Výzva generálnemu riaditeľovi ŽSR

Železnice Slovenskej republiky
Ing. Juraj Tkáč
generálny riaditeľ
Klemensova 8
813 61 Bratislava

V Bratislava, dňa 19.07.2019

VEC
Výzva na rešpektovanie záväzku plynúceho z Kolektívnej zmluvy na roky 2019-2020 v znení jej dodatku

Vážený pán generálny riaditeľ,

OZŽ spolu s odborovými organizáciami pôsobiacimi na pôde Železníc Slovenskej
republiky s veľkou nevôlou prijali jednostranný oznam komunikovaný zamestnancom
prostredníctvom hromadného mailu zo dňa 4. 7. 2019 , ktorým sa oznamuje, že s účinnosťou od
01.07.2019 nebude turnusovým zamestnancom poskytované mzdové zvýhodnenie za prácu
vo sviatok v čase od 0,00 hod. do 24,00 hod., ale na základe § 95 Zákonníka práce, t.j. až prvej
zmene nastupujúcej v deň sviatku, resp. dňa nepretržitého pokoja v týždni.

Kolektívna zmluva, pod ktorú ste sa ako generálny riaditeľ podpísali je stále v platnosti a pokiaľ dohodou zmluvných strán nedošlo ku jej zmene, je možné považovať konanie zamestnávateľa za porušenie záväzkov plynúcich z platnej kolektívnej zmluvy.
OZŽ a odborové organizácie považujú konanie zamestnávateľa za hazardovanie so súčasným sociálnym zmierom najmä s prihliadnutím na to, ako ťažko a zložito došlo ku uzatvoreniu kolektívnej zmluvy, nehovoriac o uzatvorení jej dodatku.
Pohoršenie vzbuduje aj skutočnosť, že na osobnom stretnutí dňa 18.07.2019, ktorého sa zúčastnil aj námestník GR pre ľudské zdroje p. Pavol Hudák odznela informácia, že zamestnávateľ sa na tento krok účelovo pripravoval a vopred ho plánoval, nakoľko dotknuté stanoviská mal už v marci tohto roku a s ich aplikáciou si počkal až po uzatvorení dodatku ku kolektívnej zmluve.

Aj preto konanie zamestnávateľa nie je možné považovať za nič iné len za výsmech zamestnancov, ktorým už ani samotná platne uzatvorená kolektívna zmluva negarantuje dohodnuté záväzky.
Konanie zamestnávateľa je nepochopiteľné aj tým, že porušovanie záväzku plynúce z kolektívnej zmluvy opierate o stanoviská Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Národného inšpektorátu práce, ktoré nie sú právne záväzné, nakoľko ani ministerstvo a ani inšpektorát práce nemajú zákonom danú kompetenciu podávania záväzných výkladov a majú výslovne charakter podpornej pomôcky, na čo tieto inštitúcie aj výslovne upozorňujú.
Záväzný výklad zákonov a teda aj ustanovenia § 95 Zákonníka práce robia svojou rozhodovacou činnosťou súdy.
V tejto súvislosti si dovoľujeme dôrazne upozorniť zamestnávateľa, že stanoviská vyššie uvedených inštitúcií neoprávňujú zamestnávateľa jednostranne prestať plniť záväzok z  kolektívnej zmluvy, ktorá je platná, vrátane časti 8. bod 36. Smernice o odmeňovaní.

Vážený pán generálny riaditeľ,

týmto si Vás dovoľujeme vyzvať o bezodkladné rešpektovanie časti 8 bod 36 Smernice o odmeňovaní, ktorá je Prílohou č. 1 platnej kolektívnej zmluvy a poskytovanie plnenia v ňom dohodnutom.
Veríme, že zamestnávateľ nemá zámer svojvoľne nerešpektovať ustanovenia platnej kolektívnej zmluvy a jej príloh a vnášať tým do korektného sociálneho dialógu rušivé elementy a nútiť tak zamestnancov, aby si svoje nároky uplatňovali súdnou cestou.

     S úctou           Ing. Darina Fabuľová, v.r.
                   predsedníčka PV OZŽ pri ŽSR

Comments are closed.