Kolektívne vyjednávanie KZ ŽSR 2011

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR zaslaný spoločný návrh odb. centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , s navrhovanou zmenou Bodu 45 v tomto znení: „ŽSR v roku 2011 zabezpečia: a)rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške 9,0% oproti dosiahnutej priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku , pri významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady, b)zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c)dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ, d),e),f)…“ Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov v KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli zástupcovia odborových organizácií a za zamestnávateľa : Ing. Ján Žačko, nám.gen.riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad.odb.riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí odprezentovali každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, ktorému bude predchádzať stretnutie odb.centrál dňa 6.12.2010,aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

 

30 reakcií

 • Ľudia neradi čítajú dlhé články a podstatná väčšina nepozná ani obsah Kolektívnej zmluvy,preto som sa upriamila na krátke podstatné zmeny a informácie.

   
 • V mojich poznámkach je ,že racionalizácia by mala priniesť vyvážený hospodársky výsledok v roku 2013.Inak je to dobrý zápis .

   
 • Súhlasím. Ale?
  Takýto podrobný zápis sa dá spraviť len z nahrávky alebo zo stenografického záznamu. Nahrávku z KV môže podľa dohody robiť len zamestnávateľ a má na to určených ľudí. Už dávno som vyzýval na spoluprácu všetkých šikovných a zdá sa, že Dofo k nim patrí. Dúfam, že spolupráca bude pokračovať ďalej.

   
 • ŽSR – kolektívne vyjednávanie dňa 13.1.2011:
  Namestník GR Ing. Ján Žačko v úvode upozornil, že doteraz neprišlo k rokovaniu s FS, ktorá bola za ním pre začiatkom KV a na ktorom sa dohodli na termíne vzájomného stretnutia na prvý februárový týžden, kedy sa vedenie ŽSR a FS dohodnú, ako ďalej.
  • OC upozornili, že po staniciach kolujú zoznamy, na ktorých sú uvedení dlhoroční zamestnanci, ktorí majú byť prepustení, vrátane výpravcov a ďalších prevádzkových profesií.
  • Namestník GR poskytol OC informáciu o pripravovanej racionalizácii
  • V zmysle rokovania ministerstva a ŽSR vznikla úloha, aby sa v oblasti nákladovej usporilo toľko, aby sa do roku 2015 dosiahol vyrovnaný hospodársky výsledok a zameral sa na nákladovú časť, ktorá sa týka úspory osobných nákladov.
  • Racionalizácia sa týka celej štruktúry ŽSR, vrátane GR. Je pripravená organizačná zmena usporiadania oblastných riaditelstiev Trnava a Košice. Rovnako i na ÚŽI, kde zo 4 org. útvarov, ktoré zabezpečujú prevádzku, správu a údržbu vznikajú 4 nové útvary, ktoré budú mať regionálnu pôsobnosť. Každý z týchto Regionálnych útvarov bude zabezpecovať správu aj údržbu… Dôjde ku spojeniu správy a údržby.
  • Traťové obvody budú zrušené,
  • ClaO, SHM – pripravuje sa nové organizačné usporiadanie
  • Železničné telekomunikácie – hladá sa filozofia ich existencie. Bolo konštatované že presadenie sa ŽT na trhu je komplikované a bude smerovať na iné zamerianie, pravdepodobne pôjde o odpredaj jeho časti,
  • Prebieha posudzovanie ostatných nákladových položiek,
  • Technické a technologické činnosti – posudzuje sa ich efektívnosť s tým, či by sa tieto činnosti nemohli zabezpečiť efektívnejšie vo vlastnej réžii.
  • Dňa 12.1.2011 zvážila Správna rada možnosť, aby sa ktorýkoľvek zástupca zamestnancov v prípade, ak sa podľa jeho názoru nekonajú racionalizačné opatrenia korektne, toto mohol prerokovať s vedením.
  • Mimoriadne rokovanie vedenia ŽSR prijalo všetky úlohy, ktoré správna rada prijala
  • Hromadné prepúšťanie: 1700 ľudí prvá etapa do 30. 6. 2011.
  • 1000 zamestnancov v druhom polroku 2010 ako druhá etapa
  • OZZ žiadajú spracovať plán revitalizácie, stanoviť počty zamestnancov a spracovať sprievodný sociálny program.
  Podľa neoficiálnej informácie sa malo ministerstvo financií vyjadriť, že ak nebudú na ŽSR do apríla vykonané racionalizačné opatrenia, tak zastavia všetky investície do sektora…. (Ide o informáciu jednej z prítomných centrál).
  OAVD nesúhlasí s predloženou dohodou o kolektívnom vyjednávaní, žiada mať 4 kolektívnych vyjednávačov s tým, že nebudú požadovať náhradu mzdy. Výsledok bol odročený na nasledovný termín KV, ktoré sa bude konať dňa 10 februára 2011 v miestnosti 257 GR ŽSR o 9.00 hodine

  Tak by asi malo vyzerať INFO o KV ,škoda ,že je získané z …???copyright

   
 • súhlasím s JK ,

   
 • Ja som za ,ale musí ísť skutočne o spločný postup,aby FS nemala v tom len svoje požiadavky,treba myslieť naozaj za všetkých .

