Režinky

Návrh Tarify cestovného na rok 2011
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s §36 zákona č. 504/2009 Z. z. o doprave na dráhach, určuje Tarifu cestovného (ďalej len „Tarifa“).
Tarifa platí vo vlakoch verejnej osobnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na tratiach Železníc Slovenskej republiky v roku 2011 na území Slovenskej republiky takto :

§ 1
Oprávnené osoby a určenie výšky cestovného

1. Zamestnanci
a) Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK),
b) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) Sekcie železničnej dopravy a dráh,
c) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určení vnútorným aktom riadenia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií,
d) a funkcionári vyšších odborových orgánov železníc
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 35,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (40,00 €)
e) Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 31.12.2010
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
f) Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR (ÚVZ)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)
g) Žilinskej univerzity, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 30.9.1994, počas trvania pracovného pomeru v tejto organizácii,
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)

2. Členovia Dozornej rady ZSSK, ZSSK CARGO a členovia Správnej rady ŽSR – počas výkonu funkcie
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (34,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (50,00 €)

3. Rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. a), b), c), d)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
b) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. e),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
c) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. f), g)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 55,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 70,00 € (40,00 €)

4. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, s ktorými bol skončený pracovný pomer v období od 1.1.1993 do 31.12.2000 v súlade s § 46, ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
b) ŽSR, u ktorých došlo v období od 1.1.2000 do 31.12.2000 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov v zmysle § 251 b) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
c) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2001 do 31.12.2005 skončený pracovný pomer v súlade s § 46, ods.1 písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 63, ods. 1. písm. a) a b) Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 20 rokov v týchto organizáciách.
d) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2006 do
31.12.2007 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) a b)
Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
e) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

5. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, u ktorých došlo v období od 1.1.2001 do 31.12.2006 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov podľa § 251 Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 28, resp. § 31, ods.3 Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v nástupníckych organizáciách.
b) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO a bývalého Štátneho dráhového úradu, ktorí boli od 1.11.2005 zaradení do novovzniknutého Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD), ak ku dňu zaradenia boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne ku dňu preradenia odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v ÚRŽD.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

6. Zamestnanci ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO, s ktorými bude od 1.1.2011 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách (bez rodinných príslušníkov).
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

7. Dôchodcovia ( bez rodinných príslušníkov ) po dovŕšení 70 rokov veku –
poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1, písm. a), b),d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 15,00 € (7,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (7,00 €)

8. Dôchodcovia do dovŕšenia 70 rokov veku – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)

9. Rodinní príslušníci dôchodcov uvedených v ods. 7, 8 – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)

10. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci Železničného vojska Žilina, ktorí odišli do starobného dôchodku v období od 1.1.1999 do 31.12.2001, za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v rezorte železničnej dopravy
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

11. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci
a) Žilinskej univerzity, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007,
b) Železničnej polície, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007
za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

12. Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa) – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

13. Vdovy, vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

14. Ekonomicky činné vdovy a vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
v ods. 1, písm. a), b), d), e), f) a v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

15. Siroty po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

16. Dieťa ekonomicky činných vdov a vdovcov po zamestnancoch (zamestnankyniach) a dôchodcoch (dôchodkyniach) uvedených
a) v ods. 13, písm. a),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 13, písm. b)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

§ 2
Rozsah výhod

1. Splnomocňujem ZSSK poskytovať oprávneným osobám uvedeným v § 1 tejto Tarify výhody podľa predpisu „Zamestnanecké cestovné výhody poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.“ (predpis Ok 10) a podľa podmienok určených MDPT SR v tomto rozsahu:
a) železničné preukazy – poplatok za vydanie železničného preukazu 6,00 € (5,50 €) zaplatí zamestnanec
b) voľné cestovné lístky na 1.vozňovú triedu (0735 2 491400) – poplatok za vydanie 15,00 € (3,30 €), zaplatí zamestnanec, a 10,00 € zaplatí dôchodca
c) voľné cestovné lístky na 1 cestu (0735 2 492100) pre ŽSR, ZSSK CARGO za úhradu 500,00 € (250,00 €) za jeden blok (t.j. 50 ks lístkov)
d) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) pre ŽSR a ZSSK CARGO za úhradu 300,00 € za jeden blok ( t.j. 50 ks lístkov )
e) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) – poplatok za vydanie 10,00 € (3,30) zaplatí zamestnanec
f) voľné cestovné lístky na súkromné cesty do zahraničia.

