Implementácia opatrení z Uznesenia vlády SR č. 693 zo dňa 28. 10. 2020

Na základe Uznesenia vlády SR č . 693 zo dňa 28. 10. 2020 je vyhlásený zákaz vychádzania od  02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 s výnimkou:a)           Osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu  na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. 10. 2020 do 01. 11.2020 alebo negatívnym výsledkom PCR testu vykonaného počas trvania tohto zákazu .b)           Osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší, ako 3 mesiace.c)            Osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie
COVID- 19 v období od 01. 08. 2020 do 15. 10. 2020.V zmysle tohto uznesenia zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje uvedená výnimka, musia dodržiavať zákaz vychádzania a nemôžu sa od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 dostaviť na pracovisko.1)      Zamestnanci, ktorí neabsolvovali testovanie, musia  z tohto dôvodu dodržiavať zákaz vychádzania. V tomto prípade Sociálna poisťovňa neuhrádza pandemickú PN. Zamestnanci môžu:a)      vykonávať prácu z domácnosti v rozsahu maximálne tri pracovné dni v týždni v súlade s MP GR k opatreniam v oblasti ľudských zdrojov – druhá vlna COVID-19,b)      čerpať náhradné voľno so súhlasom zamestnávateľa,c)      čerpať dovolenku so súhlasom zamestnávateľa,d)      čerpať pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno)v súlade s § 137 ods. 4 písm. d) ZP. Toto pracovné voľno je zamestnávateľ povinný poskytnúť, ak nie je neprítomnosť zamestnanca riešená podľa písmena a) až c) tohto bodu. Upozorňujeme zamestnancov, že v tomto prípade sa im v zmysle zákona prerušuje sociálne a zdravotné poistenie. Zároveň sa musia prihlásiť do svojej zdravotnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne sú povinní za čas neplateného voľna uhradiť sami. Zamestnanec sa môže s vedúcim zamestnancom dohodnúť na odpracovaní zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 2)      Zamestnanci, ktorí majú PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 s výsledkom pozitívny alebo mali úzky kontakt s osobou s pozitívnym testom, musia byť v domácej karanténe a môžu:a)      v prípade, ak sú bez príznakov, vykonávať prácu z domácnosti v rozsahu maximálne tri pracovné dni v týždni v súlade s MP GR k opatreniam v oblasti ľudských zdrojov – druhá vlna COVID-19,b)      čerpať náhradné voľno so súhlasom zamestnávateľa,c)      čerpať dovolenku so súhlasom zamestnávateľa,d)      požiadať prostredníctvom svojho lekára Sociálnu poisťovňu o pandemickú PN. 3)      Zamestnanci, ktorí majú plánovanú dennú zmenu v dňoch 31. 10 – 01. 11. 2020, sú povinní absolvovať testovanie vo svojom voľne. V ojedinelých prípadoch, ak nie je možné testovanie absolvovať mimo pracovného času, sú povinní o tom bezodkladne informovať svojho nadriadeného a dohodnúť ďalší postup, aby zamestnanec mohol testovanie absolvovať, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.Domáca karanténa je v trvaní 10 kalendárnych dní, ak ošetrujúci lekár neurčí inak.Z uvedených dôvodov odporúčame zamestnancom, aby sa zúčastnili testovania tak, aby mohli nastúpiť do plánovanej zmeny.V prípade, ak je zamestnanec rozhodnutý nezúčastniť sa testovania, je v zmysle §  144 ods.1 Zákonníka práce povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému.Zamestnanci, ktorí musia byť v karanténe z dôvodu, že majú PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 s výsledkom pozitívny alebo mali úzky kontakt s osobou s pozitívnym testom, a z toho dôvodu nemôžu nastúpiť do zmeny, musia to tiež bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému. Vedúci zamestnanci sú povinní sa kontaktovať s príslušnými zamestnancami za účelom zabezpečenia obsadenosti pracovísk.Z dôvodu zákonnej povinnosti odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní zamestnancov, ktorí čerpajú pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) sú vedúci zamestnanci povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr v prvý deň čerpania neplateného voľna na príslušné RP ĽZ.O spôsobe kontroly, či sa na zamestnanca vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania a môže sa dostaviť na pracovisko, vás budeme informovať ihneď, ako bude vydané usmernenie hlavným hygienikom SR.Zamestnanci, ktorí sa chcú zúčastniť na celoplošnom testovaní ako dobrovoľníci, majú právo na poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy v zmysle § 138a Zákonníka práce na základe ich žiadosti.V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať vedúcich zamestnancov, príslušné regionálne pracoviská ĽZ alebo Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR.Upozorňujeme, že nakoľko sa situácia a pokyny ohľadom zákazu vychádzania  môžu priebežne meniť, je občianskou povinnosťou každého sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a o prípadnej karanténe bezodkladne informovať svojich vedúcich zamestnancov.                              Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR

Comments are closed.