INFO z RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:
Dňa 11.9.2018 sa v ŽILINE uskutočnilo ďalšie zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD a určovať smerovanie OAVD. Dovolím si zo súhlasom členov RR uviesť niektoré informácie z rokovania RR, tak ako sú uvedené v Zápisnici z rokovania.

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu zasadnutia.
– Členovia Republikovej rady hlasovaním schválili navrhnutý program republikovej rady. Za 15 proti 0 zdržali sa 0.
2. Kontrola úloh
– Zmena prílohy č. 1. Ok 4 : úloha trvá. Posledné zasadnutie pracovnej skupiny bolo na GR ŽSR dňa 5.9.2018 za účasti prezidenta OAVD. Podrobnejšia informácia od p. prezidenta bola podaná. Členovia – Rep.rady vyjadrili spokojnosť z doterajším postupom zástupcu OAVD v pracovnej skupine.
– Predpis Ok 3 : Požiadavka na doplnenie OOPP- úloha trvá, bližšie info – p. prezident
– Zmena KTP – odrobené roky a „ Jednotný prémiový poriadok. Zasadnutia expertných pracovných skupín boli 13.8., 5.9., a ďalšie je plánované na 4.10.2018. Predseda Rep. rady podrobne informoval všetkých prítomných o práci v pracovnej skupine, o návrhoch, ktoré odznievajú na zasadnutiach, či už zo strany zamestnávateľa alebo od zástupcov OAVD a iných OC .
– Zorganizovanie RR v septembri za účasti vedenie GR ŽSR – splnená
– Stoličky 24/7 – na testovanie 20 ks zabezpečené a sú v testovacej prevádzke. ( Stoličky 24/7, sú na všetkých 4 OR, rozmiestnené po dohode s námestníkmi pre ÚRD – OR).
3. Plán práce Republikovej rady na rok 2018 – úlohy do najbližšej RR.
– Návrh Plánu práce na 2019 bude predložený na RR a bude požiadavka na schválenie „ per rollam“ ( dodatočne aj s pripomienkami). Návrh plánu práce na rok 2019 je prílohou Zápisnice.
– Úlohy do najbližšej RR – boli dohodnuté na RR
i )

– Školenie KV – bude v dňoch 9. až 11.10. 2018 v Diakovciach. Do 20.9. budú odoslané pozvánky so všetkými náležitosťami. Hlavným lektorom a školiteľom bude pán docent JUDr.Marek Švec PhD., L.L.M.,
generálny tajomník a súčasne člen Predsedníctva Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.
– Memorandum s ADP Praha – v dňoch 11/12.10.2018 budeme hostiteľmi partnerskej organizácie z Čiech – ADP PRAHA. Nosnou témou bude príprava návrhu Memoranda o spolupráci a porozumení. Ten potom prejde schválením v orgánoch OAVD a ADP, a po podpise bude možná medzinárodná spolupráca aj cez úroveň oboch zamestnávateľov.
– Spoločenská akcia . ( zabezpečiť organizáciu spoločensko- športovú pre členov OAVD a ich rodinných príslušníkov z prostriedkov SF, zistiť možností financovania)
– Stretnutie bývalých funkcionárov OAVD – v roku 2019 stretnutie bývalých a súčasných funkcionárov OAVD ( predseda rady)
– Uzol Liptov – na základe požiadavky zamestnancov regiónu zabezpečiť pracovné stretnutie a výhľadovo vytvoriť Uzol OAVD
– Uzol Štúrovo – na základe požiadavky zamestnancov regiónu zabezpečiť pracovné stretnutie a výhľadovo vytvoriť Uzol OAVD
– CDP Přeřov) – 25.9. 2018 exkurzia do CDP Přerov, 4 až 6 osôb.
4. Informácie Viceprezidentov Regionálnych rad – stav členskej základne, preukazy OAVD, zmeny v regiónoch.
Prítomní viceprezidenti všetkých 4 regiónoch podali informácie,
5. Hospodárenie Republikovej pokladne, informácie o príjmoch z 2 % daní
– Bola vykonaná kontrola republikovej pokladne OAVD revíznou komisiou. Výsledok kontroly je súčasťou zápisnice z Republikovej rady. Kontrolu vykonali : Gulík Peter a Knižka Zdenko..
Príjem z podielu dane ( 2% ) bol za rok 2017 = 1096,14 Euro.
V tejto aktivite OAVD bude pokračovať aj v roku 2019, do konca novembra je potrebné na notárskom úrade aktualizovať dokumenty ( poplatok cca do 100 Euro). Zabezpečí predseda Rep. rady
6. Informácia o priebehu kolektívneho vyjednávania o dodatku – príplatková časť.
– Informáciu podal predseda Republikovej rady OAVD. Je to problém, ktorý sa rieši a s vysokou pravdepodobnosťou skončí pred sprostredkovateľom. Členovia RR tlmočili nespokojnosť z doterajším stavom platenia sviatkov. Kolektívni vyjednávači zobrali toto na vedomie a majú mandát zotrvať naďalej na tomto stanovisku, pokúsiť sa vrátiť stav aký bol pred 1.5.2018.

