurozhodovania na VOJ bolo stanovenie konkretnej vysky pridel’ovanych premif jednotlivym zamestnancom.

Zaroven poukazujeme na fakt, ze zavazok vyplyvajuci z bodu 70.A na uzatvorenie dohody o JPP je zavazkom oboch zmluvnych stran. Tieto musia byt‘ sucinne a ciel’om ich konania ma byt‘ vzajomna dohoda uzatvorena bez natlaku alebo v casovej tiesni.

Ing. Pavol Komar·ans                   , namestnik gener,                          o riaditel’a

pre l’uds,       zdroje

INFO o JPP

Informácia z rokovania o Jednotnom prémiovom poriadku ŽSR

Rokovania pracovnej skupiny zloženej so zástupcov odborových organizácií OZŽ, OAVD, FPP a NKOS-Ž a so zástupcov zamestnávateľa pod vedením námestníka GR pre ľudské zdroje skončilo NEDOHODOU.

V súlade so záväzkom v kolektívnej zmluve ŽSR sa z podnetu OO a pracovnej skupiny začalo v máji rokovať o jednotných zásadách prémiového poriadku.

OO vychádzali z návrhu predloženého v rámci kolektívneho vyjednávania, v ktorom navrhlo rozpätie minimálnej a maximálnej prémie naviazanej na tarifnú triedu každého zamestnanca, riadiaci príplatok pre vedúcich zamestnancov a osobný príplatok zohľadňujúci kvalifikáciu , dĺžku praxe a odbornú spôsobilosť.   

Zamestnávateľ  návrh odborov zamietol a navrhol diferencovanú pevnú minimálnu prémiu pre každú tarifnú triedu inak (čím väčšia tarifná trieda, tým vyššia prémia) a zároveň odmietol maximálnu prémiu, ale súhlasil s riadiacim príplatkom. Tvrdil, že objem prémií je naviazaný na štátny rozpočet, nič naviac nedostanú a preto chcú zrovnať iba štyri Oblastné riaditeľstvá (pozn. v rovnakých objemoch, ako doteraz) a ostatných ponechať v pôvodných číslach. 

Problém nízkych prémií sa dotýka  prevádzkových zamestnancov Oblastných riaditeľstiev, čo je cca 10 tisíc zamestnancov z 13 600 zamestnancov ŽSR. Priemerná prémia, do ktorej sa počítajú aj nemalé prémie vedúcich zamestnancov sa pohybuje na OR za predchádzajúci rok v rozpätí od 5,77% (OR Žilina) do 6,71% (OR Košice), ešte na dvoch VOJ je tesne pod hranicou 10%, u ostatných VOJ sa pohybuje v priemere cez 10% až 20%.

Po šiestich kolách rokovaní, posledné sa uskutočnilo 28.6.2021, k spoločnej dohode nedošlo . V poslednom návrhu  sme  zotrvali na zavedení minimálnej a maximálnej prémie v rozpätí 5% – 40% bez uplatnenia riadiaceho príplatku pre vedúcich zamestnancov vzhľadom na výšku maximálnej prémie a  naďalej požadujeme zavedenie osobného príplatku podľa odpracovaných rokov a odbornej spôsobilosti. Po dohodnutí JPP požadujeme spracovať  nové prémiové poriadky na VOJ, v ktorých sa stanoví okruh zamestnancov, sadzby prémií a obdobie, za ktoré sa poskytujú, všetko po dohode s príslušnými odborovými orgánmi. 

Zamestnávateľ oponoval, že chceme brať kompetencie riaditeľom a garantovaná výška prémií by obmedzila ich kompetencie. Vo svojom protinávrhu odmietol osobný príplatok ako nesystémové riešenie a  navrhol rozsah prémií od 3% do 50 %  súčasne so zavedením riadiaceho príplatku pre vedúcich zamestnancov. Zamestnávateľ zdôraznil, že v súčasnosti nemá možnosť garantovať zvýšenie objemu na prémie a navrhol predĺžiť platnosť záväzku z KZ ŽSR do 31.12.2021 v Dodatku č.2.

Členovia pracovnej skupiny OO s návrhom jednoznačne nesúhlasia. Záväzok prijatý v KZ ŽSR 2021-2023 jasne stanovil termín do 30.6.2021,  a preto požadujeme ďalšie riešenie cestou sprostredkovateľa.

                                                                           Pracovná skupina OO pre zavedenie JPP.