Súhrnná informácia

zo 6. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR naďalej pokračuje!

Už 6. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutočnilo v pondelok 10.6.2019 v zasadačke Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave. 

Zmluvná strana OZŽ predložila zamestnávateľovi svoje výhrady k navrhovanému preklopeniu starých tarifných tried do nových. Na Oblastných riaditeľstvách sa systém darí nastaviť v zmysle hierarchie ( nadriadený,  podriadený), stále však nevieme ako budú riešení zamestnanci v tzv. všeobecných typových pozíciách ( referent, OTZ, systémový špecialista). Tieto pozície sa stále ešte dolaďujú . Výhrady k novému zaradeniu máme aj u ostatných VOJ, nakoľko prijatý systém preklopenia do najbližšej päťdesiatky nepovažujeme za správny, nakoľko nezohľadňuje z nášho pohľadu u viacerých typových pozíciách odbornosť a  náročnosť práce. Predložili sme zamestnávateľovi návrh na minimálny prevodový mostík, ktorý by tieto predpoklady aspoň čiastočne zohľadňoval. O návrhoch budeme ešte rokovať. Pokiaľ sa budeme vedieť dohodnúť, k zavedeniu nového systému odmeňovania by malo dôjsť od 1.7.2019 s tým, že ak dovtedy nebude dohodnutý aj mzdový nárast pre všetkých zamestnancov, bude vyjednávanie o mzdovom náraste pokračovať ďalej s vyplácaním dohodnutej prémie 45 eur v zmysle platnej KZ ŽSR 2019-2020.  

K svojmu návrhu na navýšenie objemu finančných prostriedkov na prémie o 10% a garantovanie prémií v objeme 6 % každému zamestnancovi z jeho tarifnej mzdy predložil zamestnávateľ zásady poskytovania prémií, definované v Smernici pre odmeňovanie v časti 13- Prémie, ku ktorému spracovala zmluvná strana OZŽ  svoje pripomienky. Jednotný výstup by mal byť predmetom vyjednávania na ďalšom kole KV, dôležité však je, že sme sa zhodli na jednotnej filozofii poskytovania prémií.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční  začiatkom budúceho týždňa.

V Bratislave dňa 10. 06. 2019                                     Hlavný kolektívny vyjednávač  OZŽ

Comments are closed.