Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

VYHLÁSENIE OZŽ, FS SR a OAVD


Vážení členovia odborových organizácií a zamestnanci železničných podnikov,
na sociálnych sieťach sa objavili falošné stránky – profily Odborového združenia železničiarov, Federácie strojvodcov SR a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Na týchto profiloch pre nás zatiaľ neznámy tvorca hrubo, klamlivo a nevyberaným spôsobom očierňuje a dehonestuje prácu všetkých členov a funkcionárov odborových organizácií. Zneužíva oficiálne dokumenty, ktoré sú zverejňované na sociálnych sieťach a webových stránkach odborových organizácií. Následne ich obsahovo pozmení a vydáva ich za oficiálne.
OZŽ, FS SR a OAVD podnikajú všetky právne kroky na zistenie a odhalenie tejto osoby, ktorá takýmto spôsobom znevažuje prácu všetkých odborárov. Od zverejneného obsahu na týchto falošných schránkach sa dištancujeme.
Zároveň prosíme všetkých, aby si v prípade akýchkoľvek nejasností overili publikované informácie u kompetentných funkcionárov uvedených odborových organizácií.
OZŽ – Mgr. František Zaparanik, v. r. FS SR – Dušan Kaša, v. r.
OAVD – Mgr. Jozef Chovanec, v. r.

Výzva generálnemu riaditeľovi ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V Bratislava, dňa 19.07.2019

VEC
Výzva na rešpektovanie záväzku plynúceho z Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020 v znení jej dodatku

Vážený pán generálny riaditeľ,

Čítajte ďalej »

Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019 – 2020
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), zastúpené Ing. Jurajom Tkáčom,generálnym riaditeľom ŽSR
a
Odborové združenie železničiarov (ďalej len „OZŽ“), so sídlom Vajnorská 1, 815 70 Bratislava IČO: 30844371, zastúpené predsedom podnikového výboru OZŽ Ing. Darinou Fabuľovou,
uzatvárajú v zmysle článku 92. Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019-2020 a v zmyslezákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2020 (ďalej len „KZ ŽSR“)

Čítajte ďalej »

INFO z KV

                                  Súhrnná informácia

z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

zo dňa 26. 6. 2019

Mzdový nárast na roky 2019 – 2020 dohodnutý !

          Dňa 26. 6. 2019 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR 8. kolom. Po dohode k zaraďovaniu typových pozícií do nových tarifných tried(NTT) pokračovalo vyjednávanie o prémiách a mzdovom náraste pre všetkých zamestnancov.  Keďže požadovaná zmena pravidiel poskytovania prémií stále nie je dohodnutá, v snahe neblokovať uzatvorenie mzdového nárastu , sa zmluvné strany dohodli, že jednotný prémiový poriadok bude naďalej v riešení tak, aby mohla byť zavedená jeho zmena v roku 2020. Tak isto ako prehodnotenie niektorých typových pozícií pri zaradení na NTT. Jedná sa o pozície traťový robotník, komandujúci, účtovník mzdového účtovníctva, vedúci posunu a niektoré ďalšie.

Uzatvorením Dodatku č.1 o mzdovom náraste končí k 30. 6. 2019 vyplácanie mimoriadnej prémie v sume 45 eur.

Zmluvné strany sa po niekoľko hodinovom vyjednávaní nakoniec dohodli nasledovne: • Zavedenie jednotného systému odmeňovania prechodom na nové TT s účinnosťou od 1.7.2019 na základe osobitnej Dohody s odborovými organizáciami• Zvýšenie tarifnej mzdy všetkým zamestnancom o 50 eur od 1.7.2019 a o 40 eur od 1.1.2020• Zachovanie ročného objemu prémií  minimálne vo výške vyplatenej v roku 2018.

Čítajte ďalej »

INFO

Súhrnná informácia

z pracovného stretnutia v rámci kolektívneho vyjednávania o zaradení zamestnancov do nových tarifných tried

zo dňa 20. 6. 2019

          Dňa 20.6.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v rámci  kolektívneho vyjednávania na ŽSR o  zaraďovaní zamestnancov do nových tarifných tried. Zamestnávateľ predložil zaradenie typových pozícií podľa jednotlivých VOJ, ku ktorému odborové centrály po prehodnotení ešte predložili svoje pripomienky. Zamestnávateľ časť z nich akceptoval a došlo u niektorých typových pozícií k posunu do vyšších tarifných tried. Niektoré typové pozície (traťoví robotníci, mzdové učtovníčky, komandujúci …), ku ktorým OC vzniesli pripomienky sa budú riešiť ešte v 2. polroku po prehodnotení ich činnosti. Zaradenie zamestnancov do nových tarifných tried sa dohodlo od 1.7.2019. Zamestnávateľ predloží do tarifných tabuliek k jednotlivým typovým pozíciám počty zamestnancov a vyčíslenie nákladov na zavedenie nového mzdového ohodnotenia. 

Ďalšie 9. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční  v stredu 26.6.2019.

