INFO prezidenta OAVD

Info prezidenta OAVD z 10.2.2011

Dňa 10.02.2011 sa zástupcovia OAVD zúčastnili na Kolektívnom vyjednávaní. Po otvorení prvého bodu č. 23 – poskytnutie odstupného, námestník generálneho riaditeľa Ján Žačko zopakoval návrh zamestnávateľa a to zníženie aktuálneho 6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca na 5-násobok, odvolávajúc sa pri tom na zákon č. 552 a Zákonník práce, ktorý hovorí o 2 a 3-násobku. Diskusiu začali členovia OZŽ, p. Ľudevít Mikloš navrhol prerušenie KV z dôvodu neukončeného plánu revitalizácie, ktorý by mal byť predložený do konca februára. Preto ďalšie KV bolo dohodnuté na deň 10.3.2011.

Tento deň sa o 15.00 hod. na ministerstve dopravy konalo rokovanie zástupcov všetkých odborových centrál s vedením všetkých troch spoločností CARGO, ZSSK, ŽSR a zástupcami MDVRR SR o budúcnosti železničného sektora. Dlho očakávané stretnutie s pánom ministrom sa nakoniec uskutočnilo bez jeho prítomnosti. Rokovanie viedol p. štátny tajomník Arpád Érsek, za prítomnosti poradcu ministra Ing. Mariána Kolníka a generálneho riaditeľa Sekcie železničnej dopravy a dráh Ing. Jiřího Kubáčka CSc. Ako prví dostali slovo zástupcovia zamestnávateľov. Keďže v súčasnosti je CARGO v najhoršej situácii, predniesol svoje návrhy generálny riaditeľ ZSSK CARGO Ing. Pavol Ďuriník, PhD, ktorý vysvetlil, čo by mali priniesť úsporné opatrenia a aké by mali byť – predovšetkým sa plánuje využívanie vlastných opravovní (nie ŽOS) = úspora 5 miliónov EUR, elektronické aukcie = úspora 5 miliónov EUR, úprava splátok investícií do vozňov shimms = úspora 53 miliónov EUR, optimalizácia počtu dráhových vozidiel a ich racionalizácia = úspora 10,6 milióna EUR, zoštíhlenie manažmentu firmy a optimalizácia zamestnancov = úspora 25 miliónov EUR. S ohľadom na optimalizáciu, dohodli sa všetci prítomní na maximálnych číslach, ktoré nebudú prekročené a o ktorých sa bude rokovať! Pre CARGO to znamená cca 700 do konca júna a 200 v mesiacoch október a november. Do apríla by malo odísť z THP pracovníkov 400 až 450 zamestnancov. Optimalizáciu vedenie predloží podľa pracovných miest a menného zoznamu všetkým OC. Dôvodom tohto kroku, s ktorým nakoniec OC súhlasili je kritická situácia CARGA z pohľadu bankového sektoru a MF SR. Na druhej strane ide 14. februára GR CARGO spoločne s poradcom ministra do Kyjeva riešiť otvorenie prepravy kamiónov z Ukrajiny cez Somonovo a Dobrú a minister so štátnym tajomníkom idú do Moskvy za Putinom rokovať o zvýšení prepravy cez Čiernu nad Tisou.

Za ZSSK vystúpil Ing. Jaroslav Paulický. Uviedol, že 80% nákladov, ku ktorým patrí poplatok za ŽDC, trakciu, odpisy a mzdové náklady nedokážu ovplyvniť. Pre rok 2011 je dohoda so štátom na 30,3 milióna vlkm. Redukcia výkonov by sa mala dotknúť asi 100 prevádzkových a 90 až 106 TH zamestnancov. Tu požiadal Ing. Tarcala, aby OC súhlasili s uvoľnením 106 TH zamestnancov v prvej vlne do apríla. Za OC odpovedal Ing. Friedrich s tým, že ZSSK najskôr musí predložiť a s OC prerokovať zodpovedne pripravený materiál.