   
 • Toto som našiel na stránke Federácie strojvodcov:

  http://www.fssr.sk/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=196

  Výzva – Návrh na spoločný postup pri riešení problémov v železničnom sektore

  V Ý Z V A Vec Návrh na spoločný postup pri riešení problémov v železničnom sektore. Vážení páni predsedovia – prezidenti OC . Federácia strojvodcov Slovenskej republiky pozorne sleduje kroky súčasného vedenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré majú smerovať k vyriešeniu dlhodobých problémov v železničnom sektore. Rovnako sledujeme reakcie vrcholových manažmentov všetkých troch železničných spoločností , ktoré sú v pô-sobnosti MDVRR. Doterajšie kroky všetkých zainteresovaných na riešení uvedených problémov budú mať zásadný sociálny dopad na zamestnancov. Práve zamestnanci, očakávajú od nás, ako zástupcov zamestnancov, zlepšenie ich sociálnych podmienok a nie ich zhoršenie. Každá odborová organizácia a Odborové združenie železničiarov zvlášť, vyvíja veľkú aktivitu pri jednaniach na všetkých úrovniach, ktoré môžu k riešeniu danej problematiky napomôcť. Tieto jednania ale nemusia viesť k uspokojivým výsledkom. Predpokladáme, že už nastala vhodná doba na to, aby sme postupovali spoločne. Tým myslíme spoločný postup všetkých odborových organizácii pôsobiacich u zamestnávateľov. Z uvedených dôvodov Vám, Federácia strojvodcov dáva tento návrh na spoluprácu pri riešení a zadefinovaní spoločných postupov na riešenie problémov v železničnom sektore. Žiadam Vás o vyjadrenie v čo najkratšom možnom termíne. S pozdravom Milan Hošták v. prezident FS

  Za seba hovorím: áno! Spoločne sa dá niečo dosiahnuť.

   
 • Niektorým kolegom som poslal na súkromný mail mzdový vývoj na ŽSR v porovnaní s NH SR a vývoj osobného mzdového bodu výpravcu. Konečne sme sa dostali s priemernou mzdou na úroveň 97,06% priemernej mzdy v NH SR!!! Trvalo to od prevratu celých 21 rokov! Len tak – na naštvanie pred KV…. 🙂

   
 • Ďakujem za pozvanie na RR, ale zúčastniť sa nemôžem. (EL možno vysvetlí prečo). Ale k veci. KV a uzatváranie KZ prebieha podľa Zákona 2/1991 Z. z. Teda, či chceme, alebo nie, sme daní na milosť-nemilosť Petrocimu. Žiaľ, platí § 3a, ods. 1 citovaného zákona. Odborové organizácie sa musia dohodnúť. Ak nie…. A Petroci sa v mene svojich záujmov a záujmov členov GR OZŹ so zamestnávateľom dohodne určite. Všetko to behanie po staniciach a ďalšie aktivity, ak nebudú našimi vyjednávačmi prezentované vyjednávačom z OZŽ a hlavne vyjednávačmi OZŽ osvojené, sú odsúdeneé na neúspech. Tlak na Petrociho a spol. by museli vyvinúť hlavne jeho „sponzori“ – rozumej – jeho členská základňa, ktorej záujmy sú žiaľ niekde na okraji záujmov GR OZŽ. Iná cesta jednoducho nie je. Preto tá myšlienka na vlastnú KZ pre 2000 výpravcov a dispečerov. Tých 15 000 zamestancov bude mať svoju – z OZŽ. Pripúšťam však, že pri záujme našich kolegov o dianie je aj táto myšlienka nereálna. Nie som ináč veľkým zástancom atomizácie odborov, v normálnom prostredí je to skôr kontraproduktívne. Viem si predstaviť aj zachovanie status quo. Nie však s touto reprezentáciou OZŽ, ktorej ide hlavne o svoje osobné záujmy a záujmy a potreby čenskej základne sú pre nich marginálne…

