Stanovisko zamestnávatel’a k JPP

Jednotny premiovy poriadok – stanovisko zamestnavatel’a

V sulade s bodom 70.A Smernice pre odmenovanie zamestnancov ZSR, ktora je prflohou c. 1 KZ ZSR 2021 – 2023 a Nariadenfm generalneho riaditel’a c. 5/2021 o menovanf pracovnej skupiny (PS) pre vybrane oblasti odmenovania sa v prvom polroku 2021 uskutocnilo sest‘ stretnutf PS s ciel’om dohodnut‘ zasady Jednotneho premioveho poriadku (JPP) ZSR.

Posledny navrh zastupcov za stranu odborovych organizacii – poziadavky:

  • poskytovanie osobneho prfplatku v upravenej podobe pri odpracovanf viac ako 5 rokov v rozsahu 0,25 az   3,75 %   z tarifnej   mzdy pre ZC podl’a   odpracovanych   rokov a v rozsahu 1,25 az 4,75 % z tarifnej mzdy pre ZC, ktory ma odbornu sposobilost‘,
  • definovanie rozsahu premif od 5 % do 40 % bez uplatnenia riadiaceho prfplatku,
  • prijatie vsetkych postupov a zasad JPP na zaklade dohody s odborovymi organizaciami.

Posledny navrh zastupcov za stranu zamestnavatel’a:

  • nesuhlas s poskytovanfm osobneho prfplatku,
  • definovanie rozsahu premif od 3 % do 50 % a sucasne zavedenie riadiaceho prfplatku.

Zamestnavatel‘ v ramci pracovnych stretnutf zdovodnil nesuhlas s pozadovanym osobnym prfplatkom, ktory chape ako nesystemove riesenie. Jeho realizacia podl’a posledneho navrhu odborovych organizacif predstavuje pre zamestnavatel’a zvysenie objemu mzdovych nakladov premie o 3,7 mil. EUR. Dolezity je najma fakt, ze ZSR potrebuju v strukture zamestnancov posilnit‘ pocet novoprijfmanych zamestnancov na vol’ne prevadzkove pozfcie a stat‘ sa pre nich nielen stabilnou, ale aj zaujfmavou firmou. Odborna sposobilost‘ bola zapracovana v ramci hierarchie tarifnych tried typovych pozfcif pri realizacii novelizacie systemu

odmenovania v rokoch 2018 a 2019, kedy bola zohl’adnena narocnost‘ a zlozitost‘ najma prevadzkovych pracovnych cinnostL

Garantovanie vysky premif navrhovanym minimalnym a zaroven maximalnym percentom z tarifnej mzdy podl’a navrhu odborovych organizacif nie je z pohl’adu zamestnavatel’a motivacnym riesenfm, pretoze znizuje moznost‘ motivacie pre riaditel’ov VOJ podl’a ich rozhodnutia a konkretnych podmienok na prfslusnych pracoviskach. Zaroven zamestnavatel‘ v sucasnosti nema moznost‘ garantovat‘ zvysenie objemu mzdovych nakladov na premie. ZSR vsak prezentovali zaujem o posilnenie objemu premif na oblastnych riaditel’stvach v prfpade moznosti navysenia objemu financnych prostriedkov na mzdove naklady z pridelenych prostriedkov rozpoctu verejnej spravy pre rok 2022.

Na zaklade uvedenych skutocnostf a nedohody v pracovnej skupine zamestnavatel‘ odporuca predlzit‘ Dodatkom c. 2 ku KZ ZSR 2021 – 2023 termfn na prijatie zasad JPP podl’a bodu 70.A do 31. 12. 2021. Predpokladame, ze v tomto termfne uz bude znamy objem mzdovych  prostriedkov  na rok 2022.   Zamestnavate‘ lvsak zaroven  oznamuje,  ze nesuhlasf s tym, aby predmetom dohody o JPP alebo v ramci spolurozhodovania na VOJ bolo stanovenie konkretnej vysky pridel’ovanych premif jednotlivym zamestnancom.

Zaroven poukazujeme na fakt, ze zavazok vyplyvajuci z bodu 70.A na uzatvorenie dohody o JPP je zavazkom oboch zmluvnych stran. Tieto musia byt‘ sucinne a ciel’om ich konania ma byt‘ vzajomna dohoda uzatvorena bez natlaku alebo v casovej tiesni.

Ing. Pavol Komar·ans                   , namestnik gener,                          o riaditel’a

pre l’uds,       zdroje

Comments are closed.