Archích kategórie Uncategorized

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!
(Počiatočné kroky boli urobené, pokračujeme ďalej…)

Informácia z pracovného stretnutia k aktuálnym témam v železničnom sektore – 6.6.2022

Z iniciatívy zástupcov zamestnancov, ktorí sú združení v odborových organizáciách pôsobiacich v železničnom sektore, ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČAROV (OZŽ), FEDERÁCIE STROJVODCOV (FS) a ODBOROVÁ ASOCIÁCIE VÝPRAVCOV A DISPEČEROV (OAVD), sa konalo pracovné stretnutie k aktuálnym témam v železničnom sektore. Podnetom bola ostatná odvetvová tripartita MDV SR, kde zostalo mnoho nezodpovedaných otázok zo strany Ministerstva financií SR a ÚHP. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 6.6.2022 za účasti:
MDV SR: minister dopravy a výstavby Andrej Doležal a štátny tajomník Jaroslav Kmeť;
MF SR: štátny tajomník Marcel Klimek a vedúci oddelenia dopravných projektov Rastislav Farkaš;
ZSSK CARGO: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Gono a člen predstavenstva a riaditeľ Úseku služieb ŽKV Ľubomír Kuťka;
ZSSK: predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Roman Koreň a podpredseda predstavenstva a riaditeľ Úseku prevádzky Ján Lukáč;
ŽSR: námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku Milan Kubíček a námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku Peter Bagin;
OZŽ: predseda František Zaparanik, 1. podpredseda Peter Hoffman a podpredseda Ľubomír Kopka;
FS: prezident Dušan Kaša;
OAVD: prezident Jozef Chovanec a predseda Republikovej rady František Demko;
Organizačno-technické zabezpečenie: Anna Poliaková OZŽ.
Prítomní diskutovali o súčasnom stave v železničnom sektore. Zástupcovia MF SR deklarovali nedostatok finančných prostriedkov. Problém vidia v Zákone o štátnom rozpočte a v rozpočtových pravidlách.
Zástupcovia železničných podnikov upozornili na objemovo rovnakú dotáciu už mnoho rokov a vo výhľade budúcnosti klesajúci trend týchto dotácií. Informovali, že využívajú všetky možnosti zabezpečenia prevádzky.
Napriek tomu ZSSK eviduje rozdiel v hospodárení 24 mil. Eur v rámci uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme na rok 2022. Pri jej nedofinancovaní hrozí v druhom polroku 2022 rušenie veľkého počtu vlakov. Okrem toho, rastúce náklady (energia, nafta a pod.) spôsobujú ďalšie prehlbovanie nekrytých prostriedkov.
ŽSR potrebuje na dofinancovanie bežnej prevádzky 35 mil. Eur, na dofinancovanie odloženej údržby je potrebných ďalších minimálne 30 mil. Eur a na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia je potrebných 72 mil. Eur. Problémom je aj zvyšovanie cien, napríklad ročný rozdiel oproti plánovaným nákladom na elektrickú energiu a plyn je odhadovaný cca vo výške 60 mil. Eur v roku 2022.
ZSSK CARGO vidí problém v úhrade za dopravnú cestu, kde zvyšovanie znamená stratu tržieb a trás prepravy, nakoľko externí prepravcovia využijú lacnejšie a lepšie podmienky v okolitých štátoch.
Minister dopravy, v rámci diskusie, preukázal podrobnú znalosť problematiky a uistil prítomných, že hľadá zdroje či už na úrovni MDV SR alebo aj MF SR. K návrhu nového GVD ubezpečil prítomných, že nový GVD podpíše len v prípade, keď bude podložený všetkými reálnymi podkladmi, budú odstránené všetky chyby, ktoré obsahuje a zároveň bude vyhodnotený ako prospešný.
Zástupca MF SR uviedol, že všetky podnety na zlepšenie súčasnej situácie v železničnom sektore prednesie ministrovi financií.
Odborové centrály požadujú v termíne do 15.6.2022 informáciu o spôsobe riešenia prerokovaných tém. V prípade absencie takejto informácie sa odborové centrály obrátia na predsedov koaličných strán, kde ich budú informovať o súčasnom stave v železničnom sektore a požadovať urýchlenie riešenia v stabilizácii a rozvoji železničných podnikov.

INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

Po poslednej odvetvovej Tripartite MDV, ktorá sa konala 29.4.2022 ostalo nezodpovedaných mnoho otázok a veľa otáznikov ohľadom financovania resp. dofinancovania železničného sektora SR.
Tieto témy sa už v posledných dňoch preniesli aj do celoslovenskej diskusie.
Na podnet a z iniciatívy OAVD, FS a následnej súčinnosti OZŽ sme žiadali kompetentných o spoločné pracovné stretnutie, kde by sme tieto témy otvorili na diskusiu od kompetentných a následne chceme počuť riešenia a byť nápomocný pri hľadaní východísk.
???️?️??
To sú témy, ktoré rezonujú už celospoločenský, ale v prvom rade sú to problémy železničného sektora na Slovensku a prirodzene aj zamestnancov sektora.
?
Naše žiadosti boli nakoniec vypočuté a zajtra, t.j. 6.6.2022 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách PRACOVNÉ STRETNUTIE na ktorom sa zúčastnia zástupcovia MF SR, ÚHP, MDV, železničných podnikov pod gesciou MDV a zástupcovia zamestnancov troch najväčších OO pôsobiacich v železničnom sektore SR.
JE NAJVYŠŠÍ ČAS HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽELEZNIČNÉHO SEKTORA SR OTVORENE A RIEŠIŤ ICH!

O výsledkoch pracovného stretnutia budeme informovať.

INFO

Pre všetkých, ktorí prejavia záujem pomôcť…..( Podrobnejšie informácie u vedúcich zamestnancov).
???️

HROMADNÝ MAIL ŽSR

Odoslané: 24. marca 2022 11:05
Predmet: Databáza dobrovoľníkov

VEC: Databáza dobrovoľníkov

Zamestnanci Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) od prvých dní vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine nepretržite zabezpečujú organizáciu dopravy vojnových utečencov zo štátnych hraníc ďalej na územie Slovenskej republiky a zároveň im sprostredkúvajú ubytovanie. Tieto činnosti je potrebné zabezpečovať v nepretržitej trojzmennej prevádzke a preto sa na nás ministerstvo obrátilo s výzvou o posilnenie dobrovoľníckych tímov v Sobranciach, Michalovciach a Humennom aj z radov zamestnancov ŽSR, a to predovšetkým na týchto pozíciách:

* manažér logistiky
* dispečer, koordinátor dopravy
* koordinátor/sprostredkovateľ ubytovania.

Opisy týchto činností a miesta výkonu práce sú uvedené v prílohe.

MDV má pre dobrovoľníkov rezervované ubytovanie. Zamestnanec počas dobrovoľníckej činnosti bude odmeňovaný podľa pracovnej zmluvy v typovej pozícii ako pri výkone práce na ŽSR. Náklady na ubytovanie, dopravu do miesta určenia a stravné si bude účtovať ako cestovné náhrady pri pracovnej ceste.

MDV žiada zamestnancov, ktorí sú ochotní pomôcť a majú záujem o uvedené dobrovoľnícke činnosti, aby sa prihlásili. Zamestnanec dobrovoľník sa prihlási vyplnením priloženej tabuľky. Prihlášku potvrdí zamestnanec svojim podpisom. Vedúci výkonného pracoviska svojim podpisom vyjadrí súhlas s uvoľnením zamestnanca na dobrovoľnícku činnosť. Sken vyplnenej prihlášky pošle vedúci zamestnanec na mailovú adresu gro510@zsr.sk<mailto:gro510@zsr.sk> najneskôr 28.03.2022 do 18:00 hod.
Bližšie informácie budú prihláseným zamestnancom oznámené dodatočne po zaradení do databázy dobrovoľníkov a upresnení podmienok vyslania zo strany MDV.

