Výhľadové zameranie a programové zameranie OAVD na obdobie rokov 2022-2027

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období života zohráva kľúčovú úlohu v ich istotách práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu, ale aj pre osobnosť zamestnanca v celkovej sociálnej identite spoločnosti. Neprináša iba materiálne, hmotné a finančné statky, ale formuje aj postavenie a životné hodnoty zamestnancov.  Slovenská republika  musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých  vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky, je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života  občanov, zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok, spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďalšiemu napredovaniu.

Program OAVD na roky 2022 – 2027 schválený VIII. snemom OAVD dňa 05.10.2022 je rozpracovaný do programových cieľov  a z nich vychádzajú aj hlavné úlohy na roky 2022 – 2027: 

I. Zamestnanosť, dôstojná práca

II. Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie

III. Pracovné vzťahy, BOZP

IV. Sociálna ochrana, kvalita života. 

V. Vnútro odborová činnosť, vzájomná komunikácia.

VI. Medzinárodná spolupráca a solidarita

I. ZAMESTNANOSŤ A DOSTOJNÁ PRÁCA

Hlavné úlohy:

 1. V spolupráci so zamestnávateľmi podieľať sa na ochrane vytvorených  pracovných miest a presadzovať tvorbu nových pracovných miest ako hlavnú metódu rastu a udržania zamestnanosti.

2. Z dôvodu vysokého rastu inflácie na Slovensku, enormného rastu životných nákladov, rastu cien energií, dôsledne žiadať kompetentných (zamestnávateľa, štátne orgány, akcionára- MDV), aby sa zamestnancom kompenzovali mzdy. Nedovolíme prepad reálnych miezd pod úroveň miezd národného hospodárstva. Aby k tomu nedošlo, OAVD využije všetky možné  prostriedky, až krajné riešenia.

 3. V spolupráci s partnerskými odborovými organizáciami presadzovať legislatívne úpravy, vrátane úprav v oblasti odmeňovania zamestnancov.

4. Zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnávania  a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy, pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti, v súlade s európskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby, odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov v prevádzkových profesiách.

5. Presadzovať elimináciu rozdielov v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty žien a mužov a zosúladenie profesijného a rodinného života.

6. OAVD bude presadzovať rovnováhu uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.7. Pravidelne  sledovať vývoj miezd, životných nákladov a vývoj zamestnanosti a prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívneho vývoja sledovaných parametrov. To isté zabezpečiť aj na úrovni odvetvovej tripartity v súčinnosti s MDV SR.8. Nedovolíme určovať potrebu počtu zamestnancov inými ako merateľnými (exaktnými) metódami. Všetky iné spôsoby budeme považovať za ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

II. SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE

Hlavné úlohy :1. Využívať sociálny dialóg na všetkých stupňoch ako rozhodujúci nástroj pre presadzovanie záujmov  a uplatňovanie oprávnených nárokov členov.2. Presadzovať rozhodujúci  význam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní nárokov členov OAVD nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a udržanie benefitov pre členov OAVD dosiahnutých v platných kolektívnych zmluvách.3. Zabezpečiť vzdelávanie kolektívnych vyjednávačov ustanovených pre kolektívne vyjednávanie, uzatvorenie a kontrolu plnenia uzatvorenej KZ. Vzdelávanie KV cielene orientovať na oblasť mzdovú, zamestnanosť, sociálnu spravodlivosť a finančnú analýzu.4. Dôsledne využívať odborové právo na kolektívne vyjednávanie a presadzovanie cieľov a stratégie kolektívneho vyjednávania, ako najvýhodnejšej formy dohody medzi zamestnancami a zamestnávateľom.5. Sledovať, vyhodnocovať a dôsledne kontrolovať plnenie všetkých ustanovení platnej Kolektívnej zmluvy ako aj ostatných pracovnoprávnych predpisov ŽSR.

III. PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A BOZP

Hlavné úlohy : 1. Aktívne sa podieľať na legislatívnom procese v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä zákonníka práce, kolektívneho vyjednávania a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a právomoci zamestnancov.

2. V súčinnosti so zamestnávateľom presadíme a vymenujeme odborových inšpektorov OAVD s osvedčením BT pre výkon kontroly podľa § 149 zákona 311/2011 Z. z., v zmysle novely zákona 124/2066 Z. z., zabezpečíme pre BT v prechodnom období novely  v spolupráci  s Národným inšpektorátom práce štátne osvedčenie BT.  

