INFO z RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:
Dňa 6.6.2018 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OAVD.

Programu zasadnutia bol :

1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu zasadnutia.
2. Privítanie pozvaných hostí.
3. Kontrola úloh.
4. Plán práce Republikovej rady OAVD – úlohy do najbližšej RR
5. Informácie Viceprezidentov Regionálnych rad – stav členskej základne, preukazy OAVD, zmeny v regiónoch.
6. Informácia o priebehu KV o dodatku – príplatková časť.
7. Informácia o príprave kolektívneho vyjednávania pre rok 2019, mandát pre kolektívnych vyjednávačov. ( úloha z predchádzajúcej RR)
8. Informácie o Projekte – Kategorizácia staníc a nové zaraďovanie výpravcov a výkonového príplatku a jeho aplikácia.
9. Informácie o práci v pracovných expertných skupín na základe záväzku zamestnávateľa ( Protokol z kolektívneho vyjednávania z 8.12.2017 ).
10. Informácie prezidenta a predsedu RR o nadviazaní spolupráce s partnerskými OC pôsobiacimi na SŽDC ČD a exkurzii na CDP – PRAHA
11. 25 rokov OAVD ( 12.jún 1993), pripomenutie si vzniku OAVD.
12. Diskusia.
13. Záver
Zmena programu Republikovej rady. Bod 2. a 8 sa presúvajú za bod 11. nakoľko pozvaný hosť sa dostaví v neskoršom čase až o 12:00 hodine.
Členovia Republikovej rady hlasovaním schválili navrhnutý program republikovej rady. Za 13 proti 0 zdržali sa 0.
Dovolím si zo súhlasom členov RR uviesť niektoré informácie z rokovania RR, tak ako sú uvedené v Zápisnici z rokovania.

1. Kontrola úloh
– Zmena prílohy č.1 Ok4 : úloha trvá. Dňa 19.3.2018 zasadá pracovná skupina k návrhom . V pracovnej skupine je zaradený p. Chovanec a p. Ferencei za OAVD. Všetky požiadavky boli prednesené na rokovaniach tejto pracovnej skupiny. Prioritnou požiadavkou OAVD bude zaradenie TP dispečer do nárokovosti na RP. Ďalej členovia Republikovej rady boli informovaní o zasadnutí tejto pracovnej skupiny a postupových krokoch. ( Úloha trvá).

2. Plán práce Republikovej rady na rok 2018 – úlohy do najbližšej RR. – po dohode s viceprezidentom regiónu Zvolen bol schválený termín najbližšej RR, a to na 11.9.2018 v ŽILINE na, ktorú bude pozvaný generálny riaditeľ ŽSR, prípadne aj námestníci GR ŽSR.
-príprava školenia pre členov Rep. rady a kolektívnych vyjednávačov mesiacoch september – október.

3. Informácie Viceprezidentov Regionálnych rad – stav členskej základne, preukazy OAVD, zmeny v regiónoch. – zmeny v regiónoch. Región Bratislava. Viceprezident regiónu BA, p. ing. Ľubomír Poruban sa k 1.5.2018 vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov a na základe uznesenia konferencie regiónu Bratislava sa novým viceprezidentom stal p. Matej Ferencei. Odchádzajúcemu viceprezidentovi bolo úprimne poďakované za jeho dlhodobú prácu s prianím pevného zdravia. – Republiková rada berie na vedomie zmenu člena RR za región Bratislava. Pán Ľubomír Bíreš sa vzdal funkcie člena RR z osobných a zdravotných dôvodov a novým členom RR za región Bratislava bude pán Nemček Eduard. Pánovi Ľ. Bírešovi bolo úprimne poďakované za jeho dlhodobú prácu s prianím pevného zdravia.
– po dohode s viceprezidentami regiónov overovateľom zápisnice bude zástupca regiónu Bratislava, p. Matej Ferencei – viceprezident.

