INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk Sent: Wednesday, January 5, 2022 10:27 AM Subject: Vyplatenie prémie COVID 21

Máme za sebou rok poznačený vplyvom pandemickej situácie, ktorá narušila obvyklý chod na železniciach, Skomplikovala sa ekonomická situácia vo firme, ale aj na celoštátnej úrovni, zmenil sa a na niektorých pracoviskách aj obmedzil pracovný režim.

Napriek tomu si uvedomujem, že sme plnenie úloh manažéra infraš truktury ustálivďaka zamestnancom, ktorizabezpečili plynulý chod železnič nej dopravy aj za týchto mimoriadnych okolnosti. V porovnanis rokom 2020 sme pracovali s nižším počtom zamestnancov. Zvýšil sa nám počet hodin práce nadčasi napriek tomu, že v minimálnom rozsahu boli realizované rekondičné pobyty a zhruba polovica zamestnancov využila možnosť poskytnutia náhrady mzdy v zmysle dodatku ku kolektivnej zmluve. Na druhej strane však boli čerpané prekážky v práci na strane zamestnávateľa so 75% a 80% náhradou mzdy. Zvýšilo sa čerpanie hodin práceneschopnosti aj tzv. covidová PN. To všetko si vyžadovalo správnych [udi na správnom mieste, so serióznym vzťahom k povinnostiam a k dodržiavaniu pandemic kých opatreni.

Vyššie uvedené skutočnosti ovplyvnili aj čerpanie mzdových pro striedkov. Rozhodol som sa preto zohľadniť uvedenú skutočnosť a oceniť pristup zamestnancov ŽSR priznaním jednorazových prémii COVID 21 v sume 150 EUR, ktoré boli súčasťou mzdy za mesiac november a v sume 180 EUR so mzdou za mesiac december. Ďakujem všetkým, ktori si plnili svoje pracovné povinnosti, dodržiavali pandemické opatrenia a zároveň zostali verní ŽSR ako svojmu stabilnemu zamestnávateľovi.

Ing. Miloslav Havrila generálny riaditel 25R

Comments are closed.