Archích kategórie Uncategorized

INFO

Informácia z KV
Po 7. kole a 9 hodinovom maratóne rokovania KZ ŽSR 2019-2020 dohodnutá. Po 18 hodine bola dohodnutá KZ, ktorá garantuje v plnom rozsahu pre zamestnancov všetko čo je v nej dohodnuté. To najpodstatnejšie :

  1. Už za mesiac január vyplatenie garantovanej prémie v sume 45 euro na novom mzdovom znaku.
  2. Do 15.3. 2019 zamestnávateľ predloží návrh nového systému odmeňovania, ktorý bude predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania.
  3. Hodnota stravného lístka od 1.2., bude 4,0 eura a príspevok zo SF bude v sume 0.28 centov.
  4. Platenie príplatku za prácu vo sviatok sa vráti do stavu ako pred 1.5. 2018, t.j. zamestnanci dostanú príplatok za skutočne odpracované hodiny.
  5. Sociálny fond – plnenie bude v plnom rozsahu, tak ako je zadefinované v prílohe KZ – Sociálny fond.
  6. Motivačná zložka mzdy – prémie, bude musieť byť na úrovni VOJ dohodnuté, tak ako to stanovuje Zákonník práce $ 119, bod 3.
    V pondelok sa overia všetky zápisy z jednotlivých rokovaní, prípravy sa textácia KZ a po odsúhlasení bude pripravená na podpis. František Demko Predseda Republikovej rady OAVD

INFO o KV

Info OAVD ku Kolektívnemu vyjednávaniu z 31.01.2019
Vážené kolegyne, vážení kolegovia.
Som si vedomý Vašich emócií pretože v prvom rade reagujete na informáciu ako Vás všetkých odborári svojím rozhodnutím oklamali. Emócie opadnú a príde denná realita. Treba zaplatiť účet za plyn, elektriku a všetko ostatné. Budem mať aspoň niečo alebo to budem platiť z doterajšieho zárobku? Ja viem, že suma ktorú sme k 01.02.2019 dohodli nekorešponduje s tým čo sme prezentovali, ale je to viac ako nič, ako by to bolo bez platnej KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY. Skúste porozmýšľať bez emócií čo ste dnes získali rozhodnutím Odborových centrál keď prijali návrh aký prijali. Je na každom osobne, či je ochotný podporiť návrh kolektívnej zmluvy, alebo iba na soc. sieti kritizovať.
Nie som hrdý na to , že som prijal toto rozhodnutie, ale zamestnanci ŽSR dnes majú sociálne istoty ktoré skončili platnosťou Kolektívnej zmluvy 31.12.2018.
Je na rozhodnutí každého jedného zamestnanca, ako prijme toto naše rozhodnutie. Ja osobne som pripravený za svoje rozhodnutie niesť všetky dôsledky. Moje rozhodnutie bude hodnotiť Republiková rada OAVD ako najvyšší orgán a ja prijmem jej rozhodnutie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia kolektívne vyjednávanie o mzdách zamestnancov ŽSR bude pokračovať tak ako bolo dohodnuté. Zamestnávateľ predloží návrh nového mzdového ohodnotenia na základe zodpovednosti, náročnosti práce a skúšok, ktoré zamestnanec potrebuje k výkonu práce
a funkcie ktorú vykonáva.
Nik ani my odborári sme dnešným rozhodnutím a dohodou nezobrali zamestnancom možnosť ŠTRAJKOVAŤ za svoje oprávnené požiadavky.
Zabudnime na hnev a emociálne reakcie nato čo sa udialo. Poďme do reality všedných dní
a zamerajme sa na dosiahnutie čo najväčšieho mzdového nárastu pre prevádzkových zamestnancov a na napravenie krívd ktoré vznikli v minulosti.
Je to vysvetlenie prečo sme sa tak rozhodli a za svoje rozhodnutie som ochotný niesť vlastnú zodpovednosť. Je na členoch OAVD ako sa rozhodnú, ja budem ich rozhodnutie rešpektovať, presne tak ako som s poctou rešpektoval moje zvolenie do funkcie prezidenta OAVD.
Je na členoch OAVD prípadne ich zástupcoch v Republikovej rade čo bude ďalej a kto bude viesť v ďalšom období OAVD. Kto Vás bude zastupovať je na Vašom rozhodnutí.

Mgr. Jozef Chovanec

Prezident OAVD

INFO z KV

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR

OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.

             Súhrnná informácia zo dňa 23.1.2019.

Vážení kolegovia železničiari. Dovoľte nám v prvom rade Vám všetkým ktorí ste dnes prišli v prvom rade poďakovať. Mnohí z Vás dnes merali od rána dlhú cestu naprieč Slovenskom len preto aby prišli vyjadriť aj napriek mínusovým teplotám svojou osobnou účasťou, nespokojnosť s tým čo sa na našej železnici deje. Za to, že Vám naša firma nie je ľahostajná Vám patrí obrovské ĎAKUJEME !

  Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti odborovými organizáciami v piatok 11. januára 2019 na ŽSR pokračovalo  kolektívne vyjednávanie 6.kolom, ktoré sa začalo v čase podporného zhromaždenia.  Tak, ako sme deklarovali vo vyhlásení máme záujem dohodnúť v čo najkratšom čase novú kolektívnu zmluvu, pretože iba tá môže garantovať zamestnancom benefity nad rámec Zákonníka práce.