4. Informácia o priebehu KV o dodatku – príplatková časť. – Členovia RR boli kolektívnymi vyjednávačmi podrobne informovaní o KV pri zmene Zákonníka práce od 1.5.2018, tzv. príplatková časť. Ďalej boli vysvetlené jednotlivé paragrafy ( § 95, §122 a, § 122 b, a ich aplikácia v Smernici pre odmeňovanie. Ďalej bolo hlavným kolektívnym vyjednávačom OAVD zdôvodnené prečo OAVD považuje toto KV za neúspech. Hlavný kolektívny vyjednávač a predseda Republikovej rady dostal súhlas od členov RR, aby verejne objasnil posledné kolektívne vyjednávanie, ktoré sa konalo 28.5.2018. Členovia RR zabrali tieto informácie na vedomie, a vyjadrili podporu tímu KV za OAVD.
6. Informácia o príprave kolektívneho vyjednávania pre rok 2019, mandát pre kolektívnych vyjednávačov. Úloha z predchádzajúcej RR.
-po diskusii bol vytvorený tím kolektívnych vyjednávačov OC OAVD pre KV na rok 2019. Tím v tomto zložení dostal dôveru a mandát od členov Republikovej rady. Za hlasovalo 12, proti 0, zdržal sa 0, neprítomní 1.
Demko František, Predseda Republikovej rady OAVD, hlavný kolektívny vyjednávač
Chovanec Jozef Mgr., Prezident OAVD
Bóna Ladislav Bc., Podpredseda Republikovej rady OAVD
Tὅkὃly František, Viceprezident Regionálnej rady Košice
Ferencei Matej., Viceprezident Regionálnej rady Bratislava
Kráľ Slavomír, Viceprezident Regionálnej rady Zvolen
Ďuračka Rudolf, Viceprezident Regionálnej rady Žilina –
– bola podaná podrobná informácia o príprave kolektívneho vyjednávania, príprave návrhov do KZ ŽSR na roky 2019 – 20XX a jednotlivých termínoch dokedy by mohol byť pripravený návrh novej KZ a následne predložený zamestnávateľovi. – členovia RR boli požiadaní ak budú mať nejaké návrhy svoje alebo od členskej základne aby tieto predložili kolektívnym vyjednávačom do konca júna.
7. Informácie o práci v pracovných expertných skupín na základe záväzku zamestnávateľa ( Protokol z kolektívneho vyjednávania z 8.12.2017 ).

– Členovia RR dostali informácie o vytvorení pracovných expertných skupín, ich cieľoch a personálnom obsadení. Zároveň dostali ponuku od prezidenta, že je možné aby sa zasadania zúčastňovali v rámci možnosti a po dohode aj členovia RR, ktorí by mali záujem.
– – na úrovni zamestnávateľ – zástupcovia zamestnancov sú vytvorené tri pracovné skupiny a to :
1. Jednotný prémiový poriadok. 2. Seniorita ( príplatok za prax, odrobené roky). 3. Zmena prílohy č. 1, predpisu OK ( Rekondičné pobyty).
8. Informácie prezidenta a predsedu RR o nadviazaní spolupráce s partnerskými OC pôsobiacimi na SŽDC ČD a exkurzii na CDP – PRAHA.