2. Zaplatenie cestovného sa podľa tejto Tarify preukazuje dopravcovi platným železničným preukazom, ktorý oprávňuje jej držiteľa na prepravu vo vlakoch osobnej dopravy ZSSK na tratiach:
a) Železníc Slovenskej republiky
b) Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ)
c) Tatranských elektrických železníc (TEŽ)
d) Ozubnicovej železnice (OŽ).

3. Cestovné výhody uvedené v § 2 tejto Tarify neoprávňujú držiteľa na bezplatný výdaj miestenky, lôžkového alebo ležadlového lístka.

4. Použitie vlakov vyššej kategórie EuroCity, InterCity, SuperCity vo vnútroštátnej verejnej osobnej železničnej doprave je bez príplatku, len ak táto možnosť bude zapracovaná v Dohode s objednávateľom dopravy. Do povinne miestenkových vlakov vyššej kategórie je potrebné zakúpiť si miestenku

§ 3
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Splnomocňujem ZSSK, aby predpisom Ok 10, v súlade s podmienkami určenými MDPT SR, bližšie upravila spôsob poskytovania cestovných výhod pre všetky organizácie uvedené v § 1 tejto Tarify, najmä
a) formu cestovných dokladov a náležitostí
b) spôsob a podmienky vydávania cestovných dokladov
c) evidenciu cestovných výhod
d) určenie sankcií za zneužitie cestovných výhod.

2. V prípadoch, kedy je vozba vlakov osobnej dopravy zabezpečovaná iným dopravcom než ZSSK alebo manažér infraštruktúry je iný, ako ŽSR alebo pre túto dopravu nie je uzatvorená Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme medzi MDPT SR , resp. regiónom a dopravcom, môže byť právo používania cestovných výhod podľa tejto Tarify obmedzené alebo neuplatňované podľa podmienok určených MDPT SR.

3.

4.
Cestovné výhody v 1.vozňovej triede sa pri odchode do dôchodku, prípadne rozviazaní pracovného pomeru podľa § 63, ods. 1, písm. a ) až c) Zákonníka práce ponechávajú iba zamestnancom ( bez rodinných príslušníkov ) za podmienky, že zamestnanec bol 5 rokov nepertržite držiteľom železničného preukazu v 1. vozňovej triede pred ukončením pracovného pomeru.

Poskytovanie cestovných výhod osobám, ktoré nie sú uvedené v § 1 tejto Tarify, zaniká dňom 31.12.2010.

5. Tarifa cestovného nadobúda účinnosť od 1.1.2011.

 

11 reakcií

 • Minister dopravy Ján Figeľ podpísal Tarifu cestovného na rok 2011 v rozsahu platnosti ako v roku 2010.

  Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa):
  a) Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.
  b) Železníc Slovenskej republiky
  c) Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
  cestovné na 2. vozňovú triedu 27,00 €
  cestovné na 1. vozňovú triedu 40,00 €.

  Dôchodcovia (bez rodinných príslušníkov) po dovŕšení 70 rokov veku – poberatelia starobného dôchodku
  cestovné na 1. a 2. vozňovú triedu 7,00 €.

  Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci do dovŕšenia 70 rokov veku a rodinní príslušníci dôchodcov (manžel/ka, dieťa) poberatelia starobného dôchodku
  cestovné na 1. a 2. vozňovú triedu 17,00 €.

   
 • Vážený pán
  Ing. Jiří Kubáček
  generálny riaditeľ
  sekcie železničnej dopravy a dráh
  Ministerstvo dopravy, výstavby a
  regionálneho rozvoja
  Slovenskej republiky
  Námestie slobody č. 6
  810 05 Bratislava

  Vec
  Nesúhlas s návrhom Tarify cestovného na rok 2011

  Vážený pán generálny riaditeľ.

  V zmysle zákona č. 514/2008 Z. z. o doprave na dráhach, ministerstvo ako objednávateľ služieb pre účely tohto zákona určujete tarifu vo vlakoch verejnej osobnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na tratiach Železníc Slovenskej republiky v roku 2011.
  Podľa nám dostupných informácií navrhla Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., na rok 2011 zvýšenie výšky cestovného pre oprávnené osoby.
  Chcem Vás touto cestou informovať o našom nesúhlase so zvyšovaním výšky cestovného pre oprávnené osoby, tak ako je to zadefinované v návrhu. Tento krok by znamenal nie len hlboký sociálny dopad na rodiny zamestnancov v železničnom sektore, ale v neposlednom rade môže zhoršiť vzájomné vzťahy zamestnancov železníc. Toto zhoršenie by mohlo v konečnom dôsledku ovplyvniť pohľad verejnosti na celý železničný sektor. Môže ovplyvniť personálnu politiku železničných podnikov hlavne v prevádzkových profesiách (poukazujem hlavne na vekovú štruktúru) . Cestovné pre oprávnené osoby je jedným z dôležitých motivačných prvkov pre uchádzača o zamestnanie v železničnom sektore.
  Pri Vašom rozhodovaní posúďte všetky plusy a mínusy uvedeného návrhu tak, aby výsledok rozhodnutia nespôsobil zvyšovanie sociálneho napätia zamestnancov.