V mene ŽSR vystúpil Ing. Ján Žačko. Podľa jeho slov, ŽSR usporí časť nákladov pri obstarávaní tovarov a služby prehodnotia tak, aby boli využívané vlastné zdroje (údržba a celý systém usporiadania údržby) a dôjde k optimalizácii TH zamestnancov na GR ŽSR, OR a v oblasti riadenia prevádzky. Mimo TH zamestnancov sa bude optimalizácia dotýkať iba 19 zamestnancov ŽSR. Decentralizáciou chce ŽSR usporiť 2,5 milióna EUR.
Všetky OC dostali možnosť predniesť vlastné návrhy. Za OZZŽ vystúpil Ing. Friedrich a povedal: „Pokiaľ sa nedá železnica vrátiť pred rok 2005, tak sa v CARGu musíme zamyslieť nad zrušením procesov, ktoré nič nepriniesli a sú brzdou firmy, musí nastať riadenie systémom subordinácie – na pracovisku iba jeden vrcholový riadiaci zamestnanec, ktorý bude mať odbornosť, vrcholovú zodpovednosť a kompetencie. Ďalej je potrebné podrobiť Organizačný poriadok analýze a zrušiť duplicitné činnosti. Za OZZŽ odporúča ponechať CARGO štátne, prípadne čiastočne štátne tak, aby minimálne preprava rádioaktívnych materiálov a nebezpečného tovaru ostala v štátnych rukách.“ K tomu zareagoval poradca ministra Ing. Kolník, ktorý okamžite upozornil, že Ministerstvo i Vláda SR nedopustia privatizáciu CARGA a ani jeho údržbárskej časti, ale hľadajú pre CARGO finančného partnera.
Za ŽSR Ing. Žačko prisľúbil dodať podrobný materiál pred ďalšou poradou. V rámci rokovania, predniesol predseda OZZŽ i požiadavku na zamyslenie sa a to v súvislosti s možnými ťažkosťami uvoľňovaných zamestnancov železníc (nielen Carga) pri nemožnosti nájdenia práce. Požiadal pána poradcu ministra a pána generálneho riaditeľa Ing. Jiřího Kubáčka CSc o zváženie možnosti vytvorenia prípadného železničného dôchodkového systému. Tento návrh budú na MDVRR SR prejednávať a vyjadria sa.
Za FS a súčasne i za ZOOvŽD vyslovil svoje pripomienky prezident Milan Hošták. Ako uviedol, vypočul si z rozhlasu besedu s Ing. Kubáčkom CSc ohľadne budúcnosti SAD a železnice a v tejto súvislosti by chcel vedieť, ako je to s vyťaženosťou spojov v SAD-kách. Bolo prisľúbené, že „župani“ dodadajú tieto údaje na VVÚŽ. Ďalej požiadal pána Ing. Kubáčka CSc o udržanie vlkm pre ZSSK vo výške z r oku 2010. Na základe informácií od zástupcov firiem a ministerstva reagoval s radosťou na prednesené údaje. Súčasne kladne hodnotil prognózy rastu prepravy. Upozornil ale na povinnosť štátu zabezpečiť, aby tovarové toky prešli z cesty na železnicu a súčasne aby došlo k harmonizácii oboch druhov dopravy. Súčasne sa spýtal, prečo vláda SR podpísala zmluvu s RegioJetom a nie so ZSSK . Na túto otázku odpovedal Ing. Kubáček a to, že zmluva s RegioJetom je výhodná, lebo dostane dotáciu o JEDNO EURO za vlkm nižšiu ako ZSSK a súčasne nielen že dodá 10 nových moderných klimatizovaných súprav, ale má zakotvené i vysoké penále, ak zmluvu RegioJet nedodrží! Rovnakú ponuku ZSSK odmietla. Prezident FS ďalej upozornil, že cesty 2. a 3. triedy sú bohato dotované, ale regionálne trate nie! Jednotliví zástupcovia OC vyjadrovali postupne svoje návrhy a pripomienky. Od vstupu súkromných dopravcov osobnej dopravy, cez problematiku sčitovania cestujúcich, rušenia spojov a zodpovednosti za nesprávne rozhodnutia. Ku pripomienke predsedu OZŽ Mgr. Petróciho, že : „… nie som presvedčený o tom, že problém revitalizácie je v rukách vlády, lebo závery v bode IX materiálu z MDVRR SR tu neprerokovávame. V roku 2008 som pána Fica upozorňoval na riziká. Nebolo zámerom škodiť, ale rokovať. Sektor treba riešiť komplexne. Dnes máme prijať dokument, ktorý prijme vláda. Musíme urobiť krok vpred, nie do priepasti. Musí sa viesť súbežný dialóg aj na úrovni MPSV. Je potrebné dať stanovisko voči médiám.“ Na to odpovedal pán poradca ministra nasledovne: „Kde ste boli v roku 2008, keď CARGO zobralo pôžičku, ktorú nemôže splatiť? Som tu za hlupáka? Prečo sa to neudialo už predtým? Vy ste tu fungovali. Chcem, aby sa železnice nadýchli a nemôžeme si dovoliť ďalších 85 miliónov EUR dlhu! Dnes už nie je čas na analýzy. “
SÚHRNNÁ INFORM8CIA :
Odborové centrály privítali tento obojstranne otvorený dialóg zo závermi :
1. MDVRR SR predloží upravený plán revitalizácie železníc OC na diskusiu
2. Uvoľňovanie zamestnancov bude prerokované najneskôr do konca marca tak, aby prvé počty odišli do 1.5.2011
3. VVÚŽ predloží MDVRR SR a OC analýzu vyťaženia železníc a SAD-iek a MDVRR SR predloží návrh na zrušenie niektorých spojov
4. Odsúhlasili sa maximálne počty uvoľňovaných zamestnancov v roku 2011 v jednotlivých spoločnostiach
5. OC bude e-mailom zaslaný spoločný návrh sociálneho programu

