INFO o JPP

Informácia z rokovania o Jednotnom prémiovom poriadku ŽSR

Rokovania pracovnej skupiny zloženej so zástupcov odborových organizácií OZŽ, OAVD, FPP a NKOS-Ž a so zástupcov zamestnávateľa pod vedením námestníka GR pre ľudské zdroje skončilo NEDOHODOU.

V súlade so záväzkom v kolektívnej zmluve ŽSR sa z podnetu OO a pracovnej skupiny začalo v máji rokovať o jednotných zásadách prémiového poriadku.

OO vychádzali z návrhu predloženého v rámci kolektívneho vyjednávania, v ktorom navrhlo rozpätie minimálnej a maximálnej prémie naviazanej na tarifnú triedu každého zamestnanca, riadiaci príplatok pre vedúcich zamestnancov a osobný príplatok zohľadňujúci kvalifikáciu , dĺžku praxe a odbornú spôsobilosť.   

Zamestnávateľ  návrh odborov zamietol a navrhol diferencovanú pevnú minimálnu prémiu pre každú tarifnú triedu inak (čím väčšia tarifná trieda, tým vyššia prémia) a zároveň odmietol maximálnu prémiu, ale súhlasil s riadiacim príplatkom. Tvrdil, že objem prémií je naviazaný na štátny rozpočet, nič naviac nedostanú a preto chcú zrovnať iba štyri Oblastné riaditeľstvá (pozn. v rovnakých objemoch, ako doteraz) a ostatných ponechať v pôvodných číslach. 

Problém nízkych prémií sa dotýka  prevádzkových zamestnancov Oblastných riaditeľstiev, čo je cca 10 tisíc zamestnancov z 13 600 zamestnancov ŽSR. Priemerná prémia, do ktorej sa počítajú aj nemalé prémie vedúcich zamestnancov sa pohybuje na OR za predchádzajúci rok v rozpätí od 5,77% (OR Žilina) do 6,71% (OR Košice), ešte na dvoch VOJ je tesne pod hranicou 10%, u ostatných VOJ sa pohybuje v priemere cez 10% až 20%.

Po šiestich kolách rokovaní, posledné sa uskutočnilo 28.6.2021, k spoločnej dohode nedošlo . V poslednom návrhu  sme  zotrvali na zavedení minimálnej a maximálnej prémie v rozpätí 5% – 40% bez uplatnenia riadiaceho príplatku pre vedúcich zamestnancov vzhľadom na výšku maximálnej prémie a  naďalej požadujeme zavedenie osobného príplatku podľa odpracovaných rokov a odbornej spôsobilosti. Po dohodnutí JPP požadujeme spracovať  nové prémiové poriadky na VOJ, v ktorých sa stanoví okruh zamestnancov, sadzby prémií a obdobie, za ktoré sa poskytujú, všetko po dohode s príslušnými odborovými orgánmi. 

Zamestnávateľ oponoval, že chceme brať kompetencie riaditeľom a garantovaná výška prémií by obmedzila ich kompetencie. Vo svojom protinávrhu odmietol osobný príplatok ako nesystémové riešenie a  navrhol rozsah prémií od 3% do 50 %  súčasne so zavedením riadiaceho príplatku pre vedúcich zamestnancov. Zamestnávateľ zdôraznil, že v súčasnosti nemá možnosť garantovať zvýšenie objemu na prémie a navrhol predĺžiť platnosť záväzku z KZ ŽSR do 31.12.2021 v Dodatku č.2.

Členovia pracovnej skupiny OO s návrhom jednoznačne nesúhlasia. Záväzok prijatý v KZ ŽSR 2021-2023 jasne stanovil termín do 30.6.2021,  a preto požadujeme ďalšie riešenie cestou sprostredkovateľa.

                                                                           Pracovná skupina OO pre zavedenie JPP.                

         

           

               

                       

                                                           

Comments are closed.