Aktuality z KV na Cargo

Metodické usmernenie
Metodické usmernenie k prekážkam v práci na strane zamestnávateľa

Po vzájomnej dohode so zástupcami zamestnancov sa uzatvorená Dohoda o prekážkach v práci podľa §142 ods.4 Zákonníka práce jej Dodatkom č.1 predlžuje do 30.júna 2011. V tejto súvislosti zároveň nadobúdajú zmenu platnosti do 30.júna 2011 aj uzatvorené Dohody o prekážkach v práci podľa §142 ods.4 ZP na úrovni pracovísk (tzv. čiastkové dohody).
A. Pravidlá a špecifické podmienky pre nastavenie prekážok v práci

1. Pre zamestnancov v denných zmenách sa za obvyklý deň prekážok v práci na strane zamestnávateľa považuje spravidla piatok.
2. V odôvodnených prípadoch, za účelom zabezpečenia úloh organizačného útvaru, je možné výnimočne určiť aj iný pracovný deň, o čom musia byť vopred (minimálne 3 pracovné dni) vyrozumení príslušní zamestnanci a príslušní zástupcovia zamestnancov. V takýchto prípadoch by sa mala v deň prekážok v práci zabezpečiť funkcionalita organizačného útvaru prítomnosťou nevyhnutne potrebných zamestnancov a presmerovaním telefónnych liniek prípadne elektronickej pošty na nich pre komunikáciu so zákazníkmi ako aj s ostatnými organizačnými útvarmi.
3. V právomoci riadiaceho zamestnanca splnomocneného generálnym riaditeľom na právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch je posúdiť v akom rozsahu nariadi čerpanie prekážok v práci pre ostatných zamestnancov, ktorých prítomnosť v práci spolu s ním je nevyhnutná.
4. Pre turnusových zamestnancov na úseku prevádzky a úseku služieb ŽKV je potrebné zapracovať prekážku v práci na strane zamestnávateľa do rozvrhu zmien tak, aby príslušný zamestnanec vopred vedel, na ktorú zmenu mu prekážka v práci v danom mesiaci pripadá. Prekážku v práci nie je možné nariadiť na časť zmeny.
5. Pre zamestnancov na úseku prevádzky a úseku služieb ŽKV sa rozsah prekážok v práci v príslušnom mesiaci stanoví pre prevádzkových zamestnancov v závislosti na plánovaných výkonoch.

B. Implementácia prekážok v práci do praxe

6. Nenariaďovať prekážky v práci na deň štátneho sviatku.
7. Neurčovať dovolenku na deň, na ktorý vopred pripadá stanovená prekážka v práci ak má zamestnanec záujem čerpať dovolenku celý týždeň (tzn. zamestnanec požiada o čerpanie 7 kalendárnych dní dovolenky po sebe nasledujúcich, tak na deň kedy pripadá prekážka v práci sa mu dovolenka nevypisuje).
8. Zároveň treba zabezpečiť v súlade s §111 ods. 3 ZP, aby zamestnancovi bolo umožnené počas kalendárneho roka čerpanie dovolenky najmenej dva týždne (14 kalendárnych dní) súvisle, to znamená počas týchto dvoch týždňov nebude zamestnancovi určená prekážka v práci a nebude mu nariadená za tento čas v ďalšom období.
9. Ak pripadne prekážka v práci na strane zamestnanca (§141 ZP napr.: svadba, pohreb, návšteva lekára a pod,) na deň, kedy bola vopred stanovená prekážka v práci na strane zamestnávateľa, pre účely výšky náhrady mzdy je rozhodujúce, či zamestnanec existenciu prekážky v práci na jeho strane zamestnávateľovi vopred oznámil a to neodkladne po tom, ako sa o nej dozvedel a iný deň nie je možné osobnú prekážku využiť.
10. Nevykazovať prekážku v práci na strane zamestnávateľa na deň, kedy zamestnanec nepracuje z dôvodu dočasnej PN alebo OČR. Zamestnancovi patria náhrady podľa osobitného predpisu a na toto obdobie sa prekážka v práci na strane zamestnávateľa nevzťahuje.
11. Zabezpečiť potrebnú administratívnu a pracovnoprávnu podporu príslušným RZ pri realizácii tohto pokynu.
. O.M.