V Bratislave dňa 20.6.2019                     Hlavný kolektívny vyjednávač  OZŽ

INFO z KV

Súhrnná informácia

zo 7. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

zo dňa 17. 6. 2019

          Dňa 17. 6. 2019 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR 7. kolom prerokovávaním zaraďovania typových pozícií do nových tarifných tried. Zamestnávateľ rozobral pripomienky  kolektívnych vyjednávačov za OZŽ a niektoré z nich akceptoval. Pri niektorých typových pozíciách (napr. vedúci posunu, traťoví robotníci, mzdové učtovníčky …) sme sa dohodli na riešení v priebehu druhého polroka 2019 s tým, že ďalšia zmena zaradenia by sa realizovala od januára 2020. OZŽ požiadalo o ucelený materiál zaradenia typových pozícií podľa VOJ s doteraz dohodnutými úpravami, ktorý bude predmetom vyjednávania na ďalšom kole KV. 

V záujme obidvoch zmluvných strán je dohodnúť sa tak, aby kompletné preklopenie do nových tarifných tried (TT) bolo spustené od 1. 7. 2019.

Čítajte ďalej »

Súhrnná informácia

zo 6. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR naďalej pokračuje!

Už 6. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo v pondelok 10.6.2019 v zasadačke Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave. 

Zmluvná strana OZŽ predložila zamestnávateľovi svoje výhrady k navrhovanému preklopeniu starých tarifných tried do nových. Na Oblastných riaditeľstvách sa systém darí nastaviť v zmysle hierarchie ( nadriadený,  podriadený), stále však nevieme ako budú riešení zamestnanci v tzv. všeobecných typových pozíciách ( referent, OTZ, systémový špecialista). Tieto pozície sa stále ešte dolaďujú . Výhrady k novému zaradeniu máme aj u ostatných VOJ, nakoľko prijatý systém preklopenia do najbližšej päťdesiatky nepovažujeme za správny, nakoľko nezohľadňuje z nášho pohľadu u viacerých typových pozíciách odbornosť a  náročnosť práce. Predložili sme zamestnávateľovi návrh na minimálny prevodový mostík, ktorý by tieto predpoklady aspoň čiastočne zohľadňoval. O návrhoch budeme ešte rokovať. Pokiaľ sa budeme vedieť dohodnúť, k zavedeniu nového systému odmeňovania by malo dôjsť od 1.7.2019 s tým, že ak dovtedy nebude dohodnutý aj mzdový nárast pre všetkých zamestnancov, bude vyjednávanie o mzdovom náraste pokračovať ďalej s vyplácaním dohodnutej prémie 45 eur v zmysle platnej KZ ŽSR 2019-2020.  

Čítajte ďalej »

Alkohol na pracovisku sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny §§§§

Vážení zamestnanci !

V praxi sa bohužiaľ čoraz častejšie stretávame so situáciami, keď sa na pracovisku začína vo výraznejšej miere objavovať alkohol. Pravidelnými sú prípady, keď zamestnanec prichádza do práce už pod vplyvom alkoholu alebo dochádza k jeho požívaniu priamo v priestoroch zamestnávateľa. Pracovnoprávne sankcie, ktoré je možné uložiť zamestnancovi vyplývajú predovšetkým z ustanovení Zákonníka práce. Takéto konanie zamestnanca (zamestnanec sa nachádza pod vplyvom alkoholu) môže zamestnávateľ hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68 Zákonníka práce. 

V súlade s § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec povinný „nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce“.

Čítajte ďalej »

INFO z KV

Súhrnná informácia

z 5. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

          Dňa 27.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už piatym kolom.

          Na toto vyjednávanie predložil zamestnávateľ návrh a princípy uplatňované pri aplikácií systému odmeňovania na zaradenie zamestnancov, ktorí neboli zaradení do nových tarifných tried, ale  aj zamestnancov, ktorí boli nesprávne zaradení do nových tarifných tried v roku 2018.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  náklady na zavedenie nových tarifných tried a finančné náklady v súvislosti zo zavedením NTT v snahe presvedčiť, že tento  návrh, zohľadňuje všetky nároky moderného a spravodlivého systému ku, ktorému sa  zamestnávateľ  zaviazal a táto zmena, spolu s garantovanou prémiovou bude dostatočným ohodnotením zamestnancov. 

Čítajte ďalej »

INFO z KV

Súhrnná informácia

zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

        Dňa 17.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už štvrtým kolom.

         Na tomto vyjednávaní zamestnávateľ napriek prísľubu z posledného KV nepredložil ucelený návrh nového systému odmeňovania a vyzval odbory k predloženiu ich nového návrhu mzdového nárastu. 

Odborári  upozornili zamestnávateľa, že nepredloženie návrhu nového systému odmeňovania považujú za nesplnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, zamestnávateľ tvrdil, že nový systém odmeňovania stále nemá skompletizovaný a  nevidí dôvod nepokračovať vo vyjednávaní o mzdovom náraste.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  ekonomické čísla v súvislosti so štátnym rozpočtom v snahe presvedčiť odborárov, že zamestnávateľ viac prostriedkov na mzdy nemá a zotrváva na svojom návrhu z posledného kola KV, čo znamená 25 eur do tarify od 1.7.2019 a navýšenie objemu prémií o 10% s garanciou minimálnej 6%-nej prémie pre každého zamestnanca z jeho TT.

Čítajte ďalej »