   
 • Pre p.Sebedinského- nemusíš obehávať stanice. Dúfam, že ešte platí, že odbory môžu zadarmo ,legálne využívať elektronickú poštu IRIS-N,WEMU.Rozpošlite to na všetky stanice, len žiadnu partizánčinu, nech je to koordinované z centra. Samozrejme s udaním adresy, kde sa podpísané hárky majú zaslať. A asi bude treba vyhlásiť aj štrajkovú pohotovosť.
  Na margo toho, že Efendi nemôže zverejniť, aký má plat,ja Ti to tu napíšem.Plat mám od 580-620 eur/zákl.plat684 eur-10.trieda,asi 60 vlakov za zmenu/,prémie max. 40eur. Stanice s 12.triedou-taký istý plat len 36 hod turnus.
  Treba zaviesť pracovnú poradňu pre pracovníkov, aby vedeli, prečo nepodpisovať prenos nadčasov, prečo trvať na dodržiavaní turnusového poriadku a.p. Nie je mysliteľné, aby mladá baba,čo má odrobené pár týždňov na štreke išla po autorizačke hneď na GR, aby dozorca výhybiek urobil 1-2 zmeny navyše a mal vyšší plat ako výpravca.
  Ešte by som navrhoval napísať list/či otvorený alebo zalepený to je jedno/ pánovi Figeľovi, nech vie čo sa mu v rezorte deje. Rezervy treba hľadať tam navrchu/čo do počtu ľudí/ t.j. na Klemensovej,lebo o chvíľu už začnú vypadávať z okien, lebo sa tam nepomestia/ Dúfam Elenka, že to čítajú aj Tí, čo monitorujú odborárske stránky.

   
 •  
 • Tak sú tu dva návrhy. Ja navrhujem: vytlačiť papiere s mojimi požiadavkami, obehať stanice a zbierať podpisy, kto by to podporil a zároveň splnomocnenia na zastupovanie odborovo neorganizovaných. Toto predložím 14.12.2010 na Republikovej rade v Žiline. Výsledok oznámim na tejto stránke. JK navrhuje, Sulo súhlasí, vybojovať vlastnú KZ. JK nám vysvetlí ako, podľa akého zákona atď, atď. Keďže som hostiteľom Republikovej rady, obaja páni ste pozvaní. Budeme diskutovať osobne.
  A teraz pár reakcií:
  pre JK: nemám ani triviálne vedomosti za agendy PaM a matematiky – a na ste ako prišiel, drahý Sherlock? Matematiku mám totiž rád a počítať viem, s tým počítaj. A demagógia? Čo tá Tvoja: riadok 15.- maximálne rozšírenie členskej základne a riadok 6.zdola: vlastnú odborovú organizáciu a vlastnú KZ. Podľa môjho názoru to ľudí ešte viac rozdrobí a čo Ti bude platné 2000 členov, keď zamestnancov je vyše 17000. Z vlastnej skúsenosti: na bývalom pracovisku som bol OZŽ, boli sme dobrý kolektív a predstav si mali sme viac členov, ako bolo zamestancov,ale nemali sme 100% člennú organizovanosť. Predseda našej ZO, teraz podpredseda OZŽ, to proste s ľudmi vedel.
  A keď sa Vám sníva o sto percentách, niečo som Vám našiel. Načo mi je 100% keď:
  http://www.sme.sk/c/3160339/letovi-dispeceri-pokracuju-v-strajku-az-do-odvolania.html
  A pre tých, čo chcú čítať, dozviete aj o sebe, aj o letových dispečeroch, len škoda, je to z roku 2005:
  http://www.sspr.gov.sk/texty/File/bulletin/bulletin_8.pdf
  pre ElenuL: to s tými stretnutiami na staniciach je oveľa lepšie ako tá Bratislava. Málokto bude cestovať 5-6 hodín, aby hodinu šaškoval pred GR ŽSR a zase 5-6 hodín nazad. V Taliansku sa postavia na perón aj s transparentami, aby všetci vedeli o čo im ide. A nemusí byť ani zastavená doprava, beriem to ako ďalší krok pred štrajkom.
  pre Sula: prezident má asi lepší ústny prejav, ako písomný, však Joži :), ale ver tomu, už mám od neho sľub, že ak prejde môj návrh, bude aj on obiehať stanice.
  pre Efendiho: Ahóóój!, však sme si to včera vykonzultovali, len aby Ti nebolo ľúto, že som na Teba zabudol.
  Tak to by sme mali všetkých.
  PS: to pozvanie na Rep. radu platí, bude sa schvaľovať aj plán činnosti na rok 2011, tak sem návrhy, lebo ma to vytáča, že zase sa všetko plní alebo sa už splnilo. Ostaní prepáčia, že pozývam len dvoch, ale podarilo sa mi zohnať len malú zasadačku:

   
 • Na margo tej KZ leteckých dispečerov,tí majú 100%-tnú členskú základňu! Škoda,že na túto stránku chodí iba pár tých istých ľudí a vysvetľovať všetko každému osobite je veľmi náročné a niekedy aj nebezpečné,pretože niektoré reakcie sú úžasné. Najlepším riešením okrem INFA by boli stretnutia na staniciach,ak bude ochota ľudí prísť,prídu aj „mŕtvi chrobáci“ a vysvetlíme si všetko potrebné. Mám s tým zlé skúsenosti,ľuďom sa nechce a niektorí neprečítajú ani to INFO,však hrať PC karty je zaujímavejšie a určite aj prospešnejšie,ako zájsť na intranet a prečítať si nejakú súbotnú smernicu,KZ,turnusový a prémiový poriadok a pod.!!!