Odbor riadenia ľudských zdrojov

Ako poukázať 2 percentá z dane

puzzle jisaw wall with one red out

INFO z KV

Kolektívne vyjednávanie o Dodatku číslo 4 – mzdový nárast pre rok 2022, KZ ŽSR 2021 – 2023 ukončené !Od 1.4.2022 zvýšenie TT všetkým zamestnancom o 45 euro.Dostatočne – Nedostatočné ? Návrh OC bol 60 euro od 1.1.2022, ktorý zamestnávateľ neprijal a neakceptoval. Jeho pôvodný proti návrh bol 0%, ( nulový nárast) pre celý rok 2022. Po už prezentovaných informáciách, keď OC – OAVD a OZŽ počas KV upozornili zamestnávateľa, že šetrí mzdové náklady v roku 2021 v objeme skoro 7 miliónov došlo k vyplateniu v dvoch častiach ( 150 a 180 euro). Následne zamestnávateľa navrhol zvýšenie TT o 30 potom o 35 a 40 od 1.7.2022. Dnes navrhol a súhlasil z navýšením od 1.4.2022 o 45 euro do TT. Aj napriek nesúhlasu niektorých OC, vrátane OAVD a búrlivej diskusií medzi OC a ich požiadavke trvať na navýšení o 50 euro, OZŽ odsúhlasilo zamestnávateľovi tento návrh. Podrobnejšie informácie o ďalších dojednaniach v rámci Dodatku číslo 4, ktoré sa týkajú iba niektorých zamestnancov budú zverejnené v krátkom čase. František Demko OAVD.

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:27 AM Subject: Vyplatenie prémie COVID 21

Máme za sebou rok poznačený vplyvom pandemickej situácie, ktorá narušila obvyklý chod na železniciach, Skomplikovala sa ekonomická situácia vo firme, ale aj na celoštátnej úrovni, zmenil sa a na niektorých pracoviskách aj obmedzil pracovný režim.

Napriek tomu si uvedomujem, že sme plnenie úloh manažéra infraš truktury ustálivďaka zamestnancom, ktorizabezpečili plynulý chod železnič nej dopravy aj za týchto mimoriadnych okolnosti. V porovnanis rokom 2020 sme pracovali s nižším počtom zamestnancov. Zvýšil sa nám počet hodin práce nadčasi napriek tomu, že v minimálnom rozsahu boli realizované rekondičné pobyty a zhruba polovica zamestnancov využila možnosť poskytnutia náhrady mzdy v zmysle dodatku ku kolektivnej zmluve. Na druhej strane však boli čerpané prekážky v práci na strane zamestnávateľa so 75% a 80% náhradou mzdy. Zvýšilo sa čerpanie hodin práceneschopnosti aj tzv. covidová PN. To všetko si vyžadovalo správnych [udi na správnom mieste, so serióznym vzťahom k povinnostiam a k dodržiavaniu pandemic kých opatreni.

Vyššie uvedené skutočnosti ovplyvnili aj čerpanie mzdových pro striedkov. Rozhodol som sa preto zohľadniť uvedenú skutočnosť a oceniť pristup zamestnancov ŽSR priznaním jednorazových prémii COVID 21 v sume 150 EUR, ktoré boli súčasťou mzdy za mesiac november a v sume 180 EUR so mzdou za mesiac december. Ďakujem všetkým, ktori si plnili svoje pracovné povinnosti, dodržiavali pandemické opatrenia a zároveň zostali verní ŽSR ako svojmu stabilnemu zamestnávateľovi.

Ing. Miloslav Havrila generálny riaditel 25R

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci, priatelia.

