INFO z KV 7.12.2018

Info-KV-7.12.2018

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR.
Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu KZ ŽSR 2019- 2020 z 3.kola zo dňa 7.12.2018
Dňa 7.12.2018 sa uskutočnilo tretie kolo kolektívneho vyjednávania za účasti všetkých odborových organizácií pôsobiacich na ŽSR vrátane odborového zväzu GINN, pozvaného zamestnávateľom.

Po úvodných procesných úkonoch zo strany zamestnávateľa kolektívne vyjednávanie pokračovalo otvorenými bodmi kolektívnej zmluvy, ktoré neboli doposiaľ prejednávané, vrátane príloh.
OZ GINN naďalej nerešpektujúc dohodu, že právo zvukového záznamu pre potreby vykonania zápisu má iba zamestnávateľ, robil zvukový aj obrazový záznam. Nakoľko sa zamestnávateľ žiadnym spôsobom neohradil voči tomu postupu, tak aj zástupcovia iných odborových centrál vyhotovovali zvukový a obrazový záznam. Na niekoľkých bodoch, ktoré sa však netýkajú finančných benefitov zamestnancov došlo ku dohode zo zamestnávateľom, na bodoch podstatných z pohľadu odborových centrál nedošlo k dohode. Po krátkej prestávke pokračovalo kolektívne vyjednávanie opätovným prerokovaním jednotlivých sporných bodov od začiatku. Zástupcovia OZ GINN deklarovali úplny súhlas a zhodu s predloženým návrhom novej KZ ŽSR na roky 2019-2010, ktorý predložilo jedenásť odborových centrál, i keď s dovetkom, že kolektívnu zmluvu nemusia podpísať, aj keď počas kolektívneho vyjednávania vystupujú s ostatnými v zhode. Nakoľko zamestnávateľ nesplnil požiadavku odborových centrál, ku ktorým sa zaviazal na prvom kole a nepredložil požadované materiály (ekonomické analýzy hospodárenia ŽSR, vývoj ekonomickej situácie ŽSR, predpokladaný hospodársky výsledok za rok 2018 a iné),bolo kolektívne vyjednávanie prerušené na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Chceme ubezpečiť všetkých zamestnancov, že jeden z najhlavnejších bodov, ktorý najviac zaujíma zamestnancov„ MZDY“ je stále otvorený a všetkých dvanásť odborových organizácii zotrváva na pôvodnom návrhu, vrátane OZ GINN, na náraste tarifných tried pre všetkých zamestnancoch v roku 2019 vo výške 100 EUR/mesačne.
V PONDELOK DŇA 10.12.2018 SA USKUTOČNÍ PRACOVNÉ STRETNUTIE ZA ÚČASTÍ ZÁSTUPCOV VŠETKÝCH ODBOROVÝCH CENTRÁL, VRÁTANE OZ GINN BEZ PRÍTOMNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA V SÍDLE OZŽ V BRATISLAVE, KDE HLAVNOU TÉMOU BUDE SPOLOČNÝ POSTUP PRI KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ. NÁSLEDNE BUDE DOHODNUTÝ ĎALŠÍ TERMÍN 4. KOLA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA
O ďalšom postupe a vývoji situácie Vás budeme priebežne informovať. Odborové organizácie podpísané pod návrhom novej Kolektívnej zmluvy ŽSR 2019- 2020.

Comments are closed.