   
 • Úplne súhlasím s JK. Len prosím Vás všetkých ak chceme vlastnú Výpavcovsko-Dispečersku KZ treba skutočne niečo pre to spraviť. Doteraz OAVD hrá mŕtveho chrobáka a nič pre-to nerobí. Jediný kto aspoň o niečom informuje je ElenaL, Sebedínsky navrhuje ako má KZ vyzerať, JK to zákonne upravuje a pod. Lenže problém nie je v členoch OAVD ale opačne, v aktivite jej funkcionárov… Ak tam pracuje len nepatrná hŕstka ľudí tak potom to nestojí za nič. Prezident sa vôbec nevyjadruje (mŕtvy chrobák) netlačí do svojich členov z Republikovej rady (ďalší mŕtvi chrobáci) a ktovie ako je to na regiónoch. Náš sám Najvyšší Snemom zvolený musí začať v týchto aktivitách – nie my radový členovia. Súhlasím a opakujem to ešte raz JK má pravdu – potrebujeme vlastnú KZ. Tak prosím pána prezidenta: konečne sa rozhýb tým správnym smerom, nerob len odborára pre pekné oči OZŽ !!!!!!

   
 • V tomto s JK plne súhlasím,že je treba ,aby sa výpravcovia a dispečery (príp.ostatný zamestnanci v turnuse)spojili.Najhoršie na tom všetko je ,že mnoho výpravcov a dipsečerov nemá ani poňatia ,čo sa deje. Treba im na jednotlivých pracoviskách toto vysvetliť.

   
 • Toto je krásne objasnenie situácie (žiaľ pravdivé) a pridám k nej ešte to,že keď niečo vybojujeme,v zápätí nám niečo zoberú a ľudia sa nám poďakujú,ak budú mať 36-tky na úkor prerušenia zmien,resp.zrušením vonkajšieho v noci,alebo zaplatia za dodatkovú daň,čo činí okolo 160 eur! Tie nadčasy sú tiež hrozbou prerušenia zmien,ľudí stále nie je dosť a ešte ubúda,aj takým krutým spôsobom,že mi umrela v noci 42 ročná kolegyňa. No ale poďme k tým živým a dajme sa konečne dokopy,aby sme mali silu vybojovať aj niečo viac ako omrvinky!

   
 • Máš pravdu-nemá cenu sa vyjadrovať, pokiaľ nemáš aspoň triviálne vedomosti z agendy PaM a z matematiky, a máš zdravý rozum zamestnaný snívaním a demagógiami. Ale k veci. Otázka nestojí, či sa mi tvoje „stachanovčiny“ páčia alebo nie. Proste – sú nereálne, či sa ti páči alebo nie. Otázka dneška je, či OAVD (a napokon odbory na ŽSR ako celok), za situácie aká je, vedia vôbec niečo presadiť a pripravovaná legislatíva bude ešte horšia. Ja tvrdím – nie. Nie je na to sila. Odkázaní sme na milosť-nemilosť zamestnávateľovi a servilnej GR OZŽ, akú omrvinku hodia. Oni to vedia veľmi dobre, len niektorým z nás to akosi nedochádza. Pozor! Toto uvádzam ako FAKT, nie ako výraz rezignácie. Majú totálne pod kontrolou, akú členskú základňu tá ktorá organizácia má(možno ani predsedovia nemajú také info…:) ) Dávno som hovoril, treba sa sústrediť na maximálne rozšírenie členskej základne! To je základ. Potom je možné vyjsť z tieňa OZŽ, robiť ďalšie kroky v súlade s legislatívou a záujmami výpravcov a dispečerov. A vznášať vysnívané požiadavky. Kým ale dve tretiny výpravcov budú poslušne financovať GR OZŹ (alebo nikoho), môžeme tu vypisovať so sebedinskym, efedim, atd. bohapusté kidy o ničom a tváriť sa ohromne bojovne. Chlapci, rok 2003 a vtedajšie odhodlanie je nenávratne preč, ale hlavní protagonisti toho diania sú opäť tu. Zvýšte pozornosť…..
  Odpustite mi záverom jednu kacírsku myšlienku: Ak môže mať nejaká stovka leteckých dispečerov v rámci leteckej dopravy na Slovensku svoju vlastnú odborovú organizáciu a aj vlastnú KZ(!!!!!), prečo ju nemá aj 2000 výpravcov a dispečerov a OAVD?! Toto je zasa moja „stachanovčina“, sebedinsky. Ak by sa zrealizovala moja, potom by nemal byť extra problém s tou tvojou. Skôr, v týchto podmienkach – asi ťažko.
  Ale aj M. L. King bol raz povedal: „I dreamed a Dream…“ Ale potom ho zastrelili .:):)

