INFO Z KV

Na kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2020, sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia odborovej organizácie OZŽ. OZŽ v rámci svojho tímu kolektívnych vyjednávačov prizvalo na rokovanie aj zástupcu odborovej organizácie OAVD.

 Zmluvné strany sa úvodom oboznámili s postupom predchádzajúcim prvému kolu kolektívneho vyjednávania a to:

    Zmluvná strana odborových organizácií OZŽ a OAVD zaslala návrh Dodatku č. 3 ku KZ ŽSR 2019-2020 dňa 06. 07. 2020, čím začal proces kolektívneho vyjednávania (príloha č.1 zápisu).

 Zamestnávateľ sa vzhľadom na nedohodu medzi odborovými organizáciami, ktoré oficiálne zaslali tri návrhy KZ ŽSR (návrhy NOŽ, NŽ a MNOŽ) a návrh dodatku č.3 ku KZ ŽSR (OZŽ a OAVD),  rozhodol kolektívne vyjednávať s OZŽ ako odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa. Túto skutočnosť oznámil listom zo dňa  17. 08. 2020 všetkým 14 odborovým organizáciám, pôsobiacim v ŽSR.

Comments are closed.