7. Informácia o príprave kolektívneho vyjednávania pre rok 2019, prezentácia prípravy návrhu KZ ŽSR na roky 2019- 20XX.
– Prebehli 3 stretnutia relevantných OC kde sa dohodli postupy a stanoviská.
– 6.9.2018 v Bratislave sa konalo stretnutie OC kde sa už kreuje znenie návrhu KZ 2019 – 20XX. Ďalšie pracovné stretnutie bude 17.9.2018.
– Predseda RR a hlavný KV podal čiastkové informácie, nakoľko návrh ešte nie hotový.
– po spracovaní návrhu novej KZ ŽSR tento bude bezprostredne zaslaný všetkým KV a členom RR. Zodpovedný : Predseda RR
Tím kolektívnych vyjednávačov na KV pre rok 2019.
Demko František, Predseda Republikovej rady OAVD, hlavný kolektívny vyjednávač Chovanec Jozef Mgr., Prezident OAVD
Bóna Ladislav Bc., Podpredseda Republikovej rady OAVD
Tὅkὃly František, Viceprezident Regionálnej rady Košice
Ferencei Matej., Viceprezident Regionálnej rady Bratislava Kráľ Slavomír, Viceprezident Regionálnej rady Zvolen Ďuračka Rudolf, Viceprezident Regionálnej rady Žilina

8. Predstavenie Memoranda o spolupráci a porozumení s partnerskou OC ADP – PRAHA
– v dňoch 11.a 12. 10. 2018 sa po školení KV v Diakovciach uskutoční Predstavenie Memoranda o spolupráci s partnerskou OC – ADP ( Aliancia dopravního provozu ) PRAHA.
– pracovné rokovanie s kolegami z Čiech ( ADP – PRAHA). Tam sa doladí návrh Memoranda o vzájomnej spolupráci a porozumení. OAVD už má pripravený čiastkový návrh, počkáme na návrh ADP a tak ho prednesieme na najbližšiu RR.
9. Informácie prezidenta a predsedu RR o pripravovaných školeniach kolektívnych vyjednávačov a členov Republikovej rady.
Tento bod bol uzavretý v rámci bodu 3. Členovia RR zobrali na vedomie a schvaľujú tento postup.
10. Privítanie pozvaných hostí. ( Generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Martin Erdὅssy a nám. GR ĽZ Pavol Hudák MSc.)

Po privítaní hostí prezidentom OAVD predseda Republikovej rady odprezentoval činnosť RR OAVD ako najvyššieho orgánu OAVD, menovite predstavil každého člena RR s pracovným zaradením a regionálnou príslušnosťou. Následne odovzdal slovo generálnemu riaditeľovi a požiadal ho o príhovor. Pán generálny riaditeľ vo svojom vystúpení jasne vysvetlil zámery ŽSR do budúceho obdobia odmeňovania, ľudských zdrojov, investícii a vôbec ďalšej vízie smerovania ŽSR. Dotkol sa aj pálčivej témy a to riešenia posunu v rámci ŽSR. Prítomným členom RR ozrejmil príčiny pre, ktoré vedenie prijalo takýto postup, načrtol a zdôvodnil možnosti riešenia a prezentoval, že vedenie ŽSR prijme rozhodnutie v horizonte jedného mesiaca.
11. Informácie o projekte – Kategorizácia staníc, nové zaraďovanie výpravcov, výkonový príplatok a jeho aplikácia.
O tomto a ďalšom postupe zo strany zamestnávateľa informoval pán námestník GR ŽSR pre ĽZ Pavol Hudák MSc. Ozrejmil vysvetlil celú históriu, ako vznikal „ Projekt – Kategorizácia staníc. Odpovedal priamo a otvorene na všetky otázky prítomných členov RR. Záverom vyzdvihol angažovanosť a prínos zástupcov OAVD v pracovnej skupine pre kategorizáciu staníc. Tak isto zodpovedal aj na otázky ohľadom výkonového príplatku a možnosti jeho aplikácie. Nakoniec NGR – ĽZ apeloval a vyzval členov Rep. rady a cez nich aj ostatných zamestnancov aby podávali aj podnety, ktoré budú prínosom pre zlepšenie pracovno- právnych podmienok zamestnancov.
12. Informácie o práci v pracovných expertných skupín na základe záväzku zamestnávateľa ( Protokol z kolektívneho vyjednávania z 8.12.2017 ).
O tomto a ďalšom postupe zo strany zamestnávateľa informoval pán námestník GR ŽSR pre ĽZ Pavol Hudák MSc. Veľmi korektne zhodnotil prínos zástupcov OAVD v rámci práce pracovnej skupiny. Prioritou zamestnávateľa je do začiatku KV mať v spolupráci zo zástupcami zamestnancov pripravený „ Jednotný prémiový poriadok“, tak aby sa začal uplatňovať od účinnosti KZ ŽSR pre rok 2019. Podľa jeho vyjadrenia aj zamestnávateľ očakáva od neho vyššiu mieru objektivity. Všetci sme sa zhodli, že by to mal byť moderný, motivačný a objektívny nástroj odmeňovania, ktorý bude mať dlhodobú účinnosť.
13. Diskusia
V následnej plodnej a konštruktívnej diskusii zodpovedali jednotlivým členom RR na všetky otázky z rôznych oblasti, či to bolo z prevádzky, odmeňovania, budúcej vízie atď. Boli to tak isto priame a otvorené odpovede bez nejakého zahmlievania.

14. Záver.
Záverom zasadnutia RR, všetci členovia RR ocenili prítomnosť hostí, ich príspevky a rozpravu v rámci diskusie spontánnym potleskom. Predseda RR poďakoval hosťom a členom Republikovej rady za účasť na RR vyjadril nádej, že pre všetkých bolo zasadnutie prínosom a ocenil konštruktívny prístup a korektnú diskusiu.
Po tomto bola RR ukončená.
V Košiciach 17.9.2018

Všetky fotografie sú publikované zo súhlasom snímaných osôb.

Comments are closed.