   
 • pre JK:
  Tak sme si pokecali. A že o čom? Že moji známi makajú každú sobotu v mesiaci. Veď som to napísal jasne. Že nemajú 60% za nadčas? Majú 25% podľa Zákonníka práce, ale zaplatené! Na rozdiel od nás, ktorý prenášame po 30, 40, ale vidím aj 90, aj sto prenesených hodín!
  K tomu ostatnému sa škoda vyjadrovať, ale aby to bolo jasné aj ostatným:
  – Fero Petroci mi je ukradnutý, takže žiadna obhajoba, ani náhodou. Ja si myslím, že je to logické, že keď OZŽ ovládli osmičkári – traťováci a spol., tak dopravná cesta nemá relevantného zástancu. Bolo nám to jasné, hneď ako bol zvolený. A vedeli to aj v OZŽ.  Tu som sa chcel vyjadriť k ostatným Tvojim bodom. Nevyjadrím. Náš rozhovor sa uberá zlým smerom. Ja som niečo navrhol, tak sa bavme o tom, či áno alebo nie. Ktoré body majú podporu a na ktoré radšej zabudnúť. Rád by som sa bavil aj o Tvojich návrhoch, ktoré si poslal vyjednávačom. Žiaľ, nepoznám ani jeden. 23.11.2010 som sa stretol vo Zvolene s ostatnými viceprezidentmi, prezidentom a kol. vyjednávačmi a bolo mi povedané, že na prvé jednanie so zamestnávateľmi sa ide s jediným bodom zvýšenie platov o 9%. Niekde museli súdruhovia z NDR urobiť chybu.
  A prestaňme sa hrať na podporu či nepodporu členskej základne. Ja nepoznám jediného spokojného, ak nerátam rezignovaného kamoša, ktorý s názorom: štreku mám na zaplatenie šekov, pôžičiek, benzínu a na život si musím zarobiť niekde inde, takto funguje už niekoľko rokov.
  Zostalo nás len pár, čo ťaháme túto firmu všednými dňami, nocami, sobotami, sviatkami. A aj keď je jasné, že pri KV má OZŽ väčšinu, vyplývajúcu zo ZP, to neznamená, že my nevyjadríme svoj názor.
  Buď taký dobrý a diskutuj o návrhoch, ktoré som napísal. Daj Tvoje a môžeme diskutovať ďalej! A nezabudni povedať každému, čo navrhuje tamten …! Nech sa ide vyjadriť aj on! Vlastnými slovami a natvrdo!
  Aj nečlen, aj člen inej odb. organizácie.
  P.S: tie tri bodky podporujú fantáziu 🙂
  pre ElenuL: daj text petície, aby sme to stihli do ďalšieho kola KV.
  Radšej tam ísť s tisíckou podpisov, ako nerobiť nič a potom sa čudovať, že zobrali 36-tky, príplatky a nikto nič!

   
 • Výborne chlapci, takéto revolučné myšlienky som mala už pred 4-mi rokmi, keď som bola na záskoku v Rakúsku, Sulo ma v príspevku kritizoval, že sa mám starať radšej o OAVD, ale vo funkcii som iba 2 roky. Od vtedy ste si mohli všimnúť skoro v každom príspevku a INFE, že vyzývam ľudí k jednote a spolupatričnosti. Poznám aj mentalitu slovákov : „ chyťme a neste!“,preto som taká ironická v poslednom príspevku. V mojom aktuálnom INFE som napísala, že pri momentálnej podpore členskej základne a úžasných zákonov SR nemáme naviac, nie že to nechcem ja! Žiaľ došli sme k tomu, že iba pýtať nestačí! Tak poďme „ NATO“ a zhodnoťme svoje možnosti!!! Čakať na ukončenie KV sa neoplatí, bude to iba fraška a boj OZŽ spolu so zamestnávateľom verzus ostatné odbory! (OZŽ je naozaj zástanca zamestnávateľa, ťahajú to takto už roky a keď sa spomenie OAVD, tak počujete : „to sú tí, čo iba pichajú do všetkého) Na štrajk nemáme, preto navrhujem čím skôr spísať petíciu, dať ju podpísať ľuďom a urobiť prvé protestné zhromaždenie v BA, tam sa ukáže, či pôjdu tie sľúbené tisíce za nami!!! Fakt nemáme na čo čakať, iba ak zase na nulové koncoročné prémie a celé GR dostane po 2000 eur na hlavu, asi zato, ako hovorí kolega, že robia dve hodiny denne a na konci mesiaca dostanú 30% odmenu preto, že nič nepokazili!!!!!!!

