INFO z KV

                                  Súhrnná informácia

z 8. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

zo dňa 26. 6. 2019

Mzdový nárast na roky 2019 – 2020 dohodnutý !

          Dňa 26. 6. 2019 pokračovalo kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR 8. kolom. Po dohode k zaraďovaniu typových pozícií do nových tarifných tried(NTT) pokračovalo vyjednávanie o prémiách a mzdovom náraste pre všetkých zamestnancov.  Keďže požadovaná zmena pravidiel poskytovania prémií stále nie je dohodnutá, v snahe neblokovať uzatvorenie mzdového nárastu , sa zmluvné strany dohodli, že jednotný prémiový poriadok bude naďalej v riešení tak, aby mohla byť zavedená jeho zmena v roku 2020. Tak isto ako prehodnotenie niektorých typových pozícií pri zaradení na NTT. Jedná sa o pozície traťový robotník, komandujúci, účtovník mzdového účtovníctva, vedúci posunu a niektoré ďalšie.

Uzatvorením Dodatku č.1 o mzdovom náraste končí k 30. 6. 2019 vyplácanie mimoriadnej prémie v sume 45 eur.

Zmluvné strany sa po niekoľko hodinovom vyjednávaní nakoniec dohodli nasledovne: • Zavedenie jednotného systému odmeňovania prechodom na nové TT s účinnosťou od 1.7.2019 na základe osobitnej Dohody s odborovými organizáciami• Zvýšenie tarifnej mzdy všetkým zamestnancom o 50 eur od 1.7.2019 a o 40 eur od 1.1.2020• Zachovanie ročného objemu prémií  minimálne vo výške vyplatenej v roku 2018.

Podpis Dodatku č. 1 ku KZ ŽSR 2019-2020 sa uskutoční dňa 27.6.2019.

Po podpise bude znenie Dodatku č. 1 vrátane Dohody o zavedení NTT a tabuľky zverejnené na webovej stránke OZŽ .

V Bratislave dňa 26. 06. 2019                                     Hlavný kolektívny vyjednávač  OZŽ

Comments are closed.