INFO Z KV

Kolektívne vyjednávanie 10.7.2018.

Dňa 10.7.2018 pokračovalo kolektívne vyjednávanie v súlade s bodom 7, Protokolu z kolektívneho vyjednávania zo dňa 28.5.2018.Predmetom KV bol návrh Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Hlavným problémom na strane OC je, že zamestnávateľ jednostranne urobil zmenu v Smernici pre odmeňovanie v časti 8. Mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.  Následne túto zmenu aj aplikoval. Zástupca zamestnávateľa zdôvodňuje tento krok zmenou legislatívy, a to Zákonníkom práce ( Novela Zákonníka práce platná od 1.5.2018), § 95. OC pôsobiace na ŽSR sa nestotožňujú s týmto postupom a požadujú, aby v časti 8. bod 36. ostalo pôvodne znenie a príplatok za odpracovaný sviatok bol platený zamestnancom tak ako to 1.5.2018. Zamestnávateľ tento návrh nateraz neprijal, zdôvodňoval to výkladom § znenia od odborníkov z oblasti pracovného práva. Na požiadavku OC aby nám predložil právne stanovisko resp. výklady, ktorými zdôvodňuje úpravu Smernice nereagoval. Po dlhších obojstranných argumentáciách bolo kolektívne vyjednávanie prerušené a bude pokračovať 19.7.2018. Zástupca zamestnávateľa predniesol návrh, že na najbližšie kolo KV predloží nový návrh úpravy Smernice pre odmeňovanie, ktorý bude odkonzultovaný aj po právnej stránke .

TÍM OAVD

INFO KV 10.7.

Comments are closed.