   
 •  
 • No, poďme poporiadku.
  1. Nepoznajú prenesené hodiny…. Opýtaj sa, koľko hodín majú tvoji známi odrobené za mesiac. Určite nie 159,4. Bude to blízko tých 200-240 o ktorých píšem …. Dovolím si tvrdiť, že 60%-ný príplatok za nadčas tiež nepoznajú, 100% za sviatok tiež nehrozí… Číslo na výplatnej páskeporovnávaj cez odpracované hodiny.
  2. Nepamätám, že by na ŽSR boli nejaké „flexikontá“ pracovného času, ako to bolo v niektorých „normálnych“ firmách. Mimochodom, neplatenie mzdy je na Slovensku národným športom.
  2. Tvoja obhajoba Fera Petrociho je tak rochu „mimo“. Ak sa vlani počas kolektívneho vyjednávania vyjadril pre SITA, že … „požiadavku na 4% nárast považuje za neúmerne prehnanú…“, (http://www.naseplaty.sk/aktualne-spravodajstvo/3960/Odborari-v-zeleznicnych-podnikoch-chcu-vyssie-mzdy-o-4.html)Treba ďalší komentár? Teraz, keď sa treba sústrediť na KV, rieši podnikové výbory! Rozumej-zachovať si sebe a svojej suite miestečká financované členmi z troch spoločností. Takže to nie je o čiernovlasom Ferovi a
  plešatom Janovi…
  3. Tvoje návrhy majú s volebným výsledkom viac spoločné ako sa ti zdá. Zistíš po zmene pracovného práva, koľko budeš môcť vyskakovať. Už dnes majú odbory minimum právomocí. Cieľom novej garnitúry je obmedziť právomoci odborov, gro pracovnoprávnych vzťahov preniesť zo ZP do pracovných zmlúv, resp. na KV (totálny výsmech-najskôr ti legislatívne upravia právomoci a potom máš vyjednávať…)
  4. Zrkadlo – nebojím sa pohľadu, 25 rokov som robil to, o čom ty rozprávaš. Robil som totiž obyčajného neuvolneného predsedu ZO OZŽ. Preto si dovolím otvorene čo-to napísať aj na adresu OZŽ.
  5. Nemaj obavy – ten „kuk do výplatnej pásky“ irituje aj mňa a fest….
  To efendi:
  … a ty to nevieš? 🙂 Všetky sú na intranete alebo v Zbierke zákonov. Čítaj, priprav argumety, vyjednávaj… Svoje pripomienky na KV som poslal vyjednávačom…
  Ešte raz zopakujem – pre všetkých. Najťažším „argumentom“ pri vyjednávaní je sila členskej základne. A tu som veľmi skeptický. Rok 2003 je už síce preč, s ňou aj odhodlanie členskej základne, ale je tu tá istá klika, ktorá bola pri moci vtedy… Memento!!!

   
 • pre JK:
  nepracoval som v žiadnom normálnom podniku, lebo pracujem na ŽSR. Mám ale priateľov, ktorí nepoznajú výraz prenesené hodiny nad normu. Firmy v ktorých pracujú sa volajú KIA MOTORS SLOVAKIA, DHOLLANDIA, PSL a.s. Jediné, čo zamestnancov trápi, je nedostatok voľného času, lebo nadčasy sa nariaďujú. Z posledných ôsmych sobôt, odrobil – osem! A teraz daj TY nejaké firmy, o ktorých si písal s mesačnou normou 240 hodín. Nech tam neskončime.
  Moje návrhy nemajú nič spoločné s volebným výsledkom. To Tvoje lebo Fero Petroci, mi strašne pripomína lebo Fico. Rušia nám tridsaťšestky, lebo Fico, nulový mzdový nárast, lebo Fico. A čo tak zrkadlo? Kedy si naposledy upozornil zamestnávateľa, že porušuje KZ (čl.102 – ak zistí jedna zo zmluvných strán neplnenie niektorého záväzku, uvedeného v KZ, je povinná písomne upozorniť na neplnenie druhú stranu).
  Páčia sa Ti moje návrhy či nepáčia? To som sa žiaľ v Tvojom príspevku nedočítal, ale zaujalo ma, že máš argumenty. Tak daj! Bude nám ich treba, ale najskôr treba ľudí ,,zblázniť´´, že sa niečo robí. Zabudnime, že Fero je čiernovlasý a Jano plešatý. Tu sme účtovná položka, ktorá čím je nižšia, tým je výsledok krajší a odmeny manažmentu mastnejšie. A keď Vám hustia, že peňazí niet, pozrite na poslednú výplatu bývalého gen. riaditeľa.
  A Tvojich 34 rokov odslúžených, čo dodať. Máš moju úctu! A máš ju aj od zamestnávateľa? Kuk! – do výplatnej pásky.
  pre Sula:
  potrebujeme každého jedného z tých tisícov nespokojných. Pichni do každého koho stretneš, nech sa tu vyjadrí. Budeme vďační za každý nový nick, ktorý sa vyjadrí v diskusii. Keď dá aj meno, prípadne svojich kolegov, niečo začne. Berieme aj nečlenov. Lebo podľa §232 Zákonníka práce:
  (2) Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa jednotlivých zamestnancov príslušný odborový orgán odborovej organizácie, ktorej je zamestnanec členom.
  (3) V prípade uvedenom v odseku 2 vystupuje v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných pracovných vzťahoch týkajúcich sa zamestnanca, ktorý nie je odborovo organizovaný, orgán odborovej organizácie s najväčším počtom členov u zamestnávateľa, ak zamestnanec neurčí inak.
  To dôležité je: ak zamestnanec neurčí inak. Takže treba osloviť aj neodborárov, aby si uvedomili, kto ich zastupuje a čo im za to dáva.
  A keď Vám budú hovoriť, že na štrajk treba viac ako 50% podpisov zamestnancov, tak vedzte, že štrajk je to najkrajnejšie riešenie! Svoje požiadavky treba najskôr prezentovať a akcie stupňovať. Aj KDH bojuje o voličov.