3. V súčinnosti s partnerskými OC vyvinúť maximálne úsilie s využitím zákonom stanovených možností na zabránenie presadenia legislatívnych zmien, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov, odbory a predstavovali by zhoršenie platnej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, obmedzenie funkčnosti  a pôsobenia odborov na pracoviskách u zamestnávateľa. Aktívne sa podieľať na zvyšovaní vplyvučlenov OAVD a OC OAVD u zamestnávateľov .4. Členom a funkcionárom OAVD poskytovať bezplatne právne poradenstvo a ochranu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vrátane zastupovania pred súdmi podľa  Smernice poskytovania právnej pomoci OAVD. Ďalej poskytovať ochranu a právnu pomoc prostredníctvom  osobných, písomných a telefonických rokovaní s príslušnými zástupcamizamestnávateľa a tým zlepšiť pracovné podmienky a zákonné nároky zamestnancov.5. Z úrovne najvyšších orgánov OAVD poskytovať odbornú, metodickú a poradenskú činnosť nižším orgánom OAVD, členom odborových orgánov, zástupcom zamestnancov pre BOZP menovaných na návrh OAVD prostredníctvom web stránky: e-správ, písomných stanovísk, vydávaných metodických materiálov.6. Využívať legislatívne právo odborov v oblasti BOZP, vyžadovať od zamestnávateľa dodržiavanie predpisov v tejto oblasti, vytváranie bezpečných pracovných podmienok a dodržiavanie plnenia dohodnutých podmienok v platnej KZ. Za týmto účelom pravidelne vykonávať kontrolu nad stavom BOZP.7. Venovať maximálnu pozornosť vyšetrovaniu oznámených podnetov, sťažností, nahlásených pracovných úrazov či chorôb z povolania a dohliadať na ich spravodlivé vyriešenie.8. Presadzovať z úrovne OAVD, aby zamestnávateľ zlepšoval podmienky na regeneráciu pracovnej sily  zo svojich nákladov, požadovať rozšíriť okruh zamestnancov s nárokom na rekondičné pobyty po odpracovaní 20 a viac rokov vo funkciu – Dispečer a ďalších funkcií v rámci Správy riadenia dopravy.

IV. SOCIÁLNA OCHRANA A KVALITA ŽIVOTA

Hlavné úlohy : 1. Presadzovať tvorbu dôchodkového systému na jasne definovaných, vyvážených zásadách solidarity, zásluhovosti, zodpovednosti a spravodlivosti.2. Každoročne z úrovne OAVD zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo “Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca vo výške 2% v pôsobnostiOAVD “ v čo najväčšom počte.  Cieľom využitia je najmä podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci členom a na ochranu a podporu zdravia a športu detí členov OAVD.3. Starostlivosť o vlastných členov v sociálnej oblasti realizovať aj prostredníctvom vlastných sociálno-podporných aktivít a fondov.4. Podporovať aktivity v presadzovaní zmien súvisiacich s oslobodením príjmov poskytovaných zamestnancom v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zo sociálneho fondu od dane z príjmu a platenia príspevkov do poistných fondov.5. V záujme skvalitnenia starostlivosti o členov OAVD z úrovne najvyšších orgánov OAVD možnosti (benefity) s dôrazom na oblasť poistenia, zdravia, zodpovednosti atď.

V. VNÚTRO ODBOROVÁ ČINNOSŤ A VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Hlavné úlohy : 

1. OAVD bude aktívnejšie informovať a prezentovať výsledky svojej práce a odborov vo všeobecnosti. Bude sprostredkovávať informácie o výsledkoch práce odborov a všetkých pozitívnych zmenách s cieľom zatraktívniť členstvo v odboroch a posilniť verejnú a zamestnaneckú mienku o dôležitosti odborov v štáte a v spoločnosti na to všetkými dostupnými formami.

2. OAVD bude pravidelnejšie informovať svojich členov a svoje odborové orgány o činnosti a výsledkoch práce vrcholových orgánov OAVD, o cieľoch, postojoch, stanoviskách a zámeroch. OAVD vytvorí flexibilný systém propagácie činnosti OAVD. K tomu bude využívať elektronický časopis, web stránku, e- správy, a tieto zasielať funkcionárom OAVD a postupne čo najväčšiemu počtu členov OAVD.

3. Neustálu pozornosť venovať uspokojovaniu potrieb súčasných členov a ich stabilizácii,  ďalšiemu rozširovaniu členskej základne OAVD získavaním nových členov s cieľom pritiahnuť k odborárskej práci predovšetkým mladých a začínajúcich zamestnancov a ich postupnej prípravy na prácu v orgánoch OAVD.

4. Vytvárať  podmienky pre vznik “ regionálnych uzlov”. Pri vzniku uzla v lehote do jedného mesiaca uskutočniť metodickú návštevu zástupcu Republikovej rady OAVD.

5. Každoročne v orgánoch OAVD prerokovať správu o stave členskej základne s prijatím opatrení pre budúce obdobie.

6. Každoročne realizovať vzdelávanie členov orgánov OAVD s prihliadnutím na špecifické potreby ich funkcií, vrátane prihliadnutia na obsahové zameranie ich potrieb, osobitne v sociálnom dialógu.

VIMEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SOLIDARITA

Hlavné úlohy :

 1. Prehlbovať súčasné kontakty s profesijnými odborovými organizáciami v rámci Európy a tým prispievať k riešeniu otázok príjmovej nerovnosti v rámci Európskej únie, podieľať sa  na riešení prehlbujúcej sa nerovnováhy odmeňovania v jednotlivých štátoch EÚ v železničnom sektore.

2. Nadväzovať nové kontakty a spoluprácu s odborovými organizáciami v rámci V4, a zvlášť udržiavať kontakty s profesijnými OO v Českej republike.

3. Aktívne sa podieľať na činnosti ZOOvŽD, a byť platným členom ZOOvŽD.

V Diakovciach dňa 5.10.2022                     Schválené delegátmi VIII. Snemu 

Comments are closed.