TO EŠTE NIE JE VŠETKO

Návrh novely ZP vítajú zamestnávatelia ale odbory a zamestnanci prejavujú obavy, prevláda názor,že poškodí všetkých ale najviac tých slabších t.j.zamestnancov.Hlavným motívom ZP musí byť právna úprava vyváženosti vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Vládne návrhy novely ZP sú v podstatných otázkach ústretové voči zamestnávateľom a naopak nevýhodné voči zamestnancom a narušujú tak vytvorenú akú-takú rovnováhu vzťahov.Nie je to však nič neočakávané.Je to pravicová vláda a tej je cudzia sociálna politika,sociálny dialóg a sociálne partnerstvo.Europa 21.storočia chce byť iná,ako je predstava terajšej pravicovej garnitúry v strede Európy na Slovensku. V rámci europeizácie sa tvorí nový „EUROPSKÝ SOCIÁLNY PORIADOK“.Predkladateľom týchto návrhov pravdepodobne nie sú známe európske dokumenty ako : -Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21.storočia. –Flexiistota-rozmer vnútornej flexibility-kolektívne vyjednávanie a úloha sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce.(dokument 52007AEO99 EUR-LEX,2007/C 256/20/. Nové tézy novely poškodzujú zamestnancov skoro vo všetkých oblastiach novely ZP a znižujú autoritu odborov a ochranu zamestnancov.Ruší sa súbeh odstupného a výpovednej lehoty,umožňuje sa tzv.reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú.Je evidentné ,že takémuto zamestnancovi neposkytne žiadna finančná inštitúcia napr. úver s dlhodobou lehotou splatnosti.Predlžuje sa skúšobňa doba,dáva sa právo zamestnávateľovi prepustiť zamestnanca zo dňa na deň bez uvedenia dôvodu a bez odstupného.Z dostupných informácii je známe, že inšpiráciu k terajším zmenám v ZP predsedníčka vlády hľadala aj v manažmente firiem z Ďalekého východu pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu. Navrhovatelia novely ZP by si mali uvedomiť, že v domovských krajinách týchto manažérov ,skorumpovaných politikov a manažérov firiem za korupciu, bezdôvodne obohacovanie a zlé manažovanie podnikov čakajú vysoké tresty odňatia slobody ba až trest smrti. Rezortný návrh novely potláča európske a medzinárodné uznané právo odborov z dohadovania podmienok práce a bezpečnosti pri práci zo zamestnávateľmi a dáva to právo zamestnancovi.Ten je však vystavený na nemilosť zamestnávateľovi .On diktuje pracovné podmienky a odmenu za prácu s vedomím širokého výberu vzhľadom na veľký počet nezamestnaných, ochotných pracovať za podmienok ponižujúcich ľudskú dôstojnosť. Vládny návrh vychádza v ústrety zamestnancom iba zdanlivo .Ich ústretovosť k rodine,rodinným hodnotám je farizejská,alebo zvýhodňujúca iba niektoré vrstvy spoločnosti.Ktoré sú to je evidentné.Súčasná vláda podľahla tlaku zamestnávateľom,nadnárodných korporácii a silnej ekonomickej loby bažiacej iba po zisku a číslach, ľudský tvor sa v ich ponímaní stáva výrobný prostriedok bez duše a primeraných sociálnych potrieb.Sme členmi EÚ a treba mať na pamäti,že únia presadzuje „privilegované postavenie“ a v sociálnom partnerstve sa prejavuje princíp prospech všetkých zúčastnených „sociálne partnerstvo nemá víťazov ani porazených“ tzv.“win-win situations“ dofo =============================================================================== V dimenziách tohto príspevku sa ponuka otázka,kde sa postavia naše odbory,,naše OAVD a aj ZOOvŽD.Spustila sa petičná akcia proti novele ZP,proti okliešťovaniu práv odborov a hlavne zamestnancov.Je potrebné zadefinovaťnáš postoj,čím skôr tým lepšie.Môže sa nájsť niekto zneužije momentálnu situáciu na vlastné ciele k svojmu osobnému prospechu.Historia a nedávna minulosť nás o tom jasne presvedčila.Nedovoľme aby sa niekto neoprávnené pasoval za ochrancu našich práv a pri tom skutočnosť je celkom iná.Udalosti posledných dní nás mnohých o tom jasne presvedčili.

 

3 reakcie

  • Ja som aj za českú cestu…

     
  • k dofo vi pod čiarou …samozrejme že sme podpísali tú petíciu

     
  • Áno, je načase sa začať búriť a to dvomi spôsobmi : protestnými akciami a štrajkom!!! Ale ako dopadnú? Tak ako 12.10.2010, keď práve za tieto veci bolo KOZ zorganizované protestné zhromaždenie, kde sa zišlo „PÁR“ ľudí??? Slováci sa zbadajú iba vtedy, keď budú na dlažbe! V posledných príspevkoch boli uvedené kruté pravdy, medzi ktorými bola aj servilnosť niektorých odborárov, ktorým sa jedná iba o vlastné ciele a svoje špinavosti chcú zakryť osočovaním iných. My, čo to robíme na úkor svojho voľna a bez zisku, to robíme naozaj pre nás všetkých a nehrozí nám ponuka na lepšie miesto, akurát tak kopnutie do zadnej časti tela!!! Tu už ani petičné hárky nepomôžu, iba tvrdá sila, ak sme jej schopní!!!