– Predseda Republikovej rady OAVD v dňoch 24. 4. a 25.4. 2018 vykonal pracovnú cestu na kontaktné stretnutie s partnerskými OC v Českej republike, ktoré pôsobia v železničnom sektore. Výsledkom týchto pracovných stretnutí je nadviazanie spolupráce s Federáciou strojvodcov Českej republiky, ktorí sú počtom členov druhý najpočetnejší podobne ako OC ŽSR. Ďalej to bolo stretnutie s pánom riaditeľom Centra dopravního provozu ( CDP) PRAHA a dohodnutie následnej exkurzie OAVD na 3.5.2018 a potom ešte stretnutie s predstaviteľom Aliancie drážního provozu Praha ( ADP PRAHA), ktorí majú na SŽDC rovnaké postavenie ako OC OAVD na ŽSR. – Následne v dňoch 2. a 3. mája 2018 skupina OAVD v zložení : prezident OAVD Mgr. Chovanec Jozef, predseda RR Demko František, viceprezident reg. BA Ferencei Matej a člen OAVD Oláh Patrik absolvovali pracovnú cestu do ČR s programom : Exkurzia do CDP- Praha, kde osobne sa nám venoval riaditeľ CDP, pán Ing. Jasenčák Miroslav, previedol nás celým centrom CDP a ozrejmil nám fungovanie a aj samotné riadenie dopravy a zodpovedal na naše otázky. Potom bolo stretnutie s predstaviteľom- funkcionárom ADP- Praha pánom Milanom Gajdácsom, kde sme si vzájomne povedali čo nás ako OC a zástupcov zamestnancov trápi, čo nás spája a ako si môžeme byť nápomocní aj na poli medzinárodnej spolupráce.
– 22.5. 2018 sa konalo stretnutie Predsedu Republikovej rady OAVD a predsedu ADP Praha, Ing. Jana Zazvonila. Plodné a konštruktívne pracovné stretnutie ukončené návrhom ADP , aby sme zastrešili našu spoluprácu podpisom Memoranda o spolupráci a porozumení. V krátkom čase ADP a OAVD pripravia návrh Memoranda a následne po odsúhlasení výkonnými orgánmi jednotlivých OC ich podpíšu. – v diskusii k tomuto bodu boli zodpovedane všetky otázky, ktoré zaujímali členov RR a následne členovia RR dali vedeniu OAVD súhlas na rozvoj ďalšej spolupráce s ADP PRAHA.
9. 25 rokov OAVD ( 12.jún 1993), pripomenutie si vzniku OC OAVD.
– Pripomenutie vzniku OAVD : na stránke OAVD bude zverejnená udalosť : 25 rokov OAVD, na návrh členov RR.
10. Diskusia
– Prebehla plodná diskusia, podnety sú zaregistrované a budeme ich riešiť. Po ukončení diskusie a krátkej prestávke a príchode hosťa pokračuje rokovanie RR.

11. Privítanie pozvaných hostí. – na rokovanie Republikovej rady bol pozvaný N- GR ĽZ p. Pavol Hudák MSc. Z dôvodu neodkladného rokovania na ministerstve dopravy, poveril účasťou riaditeľa O 510 ĽZ, p. ing. Mária Oleša. Prezident OAVD privítal vzácneho hosťa a predstavil členom RR. Pán riaditeľ v obšírnom príhovore predstavil Projekt – Nové odmeňovanie, Kategorizácia staníc a nové zaraďovanie výpravcov , výkonový príplatok a jeho aplikácia do praxe a zdôraznil dobrú, konštruktívnu, korektnú a aktívnu spoluprácu z vedením OAVD. V následnej diskusii pán riaditeľ zodpovedal na množstvo otázok od prítomných, jeho odpovede boli priame a aj dostatočne. V rámci diskusie zazneli aj podnety ku „ CALIO“ kartám, ktoré pán riaditeľ zobral na vedomie s tým, že ich dá preveriť a bude ich riešiť. Po ukončení diskusie a voľnej debaty predseda RR poďakoval pánu riaditeľovi za účasť s prianím aby sa mu podarilo presadiť ešte veľa v prospech zamestnancov ŽSR. Požiadal ho aby nezabudol na prevádzku a prisľúbil za vedenie OAVD, že OC OAVD neustane v aktivitách, ktoré sú
pre dobro zamestnancov a to hlavné v prevádzke.
12. Záver.

V Trebišove dňa 10.6.2018
Demko František
Predseda Republikovej rady OAVD

info RR

Comments are closed.