   
 • Pre :JK
  Podĺa akeho zákona alebo normy mám ako výpravca po 22 rokoch v nepretržitej prevádzke ,pri tej zodpovednosti,akú máme a akú určite poznáš (skoro 34 rokoch si to vykonával),keď stačí mala nepozornosť a idem sedieť(a ani pes po mne neštekne) plat aký mám !Je to smutné.Výšku bohužiaľ nemôžem zverejniť. A na druhej strane sa dozvedáme,že pán minster bývalej vlády si objedná koberec do kancelárie za „smiešnych “ 50 000€ . Že súčasná vláda ,ani nie po pol roku vládnutia si dáva vianočné odmeny . Na to je aký zákon alebo norma.Ďakujem dopredu za odpoveď.

   
 • To sebedinsky:
  V ktoromže takom „normálnom podniku“ a v akých profesiách si robil, keď tak zodpovedne posudzuješ situáciu? Väčšina tých tvojich „normálnych podnikov“ ani nevie, čo to je nadčas s nejakým 60% príplatkom, mesačná norma pracovného času je 200-240 hodín, výplata sa platí dva-tri mesiace po splatnosti alebo po smiešnych 100 €. Tým ovšem nehovorím, že je všetko na ŽSR v poriadku a máme byť na výsosť spokojní a vďační. Ale….
  Požiadavky máš smelé, miestami až „stachanovské“, ale obávam sa, že vzhľadom na situáciu, v ktorej momentálne aj vďaka volebnému výskedku sme, tvoje požiadavky zostanú len v rovine zbožných prianí. Nyvyslyší ťa ani svätý Ján …..
  K požiadavkam zákonite patria argumenty. Tie som však tu nečítal. Nie, že by som ja o nich nevedel, nie že by ich zamestnávateľ nepoznal. Dnes sa však za argument nepovažuje „…aj iní majú…“, „…na celom svete je…“ Ak niečo nepodložíš zákonmi, normami a pod., proste faktami, nemáš šancu na úspech. A najťažší argument – sila odborov premietnutá do nátlakových akcií, tu už dávno nie je. To je kameň úrazu. Aj vďaka takým „odborárom“, ako Fero Petroci a jeho suita z GR OZŽ.
  Len na okraj – vo funkcii výpravcu som odslúžil skoro 34 rokov, myslel som si, že turnus je to najhoršie na svete. Nie je to tak celkom pravda… Dovolím si tvrdiť, že viem čo píšem… 🙂

   
 • Pre Elenu:Nikto tu nepíše o 3500€ . Dívajme sa na to reálne. Nemusíme chodiť do Rakúska .Videl som návrhy ZSSK Cargo a keď si začala s inými štátmi,tak som videl aj návrhy OC ČD. Ak by si mala záujem ,rád Ti ich prepošlem . Ale myslím si,že keď som sa ku nim dostal ja ,ako radový člen OAVD,tak Ti určite tiež. Ak náhodou nie ,rád Ti ich pošlem . Ak si myslíš ,že sú to utopistické reakcie,porovnaj si doterajšie KZ u ČD,s ktorými sme boli a nie je to tak dávno ,v spoločnom podniku. Tu môžeme porovnávať porovnateľné a nemusíme to zrovnávať s Rakuskom.
  Je škoda,že na tieto stránky „chodí“ len pár ľudí. Tých reakcií by bolo určite viac.

   
 • Ja stále nerozumiem tie tajnosti s čím chcú ísť OC-na železnici do Kolektívneho vyjednávania.Píše sa tu, že túto stránku číta aj zamestnávateľ a pod. blbosti a my ideme do KV len s bodom 45? Tak ja fakt tomu nerozumiem. Prezident sa tají, názory členov Republikového predstavenstva sa tu taja. Na čo vlastne potom je tu PROFESNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA „OAVD“??????
  P. Sebedínsky, držím ti palce ak ty sám s týmto návrhom ideš do Kolektívneho vyjednávania. Lenže poviem ti proti tebe budú všetci odborári ktorí sa zúčastňujú KV + zamestnávateľ ale za tebou budú stáť tisíce nespokojných železničiarov. Držia Ti palce všetci nespokojní železničiari…..

   
 • Pre momentálny deficit času sa teraz nebudem rozpisovať, ale aspoň malá reakcia na Vaše návrhy, pridávam sa a chcem základný plat 3500 eur, ako výpravca v Rakúsku!!! Vypadá to dobre, že??? V najbližších dňoch budete mať adekvátne vysvetlenie na Vaše utopistické reakcie a môžem ponúknuť aj funkciu, s ďalšou ponukou za kolektívneho vyjednávača a potom Vám budem nadávať, že nič nerobíte! No a ešte k tým nadčasom, nie zamestnávateľ s Vami zametá, ale „Vy sami“, keď podpíšete súhlas s prenosom nadčasových hodín, či ani neviete čo podpisujete?

