INFO

JE NAJVYŠŠÍ ČAS OTVORENÉ HOVORIŤ O PROBLÉMOCH ŽSR A OTVORENÉ ICH RIEŠIŤ!
QUO VADIS alebo AKO ĎALEJ.
INFORMÁCIA z rokovania pracovnej skupiny pre JPP zo dňa 18.5.2022 a 20.6. 2022.

 1. Stretnutie pracovnej skupiny pre JPP 18.5.2022 sa konalo za účasti zástupcov OO – OAVD, OZŽ a NKOS Ž a riaditeľov OR Trnava, Košice, Žilina, Zvolen a ostatných zástupcov zamestnávateľa a na rokovaní 20.6.2022 sa zúčastnili zástupcovia OAVD, OZŽ, FPP a zástupcovia zamestnávateľa z odboru riadenia ĽZ.
  ?
  ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE:
  -vysvetlili, že vzhľadom na nízke
  objemy prémií zamestnancov v prevádzke požadujú zastabilizovanie objemov prémií, spoločné pravidlá pre ich poskytovanie, ako aj určenie minimálnej a maximálnej prémie.
 • požadujú prideľovať objem prémií pre OR podľa počtu zamestnancov v príslušnej TT a rozpracovanie ZÁSAD, ktoré budú dohodnuté v pracovnej skupine a následne v prémiových poriadkoch OR.
 • nesúhlasia s tvrdením zamestnávateľa, že prémia je nenárokovateľná zložka mzdy, ak prémia má byť motivačným faktorom, tak musí byť súčasťou mzdy.
 • vysvetlili, že zámerom určenia minimálnej prémie je ohodnotenie každého jedného zamestnanca.
 • súhlasia s tým, že zamestnanec môže dostať aj prémiu 0 EUR, ak si nesplnil pracovné povinnosti. Na druhej strane rázne odmietajú tvrdenie zamestnávateľa, že aj 0 % je pridelená prémia. ( NULA je po latinsky NULLUS – žiadny).
  Páni riaditelia jednohlasne tvrdili, že terajší systém prémií je dobrý a nie sú potrebné žiadne zmeny, iba je potrebné navýšiť objem prémií. Potvrdili, že sú si vedomí, že prideľovanie prémií je vždy subjektívne, ale je to úloha a zodpovednosť vedúcich zamestnancov. S týmto sa zástupcovia pracovnej skupiny OC nikdy nestotožnia, nakoľko máme skúsenosti z prevádzky, ako sú rozdelené prémie a absentuje tam akákoľvek miera objektivity a akékoľvek pravidlá a zásady, ktoré by boli jasné a zrozumiteľné aj pre prevádzkových zamestnancov.

Ďalšie rokovanie bude začiatkom júla, požiadali sme zamestnávateľa o poskytnutie analýzy – prémie a výpočet objemu financií, pre naše navrhované rozpätia.
Záverom – podľa všetkého, zamestnávateľ nechce nič meniť na doterajšom spôsobe poskytovania prémií, je pre neho nadmieru vyhovujúce, že prémiami môže dorovnať mzdy v určitých prípadoch, že pre 20 % zamestnancov ŽSR sa prerozdeľuje 80 % objemu prémií.
Počkáme si ešte na najbližšie rokovanie, a potom sa bude musieť prijať rozhodnutie – QUO VADIS, AKO ĎALEJ !

Comments are closed.