INFO z KV

Súhrnná informácia

z 5. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

          Dňa 27.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už piatym kolom.

          Na toto vyjednávanie predložil zamestnávateľ návrh a princípy uplatňované pri aplikácií systému odmeňovania na zaradenie zamestnancov, ktorí neboli zaradení do nových tarifných tried, ale  aj zamestnancov, ktorí boli nesprávne zaradení do nových tarifných tried v roku 2018.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  náklady na zavedenie nových tarifných tried a finančné náklady v súvislosti zo zavedením NTT v snahe presvedčiť, že tento  návrh, zohľadňuje všetky nároky moderného a spravodlivého systému ku, ktorému sa  zamestnávateľ  zaviazal a táto zmena, spolu s garantovanou prémiovou bude dostatočným ohodnotením zamestnancov. 

Zamestnávateľ predložil nové tarifné tabuľky OC po prezentáciách a diskusiách na jednotlivých oblastných riaditeľstvách, ale nakoľko ešte prebieha overovanie niektorých pracovných pozícií, neboli predložené úplné. OC požiadali zamestnávateľa, aby do 3. 6. 2019 predložil písomne kompletné tabuľky so zaradením všetkých zamestnancov. Následne OC svoje pripomienky zašlú zamestnávateľovi do 6. 6. 2019. Zmeny v zradení zamestnancov do nových TT budú vykonané po dohode s OC a taktiež prípadné ďalšie zmeny zaraďovania zamestnancov budú vopred prerokované s OC. Kompletné zaradenie všetkých zamestnancov do nových tarifných tried bude predmetom ďalšieho kolektívneho vyjednávania so snahou zaviesť tieto nové tarifné tabuľky od 1. 7. 2019.

Ďalej návrh zamestnávateľa na navýšenie objemu finančných prostriedkov na prémie o 10 % a garantovanie prémií v objeme 6 % každému zamestnancovi z jeho tarifnej mzdy odmietli, pokiaľ nebude dohodnutý jednotný prémiový poriadok. OC súhlasili s rozpracovaním pravidiel jednotného prémiového poriadku, ktoré budú definované v Smernici pre odmeňovanie v časti 13 – Prémie. Návrh spracuje zamestnávateľ a predloží do ďalšieho kola. Po splnení týchto podmienok budú odborové centrály rokovať o výške mzdového nárastu pre všetkých zamestnancov pre rok 2019. OC naďalej trvajú na svojom návrhu z predchádzajúceho kolektívneho vyjednávania.                                                                  

Na záver KV boli prerokované a dohodnuté zásady poskytovania a podmienky čerpania SF na VOJ a VP na rok 2019.                                                                                                  

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční  najneskôr do  12.06.2019.

                                                                                                                                                        V Bratislave dňa 27.5.2019                                           Hlavný kolektívny vyjednávač za OZŽ

Comments are closed.