INFO

                                                                                                      Vážený pán 

                                                                                                      Ing. Miroslav Havrila

                                                                                                      generálny riaditeľ  

                                                                                                      Železnice Slovenskej republiky                               

Vec: Žiadosť o osobné stretnutie.

Vážený pán generálny riaditeľ, 

Zástupcovia hore vymenovaných odborových organizácií Vás týmto žiadajú o osobné stretnutie, vyjasniť otázky súvisiace s postupom v procese kolektívneho vyjednávania u zamestnávateľa ŽSR. Budeme akceptovať  termín stretnutia Vami určený mimo 21.3.2023.

S pozdravom

V Bratislave 16.3.2023

            OAVD                                          FS                                          OZZŽ

Mgr. Jozef Chovanec, v.r.              Dušan Kaša, v.r.                  Ing. Peter Tomašovič, v.r.

MNOŽ​​​    Naše železnice                                FPP

JUDr. Milan Španír, v.r.​​   Ing. Viktor Pokojný, v.r.             Mikuláš Hrivnák, v.r

           SSŽ                                             O ŽSR                                       OZ VSP

      Sabina Hricisinová, v.r               Marian Polák, v.r                    Ing. Bartolomej Kun, v.r

         OZZ GR

 Ing. Marian Pipíš, v.r

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci ŽSR.

Dňa 14.3.2023 v Žiline  sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie  v súvislosti so stavom spolupráce medzi odborovými organizáciami pôsobiacich u zamestnávateľa ŽSR. Pracovné stretnutie bolo zvolané na základe dohody OC so zámerom obnovenia spolupráce s OZŽ a vypracovania nového spoločného návrhu KZ ŽSR od roku 2024. Spoločného stretnutia sa zúčastnili  zástupcovia FS SR, FPP, NKOS-Ž, MNOŽ, NŽ, OZZ GR, OZZŽ,OAVD a OZŽ. OZ VSP a SSŽ. 

Hlavnou témou stretnutia bolo to, že OZŽ podalo:

„Návrh dodatku č. 8  k KZ ŽSR 2021-2023“, kde OZŽ navrhuje predĺženie Kolektívnej zmluvy do roku 2026.  Je jediný signatár KZ ŽSR 2021-2023 na základe rozhodnutia rozhodcu  a o koho ambíciách teraz hovoríme ak sa chcú všetkých ostatných zbaviť a rozhodovať sami o všetkých zamestnancoch ŽSR? Podľa informácie od OZŽ dodatok č.8 rieši len predĺženie platnosti KZ ŽSR do roku 2026 bez navýšenia miezd.

Podaním „Návrhu dodatku č.8 k KZ ŽSR 2021 – 2023“ bez vedomia a dohody všetkých „Odborových organizácií“ pôsobiacich na ŽSR došlo k porušeniu „Zákona o kolektívnom vyjednávaní“ kde v §3a je stanovené nasledovné: „Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak“. 

Telefonátom dňa 16.03.2023 od zástupcu OZŽ nám bolo oznámené, že OZŽ zamieta všetky naše návrhy prezentované    na spoločnom stretnutí a zamieta ďalšiu spoluprácu s ostatnými Odborovými organizáciami a v procese kolektívneho vyjednávania ide samostatne a trvá na dodatku číslo 8.   

OO  iniciovali predtým minimálne tri stretnutia na úrovni štatutárov OC a OZŽ. Trikrát nás Ing. Peter Hoffman, pán predseda Podnikového výboru pri ŽSR zámerne oklamal alebo obišiel. Od polovice augusta do dnešného dňa OZŽ nebolo schopné sa vyjadriť k novej „Dohode o vzájomnej spolupráci odborových organizácií na pôde zamestnávateľa – ŽSR pri procese kolektívneho vyjednávania a realizácií kompetencií spolurozhodovania a prerokovania“ nakoľko predchádzajúca bola neplatná. Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti v októbri minulého roka aj napriek urgenciám zo strany ostatných OO nebol  zostavený štrajkový výbor z dôvodu nečinnosti OZŽ. Nie ostatné OO nepochopili zákonitosti kolektívneho vyjednávania ale OZŽ svojím konaním odstavilo všetkých, rozhodovalo a naďalej chce o všetkom rozhodovať  iba OZŽ. Nie je pravda, že niektoré OO dobrovoľne odišli z kolektívneho vyjednávania pre rok 2023. Dotlačilo nás do toho kroku nové vedenie OZŽ svojou činnosťou (nečinnosťou), klamaním, zavádzaním a nepozývaním na kolektívne vyjednávanie, a utajovaním informácií o procese KV u zamestnávateľa  ŽSR.

Ďalej je pre nás všetkých nepochopiteľný postoj OZŽ (nového vedenia)  k zavedeniu JPP – Jednotného prémiového poriadku na ŽSR. Po dlhej dobe rokovaní pracovnej skupiny k JPP, ktorá je zložená zo zástupcov zamestnávateľa a štyroch OC, vrátane OZŽ a následnej existencii stanoviska sprostredkovateľa, rozhodnutí rozhodcu, posledného návrhu zamestnávateľa z júna 2021, kde došlo k všeobecnej zhode o možností  aplikovať  tento JPP. Na základe našich poznatkov, vraj  návrh JPP bol prerokovaný aj v Správnej rade ŽSR s odporúčaním zaviesť ho na ŽSR. V akej podobe, v akom režime – tou informáciou by mal disponovať zástupca kolektívu zamestnancov, ale tieto informácie sa k nám nedostali.                                                                                                                                                        

Nakoniec  krátke zhrnutie:  

Kolektívne vyjednávanie vo všetkých troch železničných podnikoch v oblasti – MZDY za rok 2022.

Priemerná mzda za rok 2022 v NH SR -1304,00 €

ZSSK Slovensko – priemerná mzda 1515,41 € – nárast oproti roku 2021 o 163.39 € a 12,08 %.

ZSSK Cargo – priemerná mzda 1288,00 € nárast oproti roku 2021 o 93,00 € a 7,8%

ŽSR – priemerná mzda 1299,47 € nárast oproti roku 2021 o 61,45 € a 4,96%

Tu si musí každý zamestnanec vytvoriť názor o úspechu resp. neúspechu KV na ŽSR pod vedením jediného signatára KZ ŽSR za rok 2022.

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD)       Syndikát Slovenských železničiarov

Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS)               Federácia prevádzkových pracovníkov

Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ)                    Moderné nezávislé odbory železničiarov

Odbory ŽSR                                                                              Naše železnice 

Odborové združenie zamestnancov GR                                Odborový zväz Východoslovenských prekladísk

Comments are closed.