Alkohol na pracovisku sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny §§§§

Vážení zamestnanci !

V praxi sa bohužiaľ čoraz častejšie stretávame so situáciami, keď sa na pracovisku začína vo výraznejšej miere objavovať alkohol. Pravidelnými sú prípady, keď zamestnanec prichádza do práce už pod vplyvom alkoholu alebo dochádza k jeho požívaniu priamo v priestoroch zamestnávateľa. Pracovnoprávne sankcie, ktoré je možné uložiť zamestnancovi vyplývajú predovšetkým z ustanovení Zákonníka práce. Takéto konanie zamestnanca (zamestnanec sa nachádza pod vplyvom alkoholu) môže zamestnávateľ hodnotiť ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer v zmysle § 68 Zákonníka práce. 

V súlade s § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. je zamestnanec povinný „nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce“.

https://www.relive.cc/view/ru89399162-5808-4541-9046-1f03902cc457Zamestnávateľ je oprávnený vyššie uvedenú povinnosť zamestnanca kontrolovať v súlade § 9 ods. 1 písm. b) vyššie citovaného zákona, ktorý ustanovuje, že: „Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa.“


Zamestnanci sa často domnievajú, že nie sú povinní podrobiť sa vyšetreniu, ktorým zamestnávateľ kontroluje či je zamestnanec pod vplyvom alkoholu alebo drog. Povinnosť podrobiť sa vyšetreniu zamestnancovi vyplýva zo zákona č. 124/2006 Z. z., a to z § 12 ods. 2 písm. l), ktoré ustanovuje, že:

„Zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Vážení zamestnanci OC OAVD apeluje na Vašu zodpovednosť pri plnení si pracovných povinností a dodržiavanie právnych predpisov, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Neohrozte svojim nezodpovedným konaním v súvislosti s alkoholom seba ani svojich kolegov.

V Bratislave 29.5.2019                                                     Republiková rada OAVD

Comments are closed.