INFORMÁCIA z 28.01.2011

ZOOvŽD_28_01_2011

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
Dňa 28. 01. 2011 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), za prítomnosti pani premiérky, prvého podpredsedu vlády a ministra MDVRR, ministra MPSVR, štátneho tajomníka MF, zástupcu VUC, generálnych riaditeľov ŽSR, ZSSK CARGO, ZSSK SLOVENSKO, bol zvolaný okrúhly stôl s témou Návrh programu revitalizácie železničných spoločností.
Tento okrúhly stôl bol pokračovaním rokovania zo dňa 17.01.2011, na ktorom sa zúčastnil iba zástupca OZŽ. Po dohode zástupcov všetkých troch OC združených v ZOOvŽD, odoslal prezident ZOOvŽD pani premiérke list so žiadosťou o aktívnu účasť na prerokovávaní problematiky železničného sektoru, ktorý bol prijatý kladne a znamenal pozvánku na predmetné rokovanie. Za ZOOvŽD sa rokovania zúčastnil prezident ZOOvŽD pán Milan Hošták a druhý viceprezident pán Jozef Chovanec.
Rokovanie otvoril a viedol pán minister Figeľ. Úvodom predstavil základný materiál, určujúci ďalšie smerovanie a spôsoby, ako majú začať pracovať železničné spoločnosti, aby boli efektívne a nevytvárali ďalšie straty a dlhy.
Pani premiérka mala podrobne naštudovanú problematiku a preto navrhla pokračovať v rokovaní bez plánovanej prezentácie materiálu. Prítomným Generálnym riaditeľom vytkla prezamestnanosť v ich riadiacom aparáte, konkrétne nárast o 100% za posledných 10 rokov a odporučila jeho redukciu s tým, že počty bude potrebné znížiť po dôkladnej analýze.
Následne porovnala plat jedného člena predstavenstva, ktorý podľa nej stojí spoločnosť ročne toľko, ako prevádzka trate (konkrétne trate Šaľa – Neded). Odporučila, aby riaditelia začali od seba a znížili o polovicu počet členov predstavenstva.
V tejto súvislosti Prezident ZOOvŽD pripomenul, že na vzniknutej situácií nesie podiel viny aj MDVRR SR a to nedofinancovávaním ŽSR a ZSSK, a preto je potrebné:
1. ŽSR, ich infraštruktúra je podľa odborných štúdií vyťažená cca na 40 % a železničná doprava sa javí ako nerentabilná a potrebuje dotáciu. Osobné náklady zostanú nezmenené pri zvýšení prepravy, ale zvýšia sa príjmy z poplatku za dopravnú cestu. Toto ale musí zadefinovať štát, teda zvýšiť podiel environmentálnej železničnej dopravy.
2. ZSSK, je zadĺžená i z dôvodu jej dlhodobého nedofinancovania, čo spôsobilo ministerstvo dopravy (štát) tým, že neplatilo za objednané výkony a na nekrytú časť ZSSK musela brať úver z banky. FS na to upozorňovala, k náprave nedošlo a problém sa dostal na riešenie až v tomto období, to ale neznamená, že je potrebné rušiť spoje.
1. ZSSK CARGO, je zadĺžené i z dôvodu vysokého poplatku za dopravnú cestu, čo spôsobilo to, že tranzitná doprava nás obišla. Taktiež je to zapríčinené i spôsobom účtovania. Teda projekt by sa mal zaoberať i tým, čo s firmou ďalej. Zastávame názor, že CARGO by malo byť národným a tým aj strategickým dopravcom, ktorému štát určí čo bude musieť voziť (aj vozí), lebo pre iného súkromného dopravcu to môže byť málo ziskové, a preto to voziť nebude.
Konečne bolo verejne priznané aj zlé nastavenie železničného sektora zo strany štátu, ktoré sa musí teraz zmeniť, lebo vzhľadom na životné prostredie má železničná doprava lepšie výsledky pred cestnou dopravou.
Výsledkom rokovania je pretrvávajúce pozastavenie prepúšťania, až do schválenia celého programu revitalizácie. Ďalšie rokovania budú prebiehať v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Konečný návrh revitalizácie má byť spracovaný do konca mesiaca februára.

v Bratislave 28. 01. 2011 Milan Hošták
prezident ZOOvŽD

3 reakcie

  • jose mu Iné sa od nich ani nedá čakať…Prehnité ozž!

     
  • „grcanica“ a to je o tom o som spomínal skôr, „ŠTÁT SA TVÁRI, ŽE FINANCUJE ŽELEZNICE, atď. ….,a im verím asi toľko ako našej pani premierka.! Až bude po všetkom ,určite jeho čaká skvelá budúcnosť=kariera ako tých čo boli pred ním.

     
  • Pozrite si ako informuje o stretnutí OZŽ v súhrnnej informácii.To je tá ich podaná ruka k spolupráci-súhrnná informácia 31.1.2011.Nezverejňujte to na stránke OAVD,aby sme sa s nimi nesúdili pre porušenie autorských práv.
    http://www.ozz.sk/info.html