        Opäť sme v čase, keď nás čaká koniec roka. Niekto oddychuje, niekto bilancuje, niekto sa ešte naháňa. Rok 2 0 2 1 bol pre nás všetkých  náročný, pre niekoho zaujímavý a pre niekoho aj zábavný.

Ďakujem za každé stretnutie, či už osobné, telefonické alebo mailové. Ďakujem za veci, ktoré som sa mohol naučiť.
Vážim si to…

Každoročne prežívame prvé dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi, so známymi i s cudzími a vyslovujeme si svoje želenia pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich pracovných i všedných dní. Rok 2 0 2 1, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch. Určite ho každý z nás naplňoval podľa svojich vlastných predsavzatí a možností, či už v rodinnom, osobnom alebo pracovnom živote. V našom živote sú situácie, okolnosti a dôsledky, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažko rozlíšiť vecí, ktoré je možné meniť a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania, pracovnej pohody a primeraného ohodnotenia práce nestali len nostalgickými odkazmi do našej histórie. Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom podáva kamene namiesto chleba. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočne bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých storočí dáva dostatok príkladov, že úpadok je často spojený s ohraničením ľudskej bytosti na jej iba materiálne potreby.
Pripomína nám však aj to, že kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom, ale aj v živote našej spoločností, našej firmy, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, naša pracovná atmosféra, duch celej našej spoločností. Niekto „múdry“ kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. Čas začiatkov, čas prelomový vo svojej symbolike ako aj tento na začiatku nového roku 2 0 2 2 je ideálny. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať to, čo sa dá zmeniť a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Uvedomiť si hodnoty a trvať na nich !
V novom roku 2022, všetkým Vám??? prajem v prvom rade pevné zdravie a aby ste sedeli v takom správnom vlaku, kde rušeň na roh hojnosti píska a cesta so šťastenou sa stíska.
PF 2022

František Demko OAVD

INFO z KV

INFO z KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE na ŽSR dňa 22.12.2021.
??️
Dňa 22.12.2021 sa v popoludňajších hodinách konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR o dodatku číslo 4, KZ ŽSR – mzdový nárast pre rok 2022.
Zamestnávateľ naďalej odmietal návrhy zástupcov zamestnancov, obhajoval svoje postupy v rámci ušetrených mzdových prostriedkov v roku 2021.
Po vynútenej prestávke a už za prítomnosti GR ŽSR , kolektívny vyjednávači -zastupcovia zamestnancov odmietli upravený návrh zamestnávateľa – vyplatiť v decembrovej výplate odmenu vo výške 180 euro a zvýšenie tarifných tried všetkým zamestnancom od 1.7.2022 o 35 euro.
Ústretový proti návrh kolektívnych vyjednávačov – zástupcov zamestnancov –
Vyplatiť odmenu v decembrovej výplate vo výške – 180 euro.
Zvýšenie TT o 50 euro od 1.4.2022
Úprava TT v piatich pracovných pozíciách, ktoré ostali nedoriešené ešte z roku 2019.
Zaviesť do systému odmeňovania – príplatok za prácu vo výške ( hĺbke) nad 5 metrov.
Postupne riešiť zvýšenie objemu finančných prostriedkov – prémie.
Po tomto našom konečnom proti návrhu, zástupcovia zamestnávateľa aj za prítomnosti GR ŽSR garantovali konečne vyjadrenie ( po ekonomických prepočtoch) najneskôr do 28.12.2021 do 12.hodiny a následne dohodnuté kolektívne vyjednávanie na 13:00 hod.
Pozitívna správa je, že pán GR ŽSR, garantoval odhliadnuc od výsledkov nasledujúcich rokovaní, akceptoval požiadavku kolektívnych vyjednávačov odborových organizácií a za mesiac december bude vyplatená všetkým zamestnancom ďalšia odmena vo výške 180 euro.

František Demko KV OAVD.