INFO pokračovanie

Info o „ pokračujúcej uhorkovej sezóne“ .
V tomto týždni sme ukončili maratón pracovných zasadnutí – VYHODNOTENIE PLNENIA KZ ŽSR 2017-2018 za 1. polrok na jednotlivých VOJ ŽSR. OAVD sa zúčastnilo vyhodnotenia na všetkých štyroch OR. Na každom z týchto stretnutí sme pripomienkovali alebo oponovali, že nie všetky body platnej kolektívnej zmluvy sa plnia tak ako nám to prezentuje zamestnávateľ. Všetky pripomienky alebo nedostatky v plnení sú v písomných zápisoch a budú podkladom na vyhodnotenie plnenia KZ na úrovni GR ŽSR.

S poľutovaním musíme konštatovať napriek tomu, že sme dali verejnú výzvu k členom a aj zamestnancom aby nás upozornili, resp. dali podnety na neplnenie KZ alebo nejaké porušovanie niektorých bodov KZ týchto pripomienok bolo minimum. Dajú sa spočítať na prstoch jednej ruky. Máme sa potom domnievať ako zástupcovia zamestnancov, že všetko je poriadku alebo zamestnanci sa sťažujú na niektoré nezrovnalosti iba vo svojom pracovnom kolektíve, teple obývačky, na pive alebo na sociálnych sieťach? Toto nie je poznatok iba OAVD ale aj partnerských OC, ktoré sa zúčastňovali prerokovania plnenia KZ na úrovni VOJ. Dovolíme si poznamenať- toto nie je cesta k zlepšeniu pracovného prostredia, pracovno-právnych podmienok, mzdových podmienok a vôbec k zlepšeniu celkovej situácie zamestnancov ŽSR.
Dňa 23.8.2028 sa uskutočnilo aj zasadnutie pracovnej skupiny pre rekondičné pobyty. Určili sa ďalšie postupové kroky a na najbližšie zasadnutie, ktoré je naplánované na 5.9.2018 by sme už chceli pomaly dospieť k nejakým stanoviskám a potom hľadať možnosť dohody zo zamestnávateľom. Takisto na 5.9. 2018 je dohodnuté pokračovanie rokovania pracovnej skupiny pre „ Jednotný prémiový poriadok“ a riešenie „ Seniority“ ( príplatok za prax, odrobené roky ? ). OAVD má pripravené návrhy, ktoré budú predmetom diskusie a očakávame aj čo predloží zamestnávateľ. A ostáva nám iba veriť, že BATNA – best alternatíve to a negotiated agreement = najlepšia alternatíva k dohode, bude na prospech všetkých, t.j zamestnancov a aj zamestnávateľa. Podrobnosti a výstupy z týchto pracovných skupín zverejníme až budú dohodnuté a podpísané. Budeme sa držať starého, pravdivého „co je psané to je dané“!
V tomto týždni sa ešte uskutočnili v dvoch dňoch separátne stretnutia s vrcholovým vedením ŽSR aj za účasti OAVD, ktoré by mali posunúť sociálny dialóg na ŽSR na vyššiu úroveň nie ako to bolo doteraz.
Tím OAVD

Comments are closed.