  S úctou
  Milan Hošták v. r.
  Prezident ZOOvŽD

   
 • Zdravým prezidenta,ďakujem za vyjadrenie sa k Tarife a chcel by som poprosiť o vyjadrenie k návhu KZ,dufam ,že aj Tebe sa dostal do rúk.Vďaka

   
 • Vďaka prezident, žiješ…. Ja som zas zvedavý ako si váži OAVD svojich členov a ich členské príspevky odhliadnuc na ich nielen historické ale súčasné existenčné problémy. YKS sa vyjadril jednoznačne, takže veškeré aktivity od OAVD budú v nasledujúcom období tvrdo kontrolované svojimi členmi.

   
 • Vážení kolegovia a kolegyne trochu informácií ohľadom tarify. Tarifu každoročne pripravuje a predkladá ZSSK ako garant na schválenie . Tarifa návrh cestovného na rok 2011 bola vraj predložená v tomto znení na
  MDPT dňa 25.10.2010. Bola zaslaná na ministerstvo, na schválenie bez prerokovania s odborovými centrálami. Všetky OC sa dohodli na zaslaní protestného listu GR ZSSK a Ministrovi dopravy kde bude vyjadrený nesúhlas s tarifou ako celkom. Tento návrh je prejavom zamestnávateľa, ako si váži vlastných
  zamestnancov a ich prácu, odhliadnuc od historických faktov.

   
 • No, nesúhlasiť môžeme, aj sa patrí. Obávam sa ale, že pri takto „kresťansky“ obsadených úradoch utrieme hubu. Všetci. A nevylučujem či náhodou zasa Petroci nebude žvaniť do médií o neprimeraných požiadavkach odborárov, ako vlani pri KZ a mzdovom náraste…. 🙂

   
 • Plne súhlasím s návrhmi YKSa. A ešte jedna vec ,máme vôbec prezidenta OAVD ? Alebo patri tiež k tým vyšším odborovým funkcionárom a zabúda kde začínal ? Zatiaľ sa tu k posledným príspevkom v diskusnom fóre ani nevyjadril. Poprosilby som ho o vyjadrenie k daným problémom ceny režijných „VÝHOD“ a k návrhu KZ.

   
 • To nemyslíš vážne, ElenaL.
  Nadpis je ,,Návrh Tarify cestovného na rok 2011´´, takže treba vyjadriť zásadný nesúhlas. Oni navrhujú, my nesúhlasíme.
  Táto tarifa sa dá navrhnúť rôzne. Cena pre zamestnanca a rodinného príslušníka môže byť iná. Cena pre zamestnanca Carga a ŽSR môže byť iná. Cena pre zamestnanca priamo zúčastneného na doprave a sediaceho na Ministerstve dopravy môže byť iná. Ba aj pre človeka zarábajúceho viac ako tisíc euro môže byť iná, ako pre toho čo musí žiť z platu výpravcovského.
  Aby som nebol ako Sulo, len kritizovať, a bez konkrétneho návrhu:
  1. žiadam prezidenta, vyjadriť písomne za OAVD, nesúhlas s návrhom tejto tarify priamo ministrovi dopravy
  2.vypustiť v paragrafe 1 bod d, ktorý hovorí o vyšších odborových funkcionároch; to je snáď sen, že má odborár nižšiu cenu ako ten koho zastupuje
  3. zvolať rokovanie všetkých odborových centrál za účelom zmeny tejto ,,tarify´´.

  Apropo: vraj sa na staniciach objavil návrh novej kolektívnej zmluvy. Môžem vedieť prečo nie je na stránke na diskusiu?

   
 • A najhoršie na tom je to,že s tým môžeme akurát tak nesúhlasiť!!!

   
 • Kam? Odpoveď dáva §3, ods. 4, posledná veta:

  Poskytovanie cestovných výhod osobám, ktoré nie sú uvedené v § 1 tejto Tarify, zaniká dňom 31.12.2010.

  Stručne – cestovné výhody už noví zamestnanci mať nebudú. My ich budeme mať za tak „regulovanú“ cenu, aby sme sa skôr či neskôr kvôli cene prolongácie na ne vy…li…..

   
 • Kam to až dôjde?