INFO

JE ČAS POVEDAŤ SI ČO SA NÁM UŽ PODARILO A ČO NÁS EŠTE ČAKÁ !

V predchádzajúcom mesiaci – august, ktorý má prívlastok „ dovolenkový“ sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. . OAVD sa zúčastnilo prerokovania na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR.
Vyhodnotenie plnenie KZ ŽSR 2017 – 2018 za 1. polrok na úrovni GR ŽSR bude 26.9.2018. Hodnotiteľské expertné pracovné skupiny veľmi precízne a odborne vyhodnotia plnenie KZ a budú trvať na odstránení nedostatkov v plnení platnej KZ ŽSR za 1.polrok 2018. V novom mesiaci september sme začali z ostra. Dňa 5.9.2018 pokračovalo zasadnutie pracovnej skupiny pre rekondičné pobyty. Bolo to už tretie v poradí a v rámci pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OC a na tomto zasadnutí už došlo k predbežnej dohode ako chceme pokračovať pri zmene prílohy č.1, predpisu Ok 4. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny bude 4.10.2018, kde je predpoklad, že dospejeme k dohode. Ďalej 5.9.2018 sa následne uskutočnilo zasadnutie pracovnej expertnej skupiny pre „ Jednotný prémiový poriadok a riešenie Seniority“. Za stranu zamestnávateľa viedol zasadnutie námestník GR ĽZ pán Pavol Hudák MSc., a poverená riaditeľka O 510, pani JUDr. Gabriela Gajdošová zo svojím odborným tímom. Za OC sa zúčastnili zástupcovia OC – OAVD, OZŽ, NKOS-Ž, SSŽ. Toto rokovanie bolo konštruktívne, dohodla sa základná „kostra“ jednotného prémiového poriadku, jeho prílohy. Je tam ešte veľa vecí a anomálii, ktoré je potrebné ešte doladiť aby výsledkom bol moderný, motivačný a objektívny JEDNOTNÝ PRÉMIOVÝ PORIADOK. Najbližšie zasadnutie bude tak isto 4.10.2018 a na tomto by sa mali už dohadovať konkrétne náležitosti, aby sa potom už mohol kreovať návrh.

Dňa 6.9.2018 sa zástupcovia OAVD, OZŽ, NKOS-Ž stretli v Bratislave na celodennom pracovnom stretnutí k návrhu novej KZ ŽSR na roky 2019- 20XX. Ďalšie také stretnutie bude 17.9.2018. Na týchto stretnutiach sa zúčastňujú aj odborníci a experti z oblasti pracovného práva v rámci legislatívy Slovenskej republiky. OC OAVD berie s plnou vážnosťou prípravy na kolektívne vyjednávanie pre rok 2019 a urobíme všetko preto aby sme mali KZ, ktorá bude prínosom pre sociálny dialóg a zamestnancom prinesie väčšiu spokojnosť.

Členovia OAVD budú informovaní o konkrétnych návrhoch cez svojich zástupcov, nakoľko sa dňa 11.9.2018 uskutoční zasadnutie Republikovej rady OAVD v Žiline. Na nej budú odprezentované členom Republikovej rady návrhy a postupy v rámci prípravy kolektívneho vyjednávania pre rok 2019 ako aj výstupy z práce pracovných skupín podľa záväzku z KV a protokolu z 8.12.2017 . Na túto Republikovú radu prijali pozvanie a potvrdili účasť aj hostia a to generálny riaditeľ ŽSR p. Mgr, Erdössy M., a námestník GR pre ĽZ, p. Hudák P. MSc. Predpokladáme, že členovia Republikovej rady, Vaši zástupcovia na príslušných pracoviskách dostanú fundované a vyčerpávajúce odpovede na otázky, ktoré nás ťažia od tých najpovolanejších.
ČO NÁS EŠTE ČAKÁ v najbližšom období?
12.9. – Pracovné stretnutia a prezentácia našej práce na základe požiadavky zamestnancov v regióne Ružomberok a Liptov.
17.9. – Pracovné stretnutia k návrhu novej KZ a príprava kolektívneho vyjednávania.( Bratislava)
19.9. – Poradný zbor R-OR Košice a Rozbor hospodárenia OR Košice.
21.9. – Pracovné stretnutia a prezentácia našej práce na základe požiadavky zamestnancov v regióne Štúrovo.
25.9. – Pracovné rokovanie a exkurzia CDP – Přerov.
26.9. – Vyhodnotenie plnenia KZ ŽSR za 1. polrok 2018 na úrovni GR ŽSR.
XX.9. – Mimoriadna tripartita na Ministerstve dopravy, zvolaná na podnet OC, s jediným bodom,
a to : Štátny rozpočet a objem peňažných prostriedkov pre železničný sektor na rok 2019.( termín ešte nie je určený). Od výšky pridelených financii vo veľkej miere závisí aj úspešnosť KV v kapitole MZDY.
To je v skratke nateraz všetko, ďalšie informácie budú zverejňované priebežne. Ďakujeme všetkým členom a aj sympatizantom OAVD za doterajšiu podporu, a v našom snažení zlepšovať pracovno-právne podmienky zamestnancov a zlepšovať sociálny dialóg nepoľavíme.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC.
TÍM OAVD
INFO

Comments are closed.