   
 • Tak takto by som si predstavoval návrhy ku kolektívnemu vyjednávaniu. Ak som to správne pochopil,tak v spoločnom návrhu Odborových centrál je požiadavka ,aby sa len zvýšili mzdy . To si myslím ,že je dosť málo. Takto vyzerá celoročná príprava OC na kolektívne vyjednávanie?Dosť smutné . Zaujímal by ma názor nášho pána „prezidenta“! Zabudol ako to je chodiť na nočné,ako cez víkendy .Kedy sa naposledy zvyšovali tieto príplatky? Veď na železnici nepracujú len tzv. osmičkáry. Všetky návrhy p.Sebedínskeho podporujem. A ešte by som pridal príplatky za zácvik vo výške 10 %. Zamestnavateľ dá niekomu zácvikára a chce,aby sme ho zaučili. V poriadku ,ale nech nám zaplatí za tú zodpovednosť. Je rozdiel si odrobiť šichtu za seba a rozdiel ,keď má niekto zodpovednosť aj za druhého.Tak čo vy na to ,páči sa vám ,ako sa za nás „bijú“ naši odborový predáci?

   
 • Tak sme sa dozvedeli, s čím ideme do kolektívneho vyjednávania, a čo by som tam chcel ja?
  Tu je niekoľko návrhov:
  1. čl.30 KZ – prenos nadčasovej práce, do ďalšieho mesiaca, je možný len ak zamestananec o to písomne požiada, okrem hodín, ktoré nepresiahli dĺžku jednej pravidelnej smeny.
  (doterajšie znenie o prenose do nasledujúceho štvťroka umožňuje zamestnávateľovi neuveriteľnú ,,flexibilitu´´ v nariaďovaní a následne vynechávaní smien a mimochodom takéto špekulovanie je možné len na ŽSR, v normálnych podnikoch sa nariadené nadčasy platia za aktuálny mesiac).
  2. čl.32.1 KZ – 32-hod. prac. čas pre turnusových zamestnancov, v nepretržitom režime vo funkcii výpravca, posunovač, vedúci posunu, dozorca prevádzky, dispečer, nádražný, dozorca spádoviska,
  – 36-hod. prac. čas u ostatných turnusových zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým prac. časom.
  (chcete sa dožiť dôchodku, v súčastnosti 62 rokov, ale demografia núti zvyšovať vek odchodu)
  3. čl.44 – zamestnávateľ v tomto bode navrhuje znížiť odmenu za nadčas zo 60% na 35%. Navrhujem ponechať 60% za soboty, nedele, nočné a sviatky.
  Ďalej navrhujem stanoviť prémie v paušálnej výške pre každú tarifnú triedu, aby nemal zamestnanec v tej istej triede trojnásobné prémie, lebo on ,,chudák´´ sviatky, víkendy a nočné nerobí.
  4. čl.45 – rast priemernej mzdy za rok 2011 vo výške 10% oproti roku 2010, celých 10% do tabuľky a rast priemernej mzdy vyhodnocovať na úroveň VOJ jednotlivo podľa tarifných tried a funkcií.
  ( odstránia sa tým deformácie, ak napríklad v rámci VOJ jedna funkcia dosahuje rast mzdy aj za ostatné funkcie, napr. z dôvodu preplácania nadčasov z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia)
  5. čl.65 – kolektívnym vyjednávaním zaradiť do zoznamu vybraných profesií o poskytovaní rekondičných pobytov funkciu dispečer,
  rek. pobyt poskytovať raz za päť rokov, po dvadsiatich odpracovaných rokoch v nepretržitej prevádzke.
  (drvivá väčšina sú bývalí výpracovia, ktorí si svoje odkrútili v prevádzke)
  6. čl.94 – zamestnancom ŽSR, priamo zúčastneným na dopravnej ceste, uhradí cestovné (režinka) zamestnávateľ.
  Nové články:
  1. výmera dovolenky sa zvyšuje o jeden týždeň pracovníkom, ktorí odpracovali v nepretržitom pracovnom režime s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom 30 rokov
  ( na celom svete je šesť týždňov dovolenky bežných, ba podľa Zákonníka práce SR majú napr. učitelia nárok citujem §103 bod3: ,,Dovolenka učiteľov, vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl, vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, asistentov učiteľov, majstrov odbornej výchovy
  a vychovávateľov je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku´´.
  Bez znižovania hodnoty práce učiteľov, majstrov a vychovávateľov, to si naozaj nezaslúžime aspoň šesť týždňov dovolenky po tridsiatich odrobených rokoch ?)

   
 • Vďaka Ti aspoň za nejakú informáciu,už som si myslel ,že sa nič nedeje.Chcem sa spýtať ,či návrh na zvýšenie tarifnej mzdy bola jediná požiadavka,ktorú ste zaslali generálnemu,to už snáď môžete uverejniť aj tu. Ďakujem