Je to začiatok rokovaní, na ozdravenie sektora železničnej dopravy. Zdá sa že je naozaj vôľa na nápravu a možno naozaj prichádza čas na zmeny tým správnym smerom .Už snáď naozaj stačilo experimentovania s názvom sprehľadnenie všetkého a čohokoľvek. Budeme pri jednaniach a určite sa nechceme iba zúčastňovať, ale i prispievať svojimi návrhmi na zlepšenie terajšieho stavu. Samozrejme aj vás budeme informovať o priebehu a výsledkoch rokovaní. Želám všetkým veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

V Šali dňa 11.02.2011 Jozef Chovanec
Prezident O A V D

2 reakcie

  • Ale teraz trochu vážne. Niekto sa nám tu snaží podsúvať myšlienku ako: „výkony klesajú, ale mzdy medziročne rastú“ a tým navodiť atmosféru Petrociho „neprimeraných požiadaviek odborárov na mzdový nárast“. Moje sledovanie vývoja priemernej mzdy na ŽSR a v národnom hospodárstve SR vám je asi známe. Len zopakujem, za 10 mesiacov roku 2010 sme sa úspešne dostali s priemernou mzdou na ŽSR na úroveň 100,28% priemernej mzdy v NH SR, kým v roku 1999 to bolo 118,58% a dokonca v prevratovom roku 1989 sme mali priemernú mzdu na úrovni 114,83% priemeru v NH!!! Takto dobre teda zarábame. Podotýkam – pri stále rastúcej produktivite práce (až na rok 2009, ale na ten sa vyhovára každý a tam bol nulový rast miezd!!!), teda nie zadarmo, nie sme banda darmožráčov! Ak by sme vztiahli produktivitu práce len na prevádzkových zamestnancov, kde počty zamestnacov stále klesajú, určite by to boli o niečo lepšie čísla.

     
  • Problémy sú pomenované (pomenované boli aj v minulosti), počkáme na ich riešenie. Na optimizmus je ale priskoro. Ešte že máme Petrociho a jeho úderku, ináč neviem – neviem….. 🙂 🙂