INFO

Informácia z KV
Po 7. kole a 9 hodinovom maratóne rokovania KZ ŽSR 2019-2020 dohodnutá. Po 18 hodine bola dohodnutá KZ, ktorá garantuje v plnom rozsahu pre zamestnancov všetko čo je v nej dohodnuté. To najpodstatnejšie :

  1. Už za mesiac január vyplatenie garantovanej prémie v sume 45 euro na novom mzdovom znaku.
  2. Do 15.3. 2019 zamestnávateľ predloží návrh nového systému odmeňovania, ktorý bude predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania.
  3. Hodnota stravného lístka od 1.2., bude 4,0 eura a príspevok zo SF bude v sume 0.28 centov.
  4. Platenie príplatku za prácu vo sviatok sa vráti do stavu ako pred 1.5. 2018, t.j. zamestnanci dostanú príplatok za skutočne odpracované hodiny.
  5. Sociálny fond – plnenie bude v plnom rozsahu, tak ako je zadefinované v prílohe KZ – Sociálny fond.
  6. Motivačná zložka mzdy – prémie, bude musieť byť na úrovni VOJ dohodnuté, tak ako to stanovuje Zákonník práce $ 119, bod 3.
    V pondelok sa overia všetky zápisy z jednotlivých rokovaní, prípravy sa textácia KZ a po odsúhlasení bude pripravená na podpis. František Demko Predseda Republikovej rady OAVD

Comments are closed.