Dodatok č. 1 KZ

Dodatok č. 1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019 – 2020
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), zastúpené Ing. Jurajom Tkáčom,generálnym riaditeľom ŽSR
a
Odborové združenie železničiarov (ďalej len „OZŽ“), so sídlom Vajnorská 1, 815 70 Bratislava IČO: 30844371, zastúpené predsedom podnikového výboru OZŽ Ing. Darinou Fabuľovou,
uzatvárajú v zmysle článku 92. Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019-2020 a v zmyslezákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní tento Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2019 – 2020 (ďalej len „KZ ŽSR“)


Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 47 KZ ŽSR 2019 – 2020 nasledovne:
47.Odmeňovanie zamestnancov v roku 2019:
a) Zamestnávateľ sa zaväzuje vyplatiť zamestnancom odmeňovaným tarifnou mzdou mesačnú prémiu vo výške 45,00 EUR, ktorá bude sledovaná na osobitnom mzdovom druhu a bude poskytovaná s prihliadnutím na odpracované hodiny v príslušnom kalendárnom mesiaci v súlade s časťou 13 Smernice pre odmeňovanie. Mesačná prémia bude vyplácaná do 30. 06. 2019.
b) Zamestnávateľ zabezpečí zvýšenie tarifnej mzdy zamestnancov o sumu 50,00 EUR mesačne s účinnosťou od 01. 07. 2019.
c) Pre zamestnancov odmeňovaných tarifnou mzdou bude ročný objem prémií minimálne vo výške vyplatenej v roku 2018.
Odmeňovanie zamestnancov v roku 2020:
d) Zamestnávateľ zabezpečí zvýšenie tarifnej mzdy zamestnancov o sumu 40,00 EUR mesačne s účinnosťou od 01. 01. 2020.
Pre účely vyhodnocovania KZ sa do priemernej mzdy nezapočítavajú odmeny pri odchode do dôchodku a odmeny členov Správnej rady ŽSR.
V Prílohe č.1 KZ ŽSR, Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR: • sa dopĺňa do časti 2 bod 7.A nasledovne:
7.A Aktuálne zaradenie zamestnancov do typových pozícií je realizované na základe osobitnej Dohody sodborovými organizáciami ozaraďovaní zamestnancov do
tarifných tried, ktorá nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňa 01.07.2019.
Akékoľvek zmena zaradenia typových pozícií tam uvedených, podlieha dohode s odborovými organizáciami. Uvedené sa týka aj prípadov zmeny názvu typových pozícií. V prípade novovzniknutých typových pozícií je zamestnávateľ povinný uvedené prerokovať s odborovými organizáciami najmenej 15 dní vopred.
• sa dopĺňa do časti 13 bod 70.A nasledovne:
70.A Jednotné pravidlá pre poskytovanie prémií budú riešené v Pracovnej skupine pre
vybrané oblasti odmeňovania v 2. polroku 2019.
Príloha Smernice pre odmeňovanie zamestnancov sa dopĺňa ďalšími dvomi tabuľkami – tabuľka pre rok 2019 s účinnosťou od 01.07.2019 a tabuľka pre rok 2020 s účinnosťou od 01.01.2020
Článok II.
1.
po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Za zverejnenie tejto zodpovedá ŽSR.

Tento dodatok ku KZ ŽSR na roky 2019-2020nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim

 1. Ostatné časti KZ ŽSR na roky v pôvodnom znení.
  V Bratislave 27. 06. 2019.
  Ing. Juraj Tkáč v.r. generálny riaditeľ ŽSR
  2019-2020
  a jej Prílohy zostávajú v platnosti
  Ing. Darina Fabuľová v.r. predsedníčka PV OZŽ pri ŽSR

Comments are closed.