INFO o JPP

Republiková rada OAVD v plnej miere podporuje „Stanovisko signatára KZ ŽSR 2021-2023“ , ktoré bolo zaslané GR ŽSR.OAVD sa zúčastnilo v rámci pracovnej skupiny na tvorbe JEDNOTNÉHO PREMIOVÉHO PORIADKU – JPP.
IDEME PRED SPROSTREDKOVATEĽA !
Pre OC a pracovnú skupinu zo strany zástupcov OC je nepochopiteľný postoj zamestnávateľa a zástupcov odboru ľudských zdrojov k zavedeniu JPP, resp. nového prémiového poriadku. Za OAVD vyhlasujeme, že sme rezolútne proti aby : ❌ naďalej u zamestnávateľa bolo 16 prémiových poriadkov t.j. aby mala každá VOJ vlastný prémiový poriadok v rámci ŽSR❌rozsah prémií bol od 0 do 100 %, nakoľko sa nikdy nestotožnime s pohľadom zamestnávateľa, že aj 0% je prémia. Nakoľko 0% je 0,00 euro, a tak sa nemôžeme baviť o motivačnej zložke pri plnení si pracovných povinnosti.❌ v jednotlivých VOJ bol % rozdiel v jednotlivých TP ( typových pozíciach ) pri prideľovaní prémií aj niekoľko násobný.❌nebola zohľadnená prax, odbornosť a lojalita k zamestnávateľovi. Týmto požadujeme zaviesť “ Osobitý príplatok“, ktorý bude reflektovať tieto skutočnosti.❌ medzi 20 % zamestnancov ŽSR sa delilo 50 % doterajšieho balíka prémií. Ak nie sú prostriedky na navýšenie objemu prémií, tak potom je potrebný na prechodnú dobu zaviesť “ systém solidárnosti“. ❌zamestnanci v prevádzke na pracovných pozíciach v niektorých VOJ -OR mali pravidelne prémie na úrovni 2-3 %, čo je vo finančnom vyjadrení 12 až 15 euro.Týmto požadujeme, aby sa odstránila vysoká miera „subjektivity“ pri prideľovaní a rozdeľovaní prémii, ako motivačnej zložky mzdy. Aby motivačná zložka mzdy bola pre zamestnancov naozaj motivačná a nie demotivačná!
IDEME PRED SPROSTREDKOVATEĽA – uvidíme ako sa s tým vysporiada sprostredkovateľ, ktorého nám určí Ministerstvo práce a sociálnych veci.
Republiková rada OAVD
————————————————————————–
LIST GENERÁLNEMU RIADITEĹOVI ŽSR.
Železnice Slovenskej republiky Ing. Miloslav Havrila generálny riaditeľ Klemensova 8 813 61 B R A T I S L A V A V Bratislave, dňa 08.07.2021
VEC :Stanovisko k listu zamestnávateľa „Jednotný prémiový poriadok“ zo dňa 30.06.2021

Vážený pán generálny riaditeľ,
v nadväznosti na list zo dňa 30.06.2021, v ktorom zamestnávateľ konštatuje a sumarizuje fakty, kvôli ktorým nedošlo ku dohode na Jednotnom prémiovom poriadku, si vám v mene Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov pri ŽSR (ďalej len ako „Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR“) dovoľujem uviesť nasledovné:
Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR zásadne nesúhlasí s predĺžením záväzku plynúceho z bodu 70.A Prílohy č. 1 (Smernica pred odmeňovanie zamestnancov ŽSR) ku Kolektívnej zmluve ŽSR na roky 2021-2023 (ďalej len ako „KZ ŽSR“) a to formou Dodatku č. 2 ku KZ ŽSR. Argumenty, ktoré počas pracovných stretnutí predložil zamestnávateľ, sú pre Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR neakceptovateľné a keďže je predpoklad, že ku zmene postoja zamestnávateľa nedôjde ani s odstupom času, predlžovanie aktuálneho a najmä nevyhovujúceho stavu nesystematického priznávania prémií nie je pre zamestnancov, ktorých záujmy OZŽ zastupuje, žiadúci.
Skutočnosť, že Jednotný prémiový poriadok nebol dohodnutý do 30.06.2021, považuje Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR za porušenie záväzku plynúceho z aktuálne platnej KZ ŽSR.
Z uvedeného dôvodu Podnikový výbor OZŽ pri ŽSR bude žiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, o určenie sprostredkovateľa v spore o plnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, nakoľko je dôvodný predpoklad, že ku zhode na tom, že ide o spor o splnenie záväzku z KZ ŽSR medzi zamestnávateľom a Podnikovým výborom OZŽ pri ŽSR, nedôjde.Záverom si vás dovoľujem upozorniť, že aktuálne platné prémiové poriadky NIE SÚ dohodnuté v súlade s § 119 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a tak ŽIADAME, ABY ZAMESTNÁVATEĽ UVEDENÝ NEDOSTATOK BEZODKLADNE ODSTRÁNIL.
S úctou, Ing. Darina Fabuľová, v.r. predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

S úctou,

                                                                                Ing. Darina Fabuľová, v.r.

   predseda Podnikového výboru OZŽ pri ŽSR

Comments are closed.