Napriek úvodnému cirkusovému vystúpeniu jednej nemenovanej odborovej organizácie, ako ste to videli aj vonku, ktoré malo pokračovanie  aj v samotnej rokovacej miestnosti, OC nakoniec pristúpili k samotnému kolektívnemu vyjednávaniu. Prešli sme všetky otvorené body a uzatvorili viaceré rozpory. Niektoré body ostali stále otvorené,  ale predovšetkým nedošlo k dohode v mzdovom náraste.  Zamestnávateľ odprezentoval nový návrh odmeňovania zamestnancov v ústnej rovine. Vyjadril sa, že hľadá možnosti navyšovania miezd cez dodatok k  zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry. V najbližších dňoch budú prebiehať intenzívne rokovania na úrovni vedenia ŽSR a ministerstva dopravy, a po týchto rokovaniach zamestnávateľ predloží OC nový návrh mzdového ohodnotenia, kde bude zohľadnený aj nárast mzdy pre zamestnancov ŽSR. OC sa veľmi opatrne vyjadrovali k tomu návrhu a požiadali o písomné predloženie tohto návrhu. Zamestnávateľ ubezpečil zástupcov OC, že po ukončení rokovaní na ministerstve dopravy predloží ucelený návrh v písomnej podobe. Odborové organizácie naďalej zotrvávajú na pôvodnej  požiadavke nárastu tarifnej mzdy pre všetkých zamestnancov ŽSR  o 100 €.  

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 31.1.2019 o 09:00 hod.

Keďže nová  kolektívna zmluva zatiaľ uzatvorená nie je a ŽSR sa stále nachádza v situácii bez platnej kolektívnej zmluvy štrajková pohotovosť vyhlásená hore uvedenými odborovými organizáciami stále trvá a o ďalších podporných aktivitách budete informovaní.V Bratislave dňa 23. 01. 2019          

Vyhlásenie OC

Výzva všetkým železničiarom

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.
VÝZVA ZAMESTNANCOM ŽSR A VŠETKÝM ŽELEZNIČIAROM
Vážení zamestnanci, železničiari !
Snahou kolektívnych vyjednávačov zo strany odborových organizácií je, v čo najkratšom čase uzatvoriť novú kolektívnu zmluvu na legalizáciu vzniknutej situácie, pretože tak, ako sme už prezentovali, iba ona môže v právnom štáte garantovať pre zamestnancov benefity nad rámec Zákonníka práce a nie jednostranný pokyn generálneho riaditeľa.
Vyzývame preto Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné ako pristupuje zamestnávateľ k Vašim oprávneným požiadavkám vrátane primeraného mzdového nárastu, aby ste prišli podporiť
v stredu 23. januára 2019 v čase o 10,30 hodine
snahy kolektívnych vyjednávačov, zástupcov hore uvedených odborových organizácií. Stretneme sa v Bratislave pred budovou generálneho riaditeľstva ŽSR na Klemensovej.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC. „V JEDNOTE JE SILA!“
V Bratislave, 16. 1. 2019

INFO z KV

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS.

Súhrnná informácia zo dňa 15.1.2019
Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti odborovými organizáciami v piatok 11. januára 2019 našiel zamestnávateľ skorší termín, a tak v utorok 15. januára pokračovalo na ŽSR kolektívne vyjednávanie. Tak, ako sme deklarovali vo vyhlásení máme záujem dohodnúť v čo najkratšom čase novú kolektívnu zmluvu, pretože iba tá môže garantovať zamestnancom benefity nad rámec Zákonníka práce. Čítajte ďalej »

Ďalší podporný list

ZO OZ KOVO TEPLÁ VALCOVŇA U. S. STEEL KOŠICE
044 54 KOŠICE
Tel. : 673 9598, 9599
IČO : 30804078 328, DIČ :2020996395

Košice 15. 01.2019
Podpora
Vážene zamestnankyne a zamestnanci ŽSR, milí odborári. Týmto Vám chceme vyjadriť podporu vo vašej absolútne oprávnenej snahe o zvyšovanie miezd a zlepšovanie pracovných podmienok, o ktoré sa snažíte prostredníctvom procesu kolektívneho vyjednávania. So záujmom sledujeme akým spôsobom boli doposiaľ Vaše požiadavky odmietané s odvolávaním sa na nízky rozpočet. V dobe, keď zo všetkých strán počúvame, ako sa Slovensku a jeho ekonomike darí je snáď až trestuhodné, aké navýšenie Vám zamestnávateľ ponúka. Čítajte ďalej »

Podporný list

Moderné odbory Jaguar Land Rover Slovensko, považuje va5e sociálne, pracovné a
hlavne mzdové podmienky, aj za náš základný kameň, ovplyvňujúci podmienky kvality života
a zamestnávania nás všetkých,
V mene celej odborovej organizdcie Jaguar Land Rover Slovensko vyjadrujeme podporu
všetkým zamestnancom a odborovým. organizáciam: (OZŽ,FPP, NKOS-Ž, OAVD,ŽROZ,
OZ-VSP, SSŽ, OŽSR, NOZ, OZZŽ a FS) pôsobiacich pri ŽSR.
V čase keď vrcholoví predstavitelia SR informujú o mimoriadnej prosperite a raste
ekonomiky SR a náklady na bežný život nezastaviteľne stúpajú, navrhovaná suma 10€ na
zvýšenie a postup zo strany železníc je výsmechom každému zamestnancovi ŽSR a jeho
rodine. Čítajte ďalej »